Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2017-03-22

Sammanträde 2017-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats

§10 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik. Johanna Nyren Andersson redovisar och ger en lägesrapport om digitaliseringsprojektet.

§11 Behovsanalys

Dnr 2017BNS0105 200

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys (aktbilaga) för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden för åren 2018-2022. Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov.

Analyserna är en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

§12 Ändrad sammanträdestid för Byggnadsnämnden i maj

Dnr 2017 BNS0141 200

Byggnadsnämndens beslut
- Tiden för Byggnadsnämndens sammanträde den 23 maj ändras till den 24 maj kl.18:00

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden önskar byta datum för nämndens sammanträde den 23 maj. Därför föreslås sammaträdet som var planerat till den 23 maj att förläggas till den 24 maj.

§13 Ändring av byggnadsnämndens delegationsordning

Dnr 2011BNS0026 002

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar ändra delegater i delegationsordningen för punkterna 1 & 3-7 i avsnitt 9; fastighetsbildningslagen och samtliga punkter i avsnitt 10; anläggningslagen och avsnitt 11; ledningsrättslagen.

2. De nytillkomna delegaterna är avdelningschef för mark- och exploatering, enhetschef för exploatering samt och exploateringsingenjör.

3. Bilagan till delegationsordningen uppdateras med delegat och namn.

Beskrivning av ärendet
I samband med pensionsavgång, nyanställningar och organisationsförändringar inom mark- och exploateringsavdelningen behöver byggnadsnämndens delegationsordning (aktbilaga) ändras. Ändringen avser avsnitten 9, 10 och 11 som gäller beslut enligt fastighetsbildningsslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen.

I samband med ovanstående ändring uppdateras bilagan till delegationsordningen med delegat och namn.

§14 Tillbyggnad av enbostadshus

Dnr 2016BNS0374 231

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Byggherrens kontrollplan registrerad 2016-07-28 fastställs med följande tillägg: Altanens räcka ska utformas så att risken för personskador till följd av fall begränsas samt att räcket ska tåla dynamisk påverkan av en människa enligt BBR 8:2321.

5. Följande handling ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för slutbesked:
- Skriftligt intyg från byggherren att kontrollplanen, startbeskedet och bygglovet har följts.

6. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X solidariskt byggsanktionsavgifter om totalt 28574 kronor. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Observera att när byggnadsverket färdigställts ska begärda handlingar som omfattas av startbeskedet överlämnas till bygglovenheten för utfärdande av slutbesked

7. Avgift: Bygglov i efterhand:    8 506 kronor      
                  Byggsanktionsavgift: 28 574 kronor
            Kungörelse                   273 kronor
            Summa avgifter:       37 353 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om bygglov inkom till bygglovenheten 2016-05-26. I ansökan framgår det att sökande har missat att söka bygglov för altanen och insättande av altandörr. Altanen utgör 44 m2 öppenarea. Altanen har byggts på huvudbyggnadens sydvästra fasad och cirka 2 meter in på den sydöstra fasaden. Altanens räcke förses med stående brädor.

Yttranden:
Förslaget till beslut har skickats till sökande. Sökande har yttrat sig och bestrider de avgifter som förslaget till beslut innehåller (handlingsnummer: 2016BNS0374 20).

§15 Nybyggnad av transformatorstation

Dnr 2016BNS0701 231

Dyvik 1:1, Dyviksvägen 55

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen. Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då transformatorstationen placeras på allmänplats parkmark.

2. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 §, plan- och bygglagen (2010:900).
 
4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplan med handlingsnummer 7 fastställs.

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Lägeskontroll (inmätning av fasad), utförd av mät- och kartenheten (eller annan behörig, godkänd av kommunen).
 
6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5 741 kronor
            Grannehörande                      2 658 kronor
            Kungörelse:                              273 kronor
            Summa avgifter:                    8 672 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för lägeskontroll debiteras separat om de utförs av mät- och kartenheten i Tyresö kommun.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av transformatorstation för eldistribution. Transformatorstationen placeras i höjd med Dyviksvägen 55 och har en byggnadsarea om 4,5 m2. Stationens tak och väggar består av plåt. Nätstationen krävs för att kunna försörja området med el. Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan genom att nätstationen placeras på allmän plats parkmark

§16 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under februari redovisas i bifogad bilaga.

§17 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.