Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2020-06-16

Sammanträde 2020-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Snickaren 1, Lindalsvägen 1 – Beslut om bygglov för nybyggnad och tillbyggnad samt utvändig ändring av industrilokal samt rivningslov och uppsättande av skyltar

3 Kumla :1264, Fornuddsgränd – Beslut om bygglov för uppförande av belysnings- och mobilmast och teknikskåp

4 Bollmora 1:9, LM Ericsson väg 12-16 – Beslut om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar till och med 2021-05-31

5 X – Beslut om byggsanktionsavgift

6 X – Beslut om byggsanktionsavgift

7 X – Beslut om byggsanktionsavgift

§14 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf bygglovchef Klas Modin informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§15 Beslut om bygglov för nybyggnad och tillbyggnad samt utvändig ändring av industrilokal samt rivningslov och uppsättande av skyltar

Dnr BNS-2020-144/231

Snickaren 1, Lindalsvägen 1

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900)
3. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Andreas Carling som är certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer SC2238-12 och behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen.
5. Avgift:
Bygglov inklusive startbesked: 55 292 kronor
Skyltar: 12 621 kronor
Summa avgifter: 67 913 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Avgiften är beräknad enligt taxan som gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2020. Punkt A 2.13, A 3.1 och A 3,3 tillämpas. Avgift för nybyggnad är 55 292 kronor + skylt 9 015 kronor + tre skyltar á 1202 kronor = 67 913 kronor

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.

Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av
samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning

Beskrivning av ärendet
Två befintliga tillbyggnader samt ett skärmtak till en sammanlagd area om cirka 1500 kvadratmeter rives och på platsen uppförs en tillbyggnad. Tillbyggnaden ansluter till östra fasaden på hus A samt ansluts till hus B med en sluss. Byggnadsnämnden bestämmer fasad mot öst som beräkningsgrundande och tillbyggnaden får därför en byggnadshöjd om 8,8 meter från medelmarknivån och upptar en byggnadsarea om 3509 kvadratmeter samt förläggs till ett avstånd om minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot öst. Tillbyggnaden utföres utan fönster i plåt med kulör RAL 7016 och taket kläs med takpapp. Till ansökan hör även en nybyggnad av ett fristående tak som förläggs mellan hus C och hus A. Fasad mot norr är beräkningsgrundande och takkonstruktionen har därför en byggnadshöjd på 8,68 meter och upptar en byggnadsarea om 1520 kvadratmeter.

Ansökan innefattar även fyra skyltar. Den största skylten placeras på övre gaveln av den tillkommande tillbyggnadens norra fasad mot Bollmoravägen och har en area på 18,5 kvadratmeter och är 6,8 meter bred och 2,7 meter hög. På skylten framgår företagets logga. En mindre skylt med samma budskap sätts upp ovanpå befintlig entré och har en area på 10 kvadratmeter och är 5 meter bred och 2 meter hög. Ovanför portarna för in- och utfart för tillbyggnaden sätts två skyltar upp.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov ges 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900)
3. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Andreas Carling som är certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer SC2238-12 och behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen.
5. Avgift:
Bygglov inklusive startbesked: 55 292 kronor
Skyltar: 12 621 kronor
Summa avgifter: 67 913 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Andreas Carling, Anso Förvaltning AB Söderhagsvägen 25 A, 136 49, Vega, Sverige
Bygma AB (Klas Widman), Lindalsvägen 1, 135 50, Tyresö
Spånga bygg investment AB, BOX 419, 191 24, Sollentuna

§16 Beslut om bygglov för uppförande av belysnings- och mobilmast och teknikskåp

Dnr BNS-2020-156/231

Kumla 3:1264, Fornuddsgränd

Byggnadsnämndens beslut
- Beslut om bygglov för uppförande av belysnings- och mobilmast och teknikskåp

Upplysning
Innan anläggningen får tas i bruk måste slutbesked ha med delats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan - och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser uppförande av en kombinerad belysnings - och mobilmast samt ett teknikskåp. Den föreslagna masten blir 24 meter hög och ersätter en befintlig belysningsmast. Tillhörande teknikskåp placeras invid masten

Ordförandeförslag 
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
- Beslut om bygglov för uppförande av belysnings- och mobilmast och teknikskåp.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Carl Lars-Magnus Eriksson, Ladgränd 3, 135 53 Tyresö
Caroline Desiré Westh, Kumla allé 30 B, 135 53 Tyresö
Erik Kristoffer Henning Westh, Kumla allé 30 B, 135 53 Tyresö
Sven David Cederberg, Kumla Allé 30 C, 135 53 Tyresö
Yvonne Veronica Winterman, Kumla Allé 30 C, 135 53 Tyresö
Per Owe Gunnar Pettersson, Kumla Allé 28, 135 53 Tyresö
Tyresö kommun, 135 81 Tyresö

§17 Beslut om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar till och med 2021-05-31

Dnr BNS-2017-293/203

Bollmora 1:94, LM Ericsson väg 12-16

Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2021-05-31 ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan - och bygglagen. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
1) Kontrollplanen fastställs.
2) Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
a) Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
b) Verifierad kontrollplan.
4. När bygglovet har löpt ut och avveckling samt återställning av platsen skett, ska begärda handlingar som omfattas av startbeskedet överlämnas till bygglovsenheten för utfärdande av slutbesked.
5 Avgift:
Bygglov inklusive startbesked: 7 212 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4 § plan och bygglagen.

Bygglovet gäller till 2021-05-31, från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Reservation
Ronnie Norén (SD) lämnar in en skriftlig reservation (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser en förlängning av tidsbegränsat bygglov för byggbodetablering för nybyggnation av kv. Järnet 13. Bodetableringen är befintlig och inga tillägg eller ändringar kommer att ske. Ansökan gäller en förlängning fram till 2021 -05-31. Byggbodarna står i två våningar, med 7 stycken bodar i vardera plan. Sammanlagt bruttoarea är ca 337 kvm.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2021-05-31 ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan - och bygglagen. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
1) Kontrollplanen fastställs.
2) Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
a) Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
b) Verifierad kontrollplan.
4. När bygglovet har löpt ut och avveckling samt återställning av platsen skett, ska begärda handlingar som omfattas av startbeskedet överlämnas till bygglovsenheten för utfärdande av slutbesked.
5 Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 7 212 kronor (faktureras separat)

Yrkande
Ronnie Norén (SD) yrkar på avslag med hänvisning att utredning av bättre placering av byggbodarna görs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller Ronnie Noréns (SD)
yrkande. Byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Beslutet skickas till
Bostadsrättsföreningen Tyresö Trädgårdar, Box 55642, 102 14, Stockholm
Wallenstam Järnet 7 AB, Box 19531, 10432 Stockholm
Tyresö kommun, c/o Ekonomiservice, 135 81 Tyresö

§18 Beslut om byggsanktionsavgift

Dnr BNS-2018-384/228

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X byggsanktionsavgifter om 23 650 kronor för att den bygglovspliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus i form av takhöjning har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X byggsanktionsavgifter om 28 687 kronor för att den bygglovspliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus i form av förlängning av byggnaden har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
3. Byggsanktionsavgift: 52 337 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Handläggare för ärendet är Mikael Johansson.

Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning

Beskrivning av ärendet
Ett anonymt klagomål om olovligt byggande inkom till bygglovenheten 2018-06-09. Enligt klagomålet höll ett stort svartbygge om 30 kvadratmeter i två våningar på att byggas på fastigheten X i Tyresö kommun. Vid tillsynsbesök genomfört av byggnadsnämndens tjänstemän på rubricerad fastighet 2018-09-26, kunde konstateras att det på fastigheten vidtagits åtgärder i strid mot plan- och bygglagen genom två olika tillbyggnader av huvudbyggnaden. Tillbyggnad av huvudbyggnaden har genomförts i form av en förlängning av byggnaden söderut och på en annan del av byggnaden har höjning av taket skett. De vidtagna åtgärderna kräver bygglov enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL. Inget lov för tillbyggnaderna finns. Vid tillsynsbesöket uppmärksammades även att en gäststuga som skulle ha rivits står kvar och att en bygglovbefriad komplementbyggnad som fått startbesked och slutbesked inte finns på plats. Flygbilder visar att takhöjningen är gjord efter 2017 och att förlängningen av byggnaden är gjord 2015 och 2017. Mätning vid tillsynsbesöket visar att byggnadens längd är 19 meter.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X byggsanktionsavgifter om 23 650 kronor för att den bygglovspliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus i form av takhöjning har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X byggsanktionsavgifter om 28 687 kronor för att den bygglovspliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus i form av förlängning av byggnaden har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
3. Byggsanktionsavgift: 52 337 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
X
X

§19 Beslut om byggsanktionsavgift

Dnr BNS-2020-43/228

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X, byggsanktionsavgift om 47 773 kronor för att ha tagit en lokal i bruk efter ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
2. Byggsanktionsavgift: 47 773 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § PBF, ska, om en byggsanktionsavgif t har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

Handläggare för ärendet är Mikael Johansson.

Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om ändrad användning av lokal till vårdcentral och restaurang och
bygglov för två stycken skyltar inkom till byggnadsnämnden den 25 januari 2018 på fastigheten X i Tyresö kommun. Det gäller en del av bottenvåni ngen i
byggnaden. Bygglov för åtgärderna beslutades på delegation i ärende BNS -2018- 41 den 1 oktober 2018. I beslutet om bygglov angavs att innan byggnadsdelen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan - och bygglagen (2010:900), PBL. Startbesked för åtgärderna meddelades på delegation den 18 oktober 2018. I beslutet om startbesked angavs att lokalerna inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats, enligt 10 kap. 4 § PBL.

Den 1 oktober 2019 upptäckte byggnadsnämndens tjänsteman att lokalen för
vårdcentralen hade tagits i bruk.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X, byggsanktionsavgift om 47 773 kronor för att ha tagit en lokal i bruk efter ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
2. Byggsanktionsavgift: 47 773 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

Beslutet skickas till
X

§20 Beslut om byggsanktionsavgift

Dnr BNS-2019-704/228

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X, byggsanktionsavgift om 123 358 kronor för att ha tagit en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
2. Byggsanktionsavgift: 123 358 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § PBF, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

Handläggare för ärendet är Mikael Johansson

Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
En bygglovsansökan för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten X i Tyresö, inkom till byggnadsnämnden den 11 september 2017. Sökande var X. Åtgärden avsåg att bygga till befintlig industribyggnad med 1219 kvadratmeter. Bygglov för åtgärden gavs i ärende BNS-2017-553 vid nämndbeslut den 2 juni 2018. I beslutet angavs att innan byggnadsdelen får tas i bruk måste ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Startbesked för åtgärden gavs på delegation den 7 maj 2019. I protokollet från
tekniskt samråd som är en bilaga till beslutet om startbesked anges att slutbesked krävs enligt 10 kap. 34 § PBL samt att byggnadsdelen inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats enligt 10 kap. 4 § PBL. Vid slutsamrådet den 10 oktober 2019 för ärendet BNS -2017-553 konstaterades att tillbyggnadsdelen redan var ibruktagen och användes som ett industrilager. Byggherren och den kontrollansvarige informerades om att ibruktagandet av tillbyggnaden utan att ha fått ett slutbesked kommer att innebära byggsanktionsavgift.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X, byggsanktionsavgift om 123 358 kronor för att ha tagit en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
2. Byggsanktionsavgift: 123 358 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

Beslutet skickas till
X

§21 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under maj redovisas i bifogad bilaga.

§22 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.