Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

2 Förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av kommunfullmäktige beslutad ekonomisk ram

3 Svar på remiss från JO i ärende 3555-2015

4 X - Utveckling av grunderna i byggnadsnämndens överklagande av länsstyrelsens beslut 2015-06-11 i ärende 4032-12641-2015

5 Näsby 4:52, Fältvägen 4 - Ändrad användning från bostad till HVB-hem

6 Jura 19, Strandvägen 97B - Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av befintlig huvudbyggnad

§51 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar budgetuppföljning och statistik.

§52 Förslag till åtgärdsplan

Dnr 2015BNS0556/042

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2015 § 71 att uppdra till de nämnder som prognostiserat underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram. Byggnadsnämnden prognostiserade ett underskott 2015 på cirka 1 100 000 konor. Detta beror till största delen på ökade personalkostnader i samband med omorganisation och kvalitetsarbete samt ökade kostnader för den centrala administrativa stödenheten.

§53 Svar på remiss från JO i ärende 3555-2015

Dnr 2011BNS0351/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Beskrivning av ärendet
Klagomål mot byggnadsnämnden har framförts till JO med anledning av handläggningen av en ärendet efter länsstyrelsens beslut om återförvisning. Byggnadsnämnden beviljade bygglov för plank och grind den 3 januari 2012 § B001. Beslutet överklagades och länsstyrelsen återförvisade den 13 december den del av ärendet som avser grind vid vändplats.
JO har begärt att byggnadsnämnden yttrar sig i ärendet. Av yttrandet ska särskilt framgå hur handläggningen förhåller sig till bestämmelserna i 9 kap. 27 § plan och bygglagen.

§54 Utveckling av grunderna i byggnadsnämndens överklagande av länsstyrelsens beslut 2015-06-11 i ärende 4032-12641-2015

Dnr 2014BNS0283/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden antar bygglovenhetens förslag till utveckling av grunderna i överklagan till mark- och miljödomstolen

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade den 26 februari 2015 § 11, att avslå ansökan om lov för nybyggnad av komplementbyggnad som enligt sökanden är avsedd att används som bostad. Sökanden överklagade beslutet och länsstyrelsen beslutade den 11 juni 2015 att upphäva det överklagade beslutet och återförvisa ärendet till byggnadsnämnden för erforderlig handläggning. Byggnadsnämnden överklagade länsstyrelsens beslut den 3 juli och begärde anstånd för utveckling av grunderna vilket beviljades till den 15 september av mark- och miljödomstolen.

§55 Ändrad användning från bostad till HVB-hem

Dnr 2015BNS0374/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas XX, X, Som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen.

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 22 677 kronor
            Kungörelse:                                  272 kronor
            Summa avgifter:                       22 949 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 11 juni 2015 och avser ändrad användning från enbostadshus till HVB-hem (hem för vård eller boende). I detta fall avser det ett boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Enligt ansökan rör det sig om cirka 13 ungdomar och personal. Verksamheten kommer att ha personal i boendet dygnet runt och uppskattningsvis kommer det finnas ett par bilar parkerade på tomten. Bygglovenhetens bedömning är att den ändrade användningen är planenlig.

§56 Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av befintlig huvudbyggnad

Dnr 2015BNS0365/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

5. Avgift: Bygglov inklusive tekniskt samråd: 32 396 kronor
            Rivningslov:                                     4 450 kronor
            Kungörelse:                                         273 kronor
            Detaljplaneavgift:                           53 400 kronor
            Summa avgifter:                             90 519 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 25 maj 2015 och avser rivning av befintligt fritidshus och nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad. Fastigheten är en sluttande skafttomt, norra delen av tomten som är relativt flack får inte bebyggas. Huset byggs i två våningar plus källare, den översta våningen är indragen/mindre jämfört med våningen under. Byggnadsarean blir 178,5 m2 för huvudbyggnaden och komplementbyggnadens byggnadsarea blir 40 m2. Förslaget är planenligt.

§57 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutandrätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämndens delegationsordning. Dessa beslut redovisas i bifogad bilaga.

§58 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.