Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2018-03-21

Sammanträde 2018-03-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik. Emma Shepherdson, projektledare på översiktsplaneringsenheten, presenterar delar ur översiktplanen.

2 Information om behovsanalys för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2019

Dnr BNS 2018-120

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.

Stadsbyggnadsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

2017 valde Stadsbyggnadsförvaltningen att göra en förvaltningsgemensam behovsanalys för både verksamhetsområde 10 och 15. Beslutet togs efter att förvaltningen hade gjort en bedömning att utmaningarna för respektive verksamhetsområde kunde anses vara mycket likartade, samt det faktum att verksamheterna är beroende av och jobbar nära varandra i det dagliga arbetet.

För 2018 har Stadsbyggnadsförvaltningen valt att fortsätta arbetet med en gemensam behovsanalys för båda verksamhetsområdena. Verksamhetsutvecklingen inom ramen för verksamhetsområde 10 och 15 är tätt sammankopplade och många av förvaltningens medarbetare arbetar för båda områdena.

Vårt arbetssätt och organisation där vi håller ihop hela stadsbyggnadsprocessen från initiering till utbyggnad och där alla planer bedrivs med ett tydligt genomförandefokus är en mycket viktig framgångsfaktor för förvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys.pdf

3 Reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden med anledning av ny kommunallag

Dnr BNS-2011-26.002

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Byggnadsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vilken förtroendevald eller vilken anställd som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för byggnadsnämnden. Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Med anledning av detta har delegationsordningen för byggnadsnämnden gåtts igenom. Ändringarna som föreslås är uppdateringar av lagrum och ny lagtext i enlighet med den nya lagen men också smärre justeringar och förtydliganden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Byggnadsnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf

4 Namnsättning av ny väg inom detaljplaneområde för Kryddvägen etapp 2

Dnr BNS-2018-123.246

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Den nya vägen i detaljplaneområdet för Kryddvägen etapp 2 får namnet Kardemummagränd.

Beskrivning av ärendet
I november 2017 antog komunfullmäktige en ny detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Detaljplanen innebär att den nya bebyggelsen får en ny gatuslinga med in- och utfart mot kryddvägen. Denna väg ska nu namnsättas. De gator som utgår från Kryddvägen har namn som kommer från kryddor och slutar med -gränd, Peppargränd, Muskotgränd och Basilikagränd.

Vägen föreslås därför få namnet Kardemummagränd.

Beslutet skickas till
Post Nord AB, Bo Drachmann, Radiovägen 8, 135 48 Tyresö
Södertörns Brandförsvarsförbund, Box 563, 136 25 Haninge
Tony Ytterstedt, Tyresö kommun, Gata- och parkenheten
Sussanna Peuraniemi, Tyresö kommun, Mät- och kartenheten

5 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under februari redovisas i bifogad bilaga.

6 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§17 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik. Emma Shepherdson, projektledare på översiktsplaneringsenheten, presenterar delar ur översiktplanen.

§18 Information om behovsanalys för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2019

Dnr BNS 2018-120

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

2017 valde Stadsbyggnadsförvaltningen att göra en förvaltningsgemensam behovsanalys för både verksamhetsområde 10 och 15. Beslutet togs efter att förvaltningen hade gjort en bedömning att utmaningarna för respektive verksamhetsområde kunde anses vara mycket likartade, samt det faktum att verksamheterna är beroende av och jobbar nära varandra i det dagliga arbetet.
 
För 2018 har Stadsbyggnadsförvaltningen valt att fortsätta arbetet med en gemensam behovsanalys för båda verksamhetsområdena. Verksamhetsutvecklingen inom ramen för verksamhetsområde 10 och 15 är tätt sammankopplade och många av förvaltningens medarbetare arbetar för båda områdena.
 
Vårt arbetssätt och organisation där vi håller ihop hela stadsbyggnadsprocessen från initiering till utbyggnad och där alla planer bedrivs med ett tydligt genomförandefokus är en mycket viktig framgångsfaktor för förvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys.pdf

§19 Reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden med anledning av ny kommunallag

Dnr BNS-2011-26.002

Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämndens delegationsordning antas

Beskrivning av ärendet
En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vilken förtroendevald eller vilken anställd som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för byggnadsnämnden. Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft.  Med anledning av detta har delegationsordningen för byggnadsnämnden gåtts igenom. Ändringarna som föreslås är uppdateringar av lagrum och ny lagtext i enlighet med den nya lagen men också smärre justeringar och förtydliganden. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Byggnadsnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf

§20 Namnsättning av ny väg inom detaljplaneområde för Kryddvägen etapp 2

Dnr BNS-2018-123.246

Byggnadsnämndens beslut
- Den nya vägen i detaljplaneområdet för Kryddvägen etapp 2 får namnet Kardemummagränd.

Beskrivning av ärendet
I november 2017 antog komunfullmäktige en ny detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Detaljplanen innebär att den nya bebyggelsen får en ny gatuslinga med in- och utfart mot kryddvägen. Denna väg ska nu namnsättas. De gator som utgår från Kryddvägen har namn som kommer från kryddor och slutar med -gränd, Peppargränd, Muskotgränd och Basilikagränd.
 
Vägen föreslås därför få namnet Kardemummagränd.

§21 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under februari redovisas i bifogad bilaga.

§22 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.