Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2019-08-27

Sammanträde 2019-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Näsby 4:394, 4:395. 4:396, Vendelsövägen 58-6– Nybyggnad av flerbostadshus, underjordiskt garage, rivning av befintliga byggnader och marklov för markförändringar

3 Bollmora 2:1, Akvarievägen – Bygglov för nybyggnad av förskola och komplementbyggnader

4 Brevik 1:628, Breviksvägen 162 – Utredning om olovligt byggande

5 Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning

6 Dataskyddsombud till byggnadsnämndens verksamhetsområden

§48 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
-  Informationen och redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar
statistik.

§49 Nybyggnad av flerbostadshus, underjordiskt garage, rivning av befintliga byggnader och marklov för markförändringar Näsby 4:394, 4:395. 4:396, Vendelsövägen 58-62

Dnr BNS-2019-309/231

Byggnadsnämndens beslut
1.  Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2.  Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen
(2010:900).
 
3.  Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
4.  För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Andreas Ramnewall
Adress: Höggarnsvägen 6, 132 37 , SALTSJÖ-BOO
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900).
 
5.  Avgift
Bygglov inklusive startbesked: 460 283 kronor
            Grannhörande:                            2 232 kronor          
            Kungörelse:                                     316 kronor
            Summa avgifter:                        462 831 kronor 
           (faktureras separat)

Upplysning
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked
(enligt 10 kap 3 § PBL).

Enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen får bygglovet verkställas fyra veckor
efter att beslutet har kungjorts.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
skickas ut separat.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 §
PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av
samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.
 
Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister.
Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av
kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad
efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som
föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt
ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida
www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/
Lagenhetsregister
 
Beskrivning av ärendet
Ansökan om nybyggnad av totalt fyra stycken flerbostadshus med underjordiskt
garage, rivning av befintliga byggnader, stödmur, planteringslådor och
markförändringar i anslutning till flerbostadshusen inkom till bygglovenheten
den 2019-05-17.
 
Flerbostadshusen uppförs i fyra och tre våningar med underjordiskt garage och
lokaler i bottenplan. Flerbostadshusen och det underjordiska garaget har en  
total bruttoarea om 10578 kvadratmeter. Nockhöjden för flerbostadshus 1, 2
och 3 är 42,08 meter och nockhöjden för flerbostadshus 4 är 42,63 meter. Det
underbyggda garaget under flerbostadshus 1, 2 och 3 och har en total bruttoarea
om 1240 kvadratmeter.
 
Flerbostadshusen består totalt av 98 stycken lägenheter. I flerbostadshusen är
det 29 stycken ett rum och kök, 19 stycken två rum och kök, 35 stycken tre rum
och kök och 15 stycken fyra rum och kök. Totalt anläggs 55 stycken
parkeringsplatser, 250 stycken cykelparkeringar och 98 stycken förråd. 
 
Flerbostadshus 1 placeras 2,75 meter från fastighetsgräns mot Svalvägen,
flerbostadshus 2 placeras 4,177 meter från fastighetsgräns mot Näsby 4:397,
flerbostadshus 3 placeras 2,75 meter från fastighetsgräns mot Slättvägen och
flerbostadshus 4 placeras 2,39 meter från fastighetsgräns mor Vendelsövägen.  
 
Flerbostadshusens fasader utgörs av puts- och tegel. Putsen målas i dämpade
jordfärger med NCS-S 2040-Y20R, NCS-S 3005-Y20R, NCS-S 3020-Y20R och
NCS-S 7020-Y60R. Sockeln utgörs av mörkbrunt tegel. Balkong erna,
terrasserna och de franska balkongerna kläs med fina pinnräcken av aluminium
med en ram och vertikaler i mörkbrun matt kulör och taken på
flerbostadshusen kläs med mörkgrå bandad plåt. Teknikutrymmen placeras
under taken.
 
En stödmur placeras i den nordöstra delen av fastigheten i nära anslutning till
flerbostadshus 1 och 4. Stödmuren byggs för att möjliggöra en infartsväg till
fastigheterna. Stödmuren utgörs av betong som kläs med mörkbrunt tegel likt
sockelvåning på flerbostadshusen. Planteringslådor och sittbänkar placeras i
anslutning av flerbostadshus 4 som avskärmning till Vendelsövägen. 
 
Byggnadsnämnden har skickat över ansökan till planenheten för avstämning
mot gällande kvalitetsprogram. Planenheten har i yttrande inskickat 2019-06-26
godkänt utformningen mot gällande kvalitetsprogram.
 
Sökanden har tillsammans med ansökan skickat in ett tillgänglighetsutlåtande
från certifierad sakkunnig inom tillgänglighet. Certifierad sakkunnig har i
yttrandet verifierat att byggnationen uppfyller gällande tillgänglighetskrav. 

Sökanden har i samband med bygglovsansökan även skickat in ett ärende till
Södertörns miljö- och hälsoförbund gällande befintliga markföroreningar inom
fastigheterna. Södertörns miljö- och hälsoförbund kommer följa upp frågan om
marksanering och deponering av massor i ärende med diarienummer 2018 -
3439-4. 
 
Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan 463. Bestämmelserna innebä r bland annat att
markan ska nyttjas till bostäder och bostäder med minst 25 % centrumfunktion
i bottenvåningen.
 
Högsta antalet våningar inom detaljplaneområdet är reglerat till fyra och tre
våningar. Utöver högsta våningsantal får underjordiskt garage samt vind för
teknik- och förrådsutrymmen uppföras.
 
Inom detaljplaneområdet är högsta nockhöjd fyra våningar reglerad till 18,50 för
byggnader som uppförs närmast Vendelsövägen. I övriga delar av
detaljplaneområdet är nockhöjden reglerad till 16,0 och 17, 0 där fyra våningar
får uppföras. Nockhöjden för det områden där tre våningar får uppföras är
nockhöjden reglerad till 13,0, 13,5 och 14,0 meter. 
 
Byggnad får inte uppföras på prickad mark.
 
På korsmark får balkonger uppföras på alla våningsplan. Trapp ned till uteplats
får utföras från balkonger på en maxhöjd av 3,0 meter från gatunivå. Marken får
höjas upp med stödmur till en maxhöjd om 1,0 meter över gatunivå. 
 
På mark markerad med svarta och vita ringar får byggnad inte uppföras med
undantag från mark där även bestämmelsen e1 gäller. Marken får byggas under
marken med garage för parkering, teknik- och förrådsändamål. Bjälklag ska
utföras planterbart.
 
Inom n1-område ska minst 80 % av markytan utföras genomsläppligt genom
vegetationsytor, sand, grus, stenmjöl eller gräsarmering.
 
Bygglov får inte ges förrän förorenad mark har sanerats eller deponerats.    

Beslutet skickas till
Mark- och exploatering, Marknadsgränd 2, 135 81 Tyresö 
Andreas Ramnewall, Höggarnsvägen 6, 132 37 , Saltsjö -Boo
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80, Norrtälje
X
X
X

§50 Bygglov för nybyggnad av förskola och komplementbyggnader

Dnr BNS-2019-308

Bollmora 2:1, Akvarievägen

Byggnadsnämndens beslut
1.  Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2.  För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Thomas Lennartsson
Adress: Box 47002, 10074, STOCKHOLM
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900).
 
3.  Avgift: 
Bygglov inklusive startbesked: 137 752 kronor
            Kungörelse:                                    316 kronor
            Summa avgifter:                       138 068 kronor 
            (faktureras separat)

Upplysning
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked
(enligt 10 kap 3 § PBL).
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas, se bilaga.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 §
PBL.
 
Enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen får bygglovet verkställas fyra veckor
efter att beslutet har kungjorts.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av
samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.
 
Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av förskola i tre våningar samt komplementbyggnad,
markförändringar i anslutning till planerad byggnad och iordningställande av
utemiljön runt planerade byggnader. Förskolan kommer att ha sex avdelningar
med personalavdelning och storkök. På tredje våningen finns ett fläktrum.
Friytan för lek och utevistelse blir cirka 30 kvadratmeter per barn. 
 
Den större byggnaden placeras 12 m från fastighetsgräns i öster och som
närmst 21 meter från fastighetsgräns i norr. Föreslagen färdig golvnivå är
angiven till + 7,1 meter. Komplementbyggnaden placeras 5 m från
fastighetsgränsen i söder och 12,8 m från tomtgränsen i öster. Föreslagen färdig
golvnivå är angiven till + 7,34 meter. Fasaderna på byggnaderna kläs med
stående träpanel som behålls omålad. Taken kläs med takpapp. Den totala
bruttoarean på fastigheten blir 2 073 kvm
 
Sökanden har inkommit med tillgänglighetsutlåtande från certifierade sakkunnig
inom tillgänglighet som i yttrandet verifierar att förskolan uppfyller ställda
tillgänglighetskrav med undantag gällande storköket, gångytor på tomt, entré
och kommunikationsutrymmen samt avfallsutrymmen. Gården för utevistelse är
till vissa delar stark kuperad och nås där den är tillgänglig med ramper.
 
Förutsättningar
Planförutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 469. Bestämmelserna innebär bland annat att
området ska nyttjas till förskola. Huvudbyggnaden får högst uppta 1250
kvadratmeter byggnadsarea och uppföras till en högsta nockhöjd på + 40 meter
över nollplanet. Utöver angiven nockhöjd får teknikutrymmen uppföras till en
höjd av 5,0 meter. Teknikutrymmets byggnadsarea får omfatta maximalt 30 %
av takytan och ska vara indraget från fasad mot gatan. Inom område med P får
parkering utföras. Inom n1-område ska markens topografi och
naturmarkskaraktär bevaras. Prickad mark får inte förses med byggnad. Plank
får uppföras på prickad mark där det krävs av säkerhetsskäl. Korsmark får
endast bebyggas med komplementbyggnader för förskoleverksamhet. Inom a1-
område krävs marklov för fällning av träd med en stamdiameter över 10
centimeter vid 1 meters höjd. Lov får ges för enstaka träd om det krävs av
säkerhets- eller naturvårdsskäl.
 
U1-område ska vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska le dningar. Inom
u2-område ska vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Balkonger får kraga ut inom område, dock med en frihöjd om minst 3 meter
ovan marknivå.
 
40 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig och får inte hårdgöras.
Komplementbyggnader får uppföras med en sammanlagd byggnadsarea på 150
kvadratmeter och med en nockhöjd om högst 3,5 meter.

Beslutet skickas till
Fastighet & facility, Louise Bergman, Marknadsgränd 2, Tyresö 13581. 
Mark- och exploatering, Marknadsgränd 2, Tyresö kommun 
Thomas Lennartsson, Box 47002, 10074, STOCKHOLM
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80, Norrtälje

§51 Utredning om olovligt byggande

Dnr BNS-2017-807/228

X

Byggnadsnämndens beslut
1.  Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren
till fastigheten X, X, byggsanktionsavgifter om 30 458 kronor för att
den bygglovspliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus har påbörjats
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två
månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den
avgiftsskyldige.
 
2.  Enligt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, ska, om
en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den
avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen
tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut
senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst
50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den
avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.
 
3.  Byggsanktionsavgift: 30 458 kronor 
(faktureras separat)

Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § PBF, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutat s för en
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som
togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst
50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har
fått skälig tid att vidta rättelse.
 
Beskrivning av ärendet
Bygglov beviljades för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av fritidshus
2011-05-26. Lovet gällde ett fritidshus med en bruttoarea om 73,6 kvadratmeter.
Vid handläggningen av slutbeviset skickade fastighetsägaren in en lägeskontroll
som visade att det färdiga huset hade en area om 76,2 kvadratmeter. Vid
granskning av ärendet upptäckte bygglovenheten att huset i själva verket var
större och efter kontakt med mätkonsulten fick bygglovenheten en annan
lägeskontroll som visade en större byggnad. Vid besök på platsen upptäcktes att
tillbyggnaden har samma bredd som huset och har en byggnadsarea på 46,8
kvadratmeter varav 29,9 kvadratmeter består av bruttoarea och 16,9
kvadratmeter består av öppenarea. På en kopia av lägeskontrollen har
fastighetsägaren förklarat att en del av tillbyggnaden är avsedd att vara en
bygglovbefriad tillbyggnad enligt attefallsreglerna och en del av till byggnaden
ska vara ”BTA enligt tidigare rivet hus” och en del ska vara skärmtak.
Flygbild visar att grunden på huset var påbörjad 2014-09-27 men inte
tillbyggnaden i fråga.

En ansökan om bygglov för tillbyggnad inkom till bygglovenheten 2017-06-21
och fick avslag 2019-07-19 eftersom detaljplanen inte tillåter ytterligare
bruttoarea. Avslaget är överklagat till länsstyrelsen. En anmälan om
bygglovbefriad tillbyggnad inkom 2017-03-10 och den är under handläggning.

Beslutet skickas till
X

§52 Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning

Dnr BNS-2011-26/002

Byggnadsnämndens beslut
-  Byggnadsnämnden beslutar att revidera befintlig delegationsordning.
 
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens delegationsordning från den 23 april 2019 förtydligas i två
avseenden;
 
-  dels så att det uttryckligen framgår att delegation avseende ärenden
enligt plan- och bygglag (2010:900), PBL, samt anslutande författningar
och föreskrifter, också innefattar delegation  avseende ärenden som
omfattas av den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL
 
-  dels så att det uttryckligen framgår att delegation avseende handläggning
av klagomål m.m., även innefattar rätten att lämna anmälan utan åtgärd. 
 
Revideringen genomförs således av pedagogiska skäl och torde inte innefatta
några egentliga ändringar i sak.

§53 Dataskyddsombud till byggnadsnämndens verksamhetsområden

Dnr BNS-2019-477/200

Byggnadsnämndens beslut
-  Jonny Knutas utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens
verksamhetsområde. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober
2019.
 
Beskrivning av ärendet
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018,
utgör en moderniserad och ansvarsbaserad ram för efterlevnad av bestämmel-
serna om dataskydd i EU. Dataskyddsombuden står i centrum för denna nya
rättsliga ram som berör många organisationer, vilket underlättar efterlevnaden
av bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen. 
Enligt förordningen är det obligatoriskt för alla offentliga myndigheter och
organ (oavsett vilka uppgifter de behandlar) att utse ett dataskyddsombud. 
 
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland
annat att 
-  samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
-  kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna
styrdokument
-  informera och ge råd inom organisationen
 
Dataskyddsombudet ska också
-  ge råd om konsekvensbedömningar
-   vara kontaktperson för Datainspektionen
-  vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom
organisationen
-  samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
 
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgifts - 
ansvariga nämnden eller hos personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig får
heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att denne har utfört sina
arbetsuppgifter.
 
Om dataskyddsombudet upptäcker brister i organisationens verksamheter ska
detta påtalas och rättas inom den tidsram som dataskyddsombudet har givit.
Om bristerna inte åtgärdas ska dataskyddsombudet an mäla den egna
verksamheten till Datainspektionen.

§54 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
-  Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut och
ordförandebeslut under juni och juli redovisas i bifogade bilagor.
Enligt gällande delegationsordning beslutade Byggnadsnämndens ordförande i
ett brådskande ärende BNS-2019-332.

§55 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
-  Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.