Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2021-03-23

Sammanträde 2021-03-23

Datum
Klockan
18:00
Plats

§12 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Jonas Hedh informerar om verksamheten och redovisar statistik för föregående månad.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20210323.pdf (110 kb)

§13 Information om byggsanktionsavgift och beviskrav

Diarienummer 2021/BN 0012 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens bygglovsenhet informerar om vilka beviskrav som gäller när kommunen beslutar om byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglagen, framför allt med avseende på vem avgiften ska riktas mot.

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20210323.pdf (110 kb)

§14 Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning

Diarienummer BNS-2011-26

Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämnden beslutar att revidera befintlig delegationsordning.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. Samhällsbyggnadskontoret föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02, § 41 (dnr. 2021/KS 0037 003) att revidera kommunstyrelsens delegationsordning. Övriga nämnder inom kommunen behöver således revidera sina delegationsordningar för att den inledande texten ska vara så likartad som möjligt för alla nämnders delegationsordning. I samband med detta har även samhällsbyggnadskontoret sett över delegationsordningen i sin helhet.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att revidera befintlig delegationsordning enligt utskickat förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§15 Reviderad nämndplan för byggnadsnämnden 2021

Diarienummer BNS-2020-602

Byggnadsnämndens beslut
- Reviderad nämndplan 2021 inklusive riskhanteringsplan för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 antas.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade 2020-12-15, BNS-2020-602, att anta nämndplan 2021 inklusive riskhanteringsplan för byggnadsnämndens verksamhetsområde. Inom ramen för beslutet angavs att planen skulle kompletteras med indikatorer under första kvartalet 2021 och senast vara klar till delårsrapporteringen.
Nämndplanen har reviderats och kompletterats enlig följande:
- Nämndplanen har kompletterats med målnivåer för samtliga delmål.
- Nämndplanen ha kompletterats med hur vardera delmål bidrar till målen i Agenda 2030.

Följande delmål har tagits bort ur nämndplanen:
- Val av IT-hjälpmedel görs efter kostnad/nytta-analys.
- Kontroll på att existerande verktyg/licenser fortvarigt används, och om inte, avvecklas i tid.

Följande delmål har reviderats:
- Handläggarna med eventuellt bistånd av någon nämndledamot går igenom de rättsfall som sätts igång efter överklaganden

De reviderade målens lydelse är som följer:
- Öka kunskapen hos nämndens ledamöter inom viktiga specialområden.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts då förändringarna inte bedöms påverka barn.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggandsnämnden beslutar att anta reviderad nämndplan 2021 inklusive riskhanteringsplan för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§16 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Ordförandebeslutet överklagande av länsstyrelsen i Stockholms beslut i ärende 403-64989 (BNS-2020-968) och rättegångsfullmakt tillhörande samma ärende noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under februari 2021 redovisas i bifogad bilaga.

Enligt gällande delegationsordning beslutade byggnadsnämndens ordförande i ett brådskande ärende om överklagande av länsstyrelsen i Stockholms beslut i ärende 403-64989 (BNS-2020-968). Ärendet anmäls till byggnadsnämnden för notering.

§17 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20210323.pdf (91 kb)