Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2023-02-08

Sammanträde 2023-02-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Mygdalen

1 Nominering till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Dnr: 2022/KS 0410 001

Ärende 1

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Robin Åbrandt godkänds som ledamot i kommunala funktionshindersrådet.

Beskrivning av ärendet
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU nominerar Robin Åbrandt till ledamot i KFR.

2 Information om projektet "God och nära vård"

Dnr: 2022/KS 0300 010

Ärende 2

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren utredare från enheten juridik- och utredning informerar muntligen om projektet "God och nära vård".

Bilagor
God och nära vård - oktober 2022.pptx

3 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Dnr: 2023/KS 0055 002

Ärende 3

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar muntligen om vad som händer på förvaltningen.

4 Information våldsförebyggande handlingsplan för Tyresö kommuns grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning

Dnr: 2022/KS 0207 003

Ärende 4

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Isa Strandberg brottsförebyggare informerar muntligen om den handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning som beslutats i kommunfullmäktige 2022-12-20.

Den har varit på remiss till kommunala tillgänglighetsrådet tidigare funktionshindersrådet under hösten. Rådet lämnade då ett remiss svar, som inte finns redovisat i planen.

Bilagor
Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor gymnasium och vuxenutbildning.pdf
Skrivelse kommunala funktionshindersrådet.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-09-14 § 47.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-12-20 § 126.pdf

5 Remiss- nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr: 2023/KS 0054 003

Ärende 5

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunala tillgänglighetsrådets yttrande gällande nämndplanen för äldre- och omsorgsnämnden antas och lämnas till äldre- och omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har fått möjlighet att yttra sig gällande nämndplanerna för äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknad- och socialnämnden.

Ett yttrande gällande äldre- och omsorgsnämndens nämnplan har lämnats från rådet.

Rådet har dock inga synpunkter på arbetsmarknads- och socialnämndens nämndplan.

Bilagor
Nämnd och förvaltningsplan 2023 AoS.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2023 ÄON.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa ÄON.pdf
Bilaga 2 Årshjul för styrprocess och uppföljning 2023 ÄON.pdf
Bilaga 3 Nämndspecifika styrdokument ÄON.pdf
Yttrande nämndplan ÄON.pdf

6 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2023

Dnr: 2023/KS 0056 007

Ärende 6

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.
Fattade delegationsbeslut bifogas.


Bilagor
Delegationsbeslut, Nyboda grundsärskola.pdf

7 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Dnr: 2022/KS 0404 001

Ärende 7

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

Bilagor
6 dec 2022. Naturguidning vid Gudöå, Långsjön och Tyresta.pdf
13 jan 2023. Rapport från lättvandrad naturguidning - Vintervandring i Alby naturreservat.pdf
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut 2022 december (3).pdf
Ej verkställda beslut LSS äldre- och omsorgsnämnden 2022 december.pdf
Ej verkställda beslut SoL äldre- och omsorgsnämnden 2022 december.pdf
Redovisning av pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden januari 2023 (1).pdf
Inbjudan till Funkisfestivalen 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Återkoppling på revisionsrapport om personlig assistans.pdf

8 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023