Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2019-10-22

Sammanträde 2019-10-22

Datum
Klockan
18:00
Plats

§63 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§64 Nämndplan för byggnadsnämnden 2020

Dnr BNS-2019-618/200

Byggnadsnämndens beslut
- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 antas.

Särskilt yttrande
Annika Henningsson (M) anmäler ett särskilt yttrande för den moderata gruppen, med hänvisning till deras reservation från byggnadsnämndens sammanträde den 23 april 2019 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för
byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 för 2020. Förslaget baseras på
kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige
den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ordförandeutlåtande
Generell effektivisering av bygglovsverksamheten, genom framförallt
digitalisering och automatisering, eftersträvas. Detta bör dock ske i samarbete  med övriga enheter och avdelningar på stadsbyggnadsförvaltningen. I längden  bör detta innebära färre onödiga kostnader samt bättre arbetssätt som i sig leder
till förbättrad service.

Verksamheten ska även arbeta för att erbjuda bättre stöd till sökande, så att de
ansökningar som inkommer till kommunen är kompletta och helst digitala.
Särskild ansträngning bör göras för att säkerställa att företagen i kommunen får
den effektiva service som de behöver. Fortsättningsvis bör tillsynsverksamheten
prioriteras högt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
NämndplanBN2020.pdf

§65 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr BNS-2019-211/051

Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs i de delar som berör byggnadsnämnden.

2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2020 och tillsvidare.

Reservation
Annika Henningsson (M) reserverar sig för den moderata gruppens räkning, då (M) reserverade sig mot taxebeslutet i Byggnadsnämnden den 23 april, som
denna reviderade taxa gör ändringar i.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för bygglov, plan och geografisk information. Förslaget innehåller revideringar av gällande taxa då det krävts rättningar av felaktigheter samt förtydliganden. Taxan baseras  fortfarande på SKL:s senaste mall, med några mindre avsteg/förtydliganden.

Förslaget till ny taxa framgår av bilagan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information 2020.pdf
Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information 2020 med markerade
ändringar.pdf

§66 Utredning om olovligt byggande av mur och fritidshus

Dnr BNS-2019-16/228

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X solidariskt en byggsanktionsavgift om totalt 39 525 kronor för att de bygglovspliktiga åtgärderna tillbyggnad av fritidshus och uppförande av mur har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.

2. Byggsanktionsavgift: 39 525 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § PBF, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

Beskrivning av ärendet
Bygglov för nybyggnad av fritidshus gavs den 27 juli 2015 i ärende BNS-2015- 264. Vid hanteringen av slutbesked upptäcktes att huset hade blivit fem
kvadratmeter för stort och att en mur byggts på fastigheten. Bygglov och
startbesked för tillbyggnaden och muren saknades. Ett bygglov för den större
storleken på huvudbyggnaden gavs i efterhand den 22 mars 2019 med
upplysningen om att sanktionsavgift skulle tas ut i ett separat beslut. Bygglov för
muren i efterhand gavs den 28 mars 2019 i ärende BNS-2018-684, också där
med upplysningen att byggsanktionsavgift skulle komma att tas ut i ett separat beslut. Muren är enligt fasadritningen i bygglovsärendet tio meter lång. Ett
tillsynsärende om olovligt byggande av mur och tillbyggnad startades den 8
januari 2019.

§67 Utredning om olovligt byggande

Dnr BNS-2017-262/228

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till X, solidariskt byggsanktionsavgifter om 23 250 kronor för att den anmälningspliktiga åtgärden tillbyggnad av fritidshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X, solidariskt byggsanktionsavgifter om totalt 12 206 kronor för att den anmälningspliktiga åtgärden nybyggnad av komplementbyggnad har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

3. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.

4. Byggsanktionsavgift: 35 456 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § PBF, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom  förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Vid granskning av flygbilder och gatuvybilder konstaterade bygglovenheten att en altan, en komplementbyggnad och tillbyggnad av huvudbyggnaden har skett och att inga lov eller startbesked finns för åtgärde rna i bygglovenhetens arkiv. Den 5 mars 2019 skrev bygglovenheten till fastighetsägarna och upplyste dem om att de hade möjlighet att göra frivillig rättelse eller att lämna in ansökan och anmälan för åtgärderna för prövning av bygglov och startbesked i ef terhand i kombination med byggsanktionsavgift. Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad i efterhand kom in till bygglovenheten den 27 april 2019, anmälan om tillbyggnad av fritidshus och ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus kom in till bygglovenheten den 28 april 2019. Därefter har fastighetsägarna inkommit med bildbevis på att altanen är ändrad till en lovbefriad altan varför rättelse har gjorts i den delen.

§68 Utredning om olovligt uppförande av skyltar

Dnr BNS-2019-169/228

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren av skyltarna, X, byggsanktionsavgifter om totalt 15 694 kronor för att den bygglovpliktiga åtgärden uppförande av skyltar har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.

2. Byggsanktionsavgift: 15 694 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § PBF, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om uppsättande av skyltar inkom till bygglovenheten den 7 mars 2019. Ansökan avsåg två skyltar på byggnadens norra sida och en på byggnadens södra sida. Under handläggningen av ärendet upptäcktes att skyltarna redan var uppsatta. I ett mejl från sökanden den 18 mars 2019 bekräftades att skyltarna redan var uppsatta. S ökanden menade att ägaren till skyltarna hade uppfattat att de inte var lovpliktiga men att de senare upplysts av stadsbyggnadsförvaltningen om att ansökan krävdes. Bygglov för skyltarna gavs i efterhand den 19 mars 2019 i ärende BNS-2019-148.

§69 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad e bilagor.

§70 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under september redovisas i bifogad bilaga.