Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2018-01-24

Sammanträde 2018-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

2 Skulptören 1-28 - Avskrivning av föreläggande

3 Brevik 1:1 - Bygglov för nybyggnad av nätstation

4 Bollmora 2:1 - Bygglov för nybyggnad av ridhus och komplementbyggnad

5 Brevik 1:689 - Bygglov för Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggander och parkeringsplatser (14 lägenheter)

6 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§1 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mät- och bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§2 Avskrivning av föreläggande

Dnr MBN-2003-665/231

Skulptören 1-28, Målarprinsens väg

Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämnden beslutar att HSB Bostad AB har uppfyllt föreläggandet daterat 2015-09-24, § 59B, och avskriver ärendet från fortsatt handläggning.

Jäv
Eva von Vogelsang (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har 2015-09-24 med stöd av 9 kap. 1 § och 10 kap. 14 och 15 §§ ÄPBL förelagt HSB Bostad AB, "HSB", att vidta åtgärder. Beslutet har vunnit laga kraft.
 
Det är visat att HSB har följt föreläggandet, varför ärendet ska avslutas genom avskrivning. Byggnadsnämnden vill dock framhålla att de sprickor som uppkommit i wc/dusch på nedre plan i vissa hus inte omfattas av föreläggandet och därför inte omfattas av prövningen i detta ärende. Även frågan om slutbevis kommer att fortgå och hanteras separat.

§3 Bygglov för nybyggnad av nätstation

Dnr BNS-2017-663/231

Brevik 1:1, nära Björnstigen

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanen genom att anläggningen placeras på parkmark. Åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov.
 
1. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

3. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Byggherrens kontrollplan med handlingsnummer 4 fastställs.
- Åtgärden får påbörjas.
- Utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende.
 
4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för slutbesked:
- Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Lägeskontroll (inmätning av fasad), utförd av mät- och kartenheten (eller annan behörig, godkänd av kommunen).

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Observera att när byggnadsverket färdigställts ska begärda handlingar som omfattas av startbeskedet överlämnas till bygglovenheten för utfärdande av slutbesked.
 
5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5 806 kronor
                        Grannehörande                        1 792 kronor
                        Kungörelse                                  274 kronor
                        Summa avgifter:                       7 872 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutat annat.
 
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen).
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser uppförande av nätstation för eldistribution med en byggnadsarea om 5,5 kvadratmeter. Nätstationen föreslås få fasadfärgen grön och takfärgen svart.

§4 Bygglov för nybyggnad av ridhus och komplementbyggnad

Dnr BNS-2017-15/231

Bollmora 2:1, Ridskolevägen 2

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
 
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: X
      Adress: X
      Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen.
 
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 41 418 kronor
              Grannehörande:                        5 376 kronor
              Kungörelse:                                  274 kronor
              Summa avgifter:                      47 068 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Fastighet och Facility, Tyresö kommun, har kommit in med en ansökan om oisolerat ridhus om 1 285 kvadratmeter och en komplementbyggnad om 62 kvadratmeter
 
Byggnaderna placeras i en sammanhållen gårdsbebyggelse, Fårdala gård, som idag används som ridskola av Tyresö ryttarförening. Fårdala gård ligger i kanten av Alby naturreservat. Kommunen äger mark och byggnader. De delar av gården där ridhus och komplementbyggnad placeras ligger utom detaljplanelagt område.  
 
Ridhuset och komplementbyggnaden utförs med faluröd träfasad med tak av svart papp.

§5 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggander och parkeringsplatser (14 lägenheter)

Dnr BNS-2017-614/231

Brevik 1:689, Finborgsvägen 40

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).
 
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.
      Namn: X
      Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 92 742 kronor
             Kungörelse:                                 274 kronor
              Detaljplaneavgift:                  250 760 kronor
           Summa avgifter:                    343 502 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus uppdelat i tre stycken fristående tvåvåningshus med 14 lägenheter totalt. Den totala byggnadsarean för bostadshusen blir 855 kvadratmeter. Fasaderna kläs med träpanel och respektive hus får tre olika gröna kulörer, tak beläggs med plåt.
 
Carports, förråd och parkeringar läggs i fastighetens östra sida, i byggnaderna finns även utrymmen för rullstols- och barnvagnsförvaring. Sophuset placeras i den södra delen av fastigheten för att möjliggöra angöring för sophantering. Total byggnadsarea för komplementbyggnader blir 462 kvadratmeter. Taken beläggs med sedum och byggnadernas fasader får en grå kulör.

§6 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2017/BN 0056 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag ska redovisas för byggnadsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för januari 2018 redovisas i bilaga.

§7 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under december redovisas i bifogad bilaga.

§8 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.