Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2017-02-22

Sammanträde 2017-02-22

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Verksamhetsberättelse för byggnadsnämnden 2016

3 Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2017

4 X - Installation av eldstad i efterhand

5 Vissvass 4:1 - Nybyggnad av komplementbyggnad

6 Dyvik 1:205 - Nybyggnad av fritidshus

§1 Information

Dnr 2016/BN 0076

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen om verksamheten samt uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Johan Forsberg informerar om verksamheten, eventuella uppdrag och redovisar statistik.
 
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag ska redovisas för byggnadsnämnden årligen i januari och augusti. Byggnadsnämnden har inte några uppdrag från kommunsstyrelsen eller kommunfullmäktige och har inte heller lämnat uppdrag till förvaltningen och har därmed inga uppdrag att redovisa.
 
Statistik för december 2016 och januari 2017 redovisas i bilagor.

§2 Verksamhetsberättelse för byggnadsnämnden 2016

Dnr 2017BNS0088 200

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Johan Forsberg redovisar byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2016 (aktbilaga).

§3 Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2017

Dnr 2017BNS0085 200

Byggnadsnämndens beslut
1. Handlingsplan för interkontrollplan 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning. I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder och riktlinjer för att så långt som möjligt eliminera dessa.

§4 Installation av eldstad i efterhand

Dnr 2016BNS0459 233

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900)

2. Kontrollplanen daterad 2016-08-19 fastställs.

3. Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900)

4. Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X solidariskt en byggsanktionsavgift om 4430 kronor. Anledningen till byggsanktionsavgiften är för att installation av eldstad har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 
 
5. Avgift: Startbesked i efterhand:   1 108 kronor
                  Byggsanktionsavgift:        4 430 kronor
                        Summa avgifter:               5 538 kronor (faktureras separat)


Beskrivning av ärendet
Anmälan om installation av eldstad inkom till bygglovenheten 28 juni 2016. I anmälan framgår det att installationen redan är utförd.

§5 Nybyggnad av komplementbyggnad

Dnr 2015BNS0842 231

Vissvass 4:1, Vissvassvägen 30

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen(2010:900).

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.

3. Avgift: Bygglov:             10 680 kronor
                        Grannehörande:   5 340 kronor
                        Kungörelse:             273 kronor       
                        Summa avgifter:  16 293 kronor (faktureras separat)
Upplysning
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.

Kostnaderna för lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 14 december 2015 och avser nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 104 m2. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område inom Tyresta naturreservat och omfattas av strandskydd. Strandskyddsdispens har beviljats av Länsstyrelsen i Stockholm den 30 september 2016.

§6 Dyvik 1:205 - Nybyggnad av fritidshus - Ärendet utgår på grund av att tillstånd saknas från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

§7 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under december och januari redovisas i bifogad bilaga.

§8 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§9 Tillfällig reduktion av bygglov- och anmälanavgift

Dnr 2017/BNS0118 200

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden antar stadsbyggnadsförvaltningens förslag om tillfällig reduktion av lov- och anmälanavgiften för de ansökningar/anmälan som inkommer digitalt via www.mittbygge.se.

2. Reduktionen gäller för ansökningar/anmälningar som kommer in från och med 1 mars 2017 fram till den 1 juli 2017. Beloppet reduceras med 10 % av lov/anmälanavgiften för avgifter upp till 10 000 kronor - för en maximal reduktion om 1 000 kronor per beslut.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Ett av byggnadsnämndens mål för 2017 är att servicen ska förbättras genom arbete med effektivisering och kompetensutveckling på bygglovenheten. Av nämndplanen framgår att en av indikatorerna för effektivitet är att andelen elektroniska ansökningar ska uppgå till 50%. Som ett led i detta arbete har förvaltningen arbetat mot en ökad digitalisering av bygglovsprocessen. Genom e-tjänsten www.mittbygge.se möjliggör idag flertalet kommuner runt om i Sverige att bygglovsansökningar hanteras snabbare och mer effektivt till följd av digital hantering.

I syfte att öka kommunmedlemmarnas incitament till att söka bygglov digitalt föreslår förvaltningen att administrationskostnaden för ansöknings- och anmälanavgifterna enligt tabell HF1 och HF2 i den av kommunfullmäktige antagna taxan för plan- och bygglovsärenden tillfälligt reduceras. Med hänsyn till att det rör sig om en tillfällig reduktion av avgiften och att det handlar om en specifik grupp av ärenden enligt taxan samt inte rör grunder för taxans bestämmande faller beslutet inom byggnadsnämnden befogenhet såsom den är stadgad i plan- och bygglagen.