Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2016-10-27

Sammanträde 2016-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats

4 Nybyggnad av parkourpark och utegym, Bollmora 2:1 Wättinge Gårdsväg

5 Tidsbegränsat bygglov för flerbostadshus, Näsby 4:1469, Farmarstigen, Farmargården/Fotbollsplan

§70 Information - ärendet utgår

§71 Nämndplan 2017

Dnr 2016/BN 0059

Byggnadsnämndens beslut
- Nämndplan 2017 för Byggnadsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet har under de senaste åren, trots en
mycket stor expansion l produktion och antal anställda, haft samma ekonomiska ramar. För att klara målen för bostadsproduktionen och de många infrastrukturprojekt som pågår har medel istället ordnats genom
effektiviseringar av verksamheten, ökade volymer och därmed ökade
driftsintäkter. De ökade antalet projekt har också bidragit till ökade intäkter för kommunen i stort, bl.a. genom markförsäljningar och exploateringsbidrag.
Totalt sett har detta dock gjort att de ekonomiska marginalerna i verksamheten har minskat. Det är ett fortsatt högt tryck på förvaltningen beroende på högkonjunktur och Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom stadsbyggnadsområdet har gjort att omsättningen är relativt hög och att mycket kraft och kostnader går åt till att rekrytera ersättare för de som slutar och samtidigt utöka personalstyrkan för att hantera den stora mängd projekt som pågår.

Konkurrensen mellan kommunerna och den privata sektorn är knivskarp och
det är viktigt att kommunen kan erbjuda attraktiva villkor och möjlighet till att erbjuda kurser, lokaler, studieresor etc. för att kunna behålla kompetent
personal. Konsulter används i stor utsträckning, men innebär i det flesta fall en markant fördyring jämfört med att använda egen personal.

I slutet av oktober öppnar Stadsbyggnadsförvaltningens satelitkontor på
Högbergsgatan91. Syftet med lokalen är att effektivisera förvaltningens arbete
ytterligare eftersom många möten och samarbeten sker inne i Stockholm. Det är också ett sätt att underlätta. "livspusslet" för medarbetarna och öka attraktiviteten vid rekrytering. Förnärvarande sitter 60 stycken personer på plan 5 i kommunhuset i lokaler som är avsedda för ca 40 st.

Under 2017 kommer stadsbyggnad få tillgång till ytterligare kontorsrum på plan 4 vilket löser trångboddheten, men naturligtvis innebär ökade lokalkostnader.

§72 Sammanträdesplan 2017

Dnr 2016 BNS 0657.200

Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämndens sammanträdesplan för 2017 fastställs enligt Stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till byggnadsnämndens sammanträdesplan för 2017 har utarbetats. Förslaget har tagits fram med hänsyn till kommunens styrprocess samt plan- och bygglagens krav på handläggningstid.

§73 Nybyggnad av parkourpark och utegym, Bollmora 2:1 Wättinge Gårdsväg

Dnr 2016BNS0417/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. Avgift: Bygglov inklusive startbesked:       7708 kronor
            Kungörelse:                                  272 kronor
            Summa avgifter:                          7980 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser uppförande av parkourpark och utegym. Parkourparken och utegymmet placeras sydöst om skateparken i Wättingestråket. Parkourparken består av ställningar och betongblock. Betongblocken med en höjd över 50 cm bedöms som bygglovpliktiga och en ansökan om bygglov har därmed inkommit för hela parken med tillhörande redskap. Parkourparken upptar en yta om ca 750 m2.

Planförutsättningar:
Fastigheten omfattas av detaljplan 128 och 147. Marken där parkourparken och utegymmet placeras är allmän plats park.
Beslutet skickas till
Tyresö kommun, Utvecklingsförvaltningen, Fritidsavdelningen
Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Mark och exploateringsavdelningen

§74 Tidsbegränsat bygglov för flerbostadshus, Näsby 4:1469, Farmarstigen, Farmargården/Fotbollsplan - ärendet utgår

§75 Nybyggnad av enbostadshus, x, x

Dnr 2016BNS0418/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
 
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: x
Adress: x.
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen.
 
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked:       37 434 kronor
            Kungörelse:                                     373 kronor
            Summa avgifter:                          37 807 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom 2016-06-17. Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus i fyra våningar om 150 kvadratmeter byggnadsarea, 283 kvadratmeter bruttoarea. Fastigheten slutar brant och byggnaden placeras som närmast fastighetsgränsen 3,2 meter. Delar av byggnaden kläs i galvaniserad plåt med detaljer av galvaniserad plåt och gråfärgat trä. Andra delar av byggnaden kläs i obehandlad gråfärgad cederpanel samt glas med ståldetaljer. Byggnaden kommer att placeras i en utsprängd hålighet i berget, vilket gör att stora delar av tre av byggnadens fyra fasader kommer att placeras nära bergsväggen och därmed skymmas.

Förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
Fastigheten har en area om 994 kvadratmeter.

Grannehörande
Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. Fastighetsägare till fastighet x, nordöst om aktuell fastighet, anser enligt yttrande att byggnaden skulle ändra områdets utseende och karaktär väsentligt. Ägarna ifrågasätter varför reglerna som detaljplanen för omkringliggande fastigheter inte styr även vad som får byggas på aktuell fastighet. Ägarna ifrågasätter även hur reglerna kring tillgängligheten följs och om det är godkänt att ha en byggprocess som pågår i 24 månader. Fastighetsägare till fastighet x, öster om aktuell fastighet, anser enligt yttrande att förslaget är kraftigt avvikande från alla andra hus i det aktuella villaområdet och att byggnaden förstör områdets karaktär genom att det är mycket högre än genomsnittet. Ägaren anser att byggnaden skymmer utsikt för ägaren och andra grannar. Ägarna ifrågasätter hur reglerna kring tillgängligheten följs. Ägaren kommer med andra förslag på hur aktuell fastighet skulle kunna bebyggas. Ägaren ifrågasätter varför fastigheten inte har detaljplanerats och varför reglerna som detaljplanen för omkringliggande fastigheter styr inte styr även vad som får byggas på aktuell fastighet.

Beslutet skickas till

§76 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under september redovisas i bifogad bilaga.

§77 Information om pågående projekt

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om Stadsbyggnadsförvaltningens pågående projekt.