Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2022-10-25

Sammanträde 2022-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar
statistik från förgående månad.

2 Tillbyggnad och fasadändring, inglasning av balkonger och takterrasser

Diarienummer BNS-2022 - 158

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § första stycket 1 och 4 plan- och
bygglagen (2010:900).
2. Avgift: 0 kronor

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysningar
Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beslutet kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län men skickas till Tyresö kommun, bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser balkonginglasning och inglasning av takterrasser på fastigheten
Bygglovsenheten bedömmer att ansökan skulle ha en stor omgivningspåverkan och att den avviker från gällande detaljplan avseende utformning och nockhöjder. Vidare bedömer bygglovsenheten att ansökan inte tar hänsyn till byggnadens karaktärdrag och strider mot arkitektens intentioner, 8 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900) och 2 kap. 6 § Plan - och bygglagen (2010:900) samt god form-, färg- och materialverkan i 8 kap. 1 § Plan - och bygglagen. Bygglovsenhetens förslag är att ansökan avslås.

3 gårdshus och murar samt markförändringar

Diarienummer BNS-2022 - 308

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus, parkeringsgarage, ett
gårdshus, murar samt markförändringar beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ( 2010:900).
2. Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap . 3 § plan - och bygglagen.
3. Tekniskt samråd k rävs i d etta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.
4. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn:
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan - och bygglagen
(2010:900).
5. Avgift: 98 904 kronor ( faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet s ka vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81
Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysningar
Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att det publicerats i Post- och Inrikes Tidningar under förutsättning att ingen överklagan in kommit.

Samhällsbyggnadskontoret får enligt 12 kap 8 § plan- och bygglagen ta ut avgift för beslut om bygglov, tekniska samråd m m.

Samhällsbyggnadskontoret debiterar den sökande genom faktura.

Samhällsbyggnads kontoret kan ta ut byggsanktionsavgift om byggnadsåtgärder
påbörjas utan startbesked och/eller om byggnaden tas i bruk utan slutbesked.

Beslutet kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län men skickas till Tyresö kommun, bygglovenheten, 135 81 Tyresö.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet

Beskrivning av ärendet
Ansökan av ser nybyggnad av tre flerbostadshus, parkeringsgarage, ett gårdshus, murar samt markförändringar på fastighet Åtgärden bidrar till en förtätning i ett kollektivtrafiknära läge.

4 Sammanträdesdatum för byggnadsnämnden 2023

Diarienummer 2022/BN 0025

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2023 fastställs enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att sammanträdesdatum för byggnadsnämnden för 2023 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet
för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.
Förslaget är framställt så att ärenden som ska gå vidare till kommunstyrelsen
kan göra det utan dröjsmål. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår inför 2023
att nämndens sammanträden flyttas ifrån tisdagar till onsdagar för att undvika
krockar med andra nämnder och kommunfullmäktige samt för kommunhuset
har begränsat antal lokaler som uppnår de krav som krävs för att hålla
nämndsammanträden.

Byggnadsnämnden sammanträder på onsdagar kl. 18:00
1 februari *
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
28 juni
30 augusti *
27 september
25 oktober
22 november
20 december

5 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under september 2022 redovisas i bifogad bilaga.

6 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§53 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

§54 Tillbyggnad och fasadändring, inglasning av balkonger och takterrasser

Diarienummer BNS-2022 - 158

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § första stycket 1 och 4 plan- och bygglagen (2010:900).
2. Avgift: 0 kronor

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser balkonginglasning och inglasning av takterrasser på fastigheten
Bygglovsenheten bedömmer att ansökan skulle ha en stor omgivningspåverkan och att den avviker från gällande detaljplan avseende utformning och nockhöjder. Vidare bedömer bygglovsenheten att ansökan inte tar hänsyn till byggnadens karaktärdrag och strider mot arkitektens intentioner, 8 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900) och 2 kap. 6 § Plan - och bygglagen (2010:900) samt god form-, färg- och materialverkan i 8 kap. 1 § Plan - och bygglagen.

Bygglovsenhetens förslag är att ansökan avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § första stycket 1 och 4 plan- och
bygglagen (2010:900).
2. Avgift: 0 kronor

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Olof Wallentin (L) anmäler ett särskilt yttrande (ej inlämnat i tid för justering).
Anders Henjer (L) anmäler ett särskilt yttrande (ej inlämnat i tid för justering).

§55 Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsgarage, 1 gårdshus och murar samt mark förändringar

Diarienummer BNS-2022 - 308

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus, parkeringsgarage, ett gårdshus, murar samt markförändringar beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.
4. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn:
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan - och bygglagen
(2010:900).
5. Avgift: 98 904 kronor (faktureras separat).

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av tre flerbostadshus, parkeringsgarage, ett gårdshus,
murar samt markförändringar på fastighet Åtgärden bidrar till en förtätning i ett kollektivtrafiknära läge.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus, parkeringsgarage, ett gårdshus, murar samt markförändringar beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.
4. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn:
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900).
5. Avgift: 98 904 kronor (faktureras separat).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§56 Sammanträdesdatum för byggnadsnämnden 2023

Diarienummer 2022/BN 0025

Byggnadsnämndens beslut
Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2023 fastställs enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att sammanträdesdatum för byggnadsnämnden för 2023 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet
för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.

Förslaget är framställt så att ärenden som ska gå vidare till kommunstyrelsen kan göra det utan dröjsmål. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår inför 2023 att nämndens sammanträden flyttas ifrån tisdagar till onsdagar för att undvika krockar med andra nämnder och kommunfullmäktige samt för kommunhuset har begränsat antal lokaler som uppnår de krav som krävs för att hålla nämndsammanträden.

Byggnadsnämnden sammanträder på onsdagar kl. 18:00
1 februari *
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
28 juni
30 augusti *
27 september
25 oktober
22 november
20 december
* Reservdatum för brådskande ärenden.

Ordförandeförslag
Ordförande Mar i Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2023 fastställs enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§57 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Tillsvidareanställning av bygglovshandläggare med start från 2022-10 - 01 noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under september 2022 redovisas i bifogad bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Informationen noteras.
2. Tillsvidareanställning av bygglovshandläggare med start från 2022-10 -01 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§58 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.