Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2018-02-13

Sammanträde 2018-02-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Information från kvalitetsenheten angående granskning av gruppbostäder

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten informerar kommunala funktionshindersrådet om genomförda granskningar av gruppbostäder.

2 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2017/KS 0379 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Bilagor
Protokoll Kommunala funktionshindersrådet 171205.pdf

3 Information från socialförvaltningen

Dnr 2018/KS 0058 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information från socialförvaltningen presenteras för kommunala funktionshindersrådet.

4 Rapport från arbetsgrupperna

Dnr 2018/KS 0059

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.

Bilagor
Arbetsgruppsmöte Fysisk tillgänglighet 171128.pdf

5 Information om pågående ärenden

Dnr 2018/KS 0060

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om läget i pågående ärenden som initierats av rådet.

6 Tillgänglighetsplan 2019

Dnr 2018/KS 0061

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut om tillgänglighetsplan för 2019 ska fattas på det andra rådsmötet 2018 för att planen ska kunna behandlas av nämnderna i arbetet med nämndplanerna för 2019. Vid det första rådsmötet för året behöver det stämmas av hur arbetet med planen fortskrider.

7 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen

Dnr 2018/KS 0062

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut fritid och friluft 20171212.pdf
Delegationsbeslut medel från tillgänglighetsplanen till Friskis & Svettis.pdf

8 Rutiner för besök i kommunhuset vid behov av rullstol eller permobil

Dnr 2018/KS 0063

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetschef har tagit fram rutiner kring besök i kommunhuset vid behov av rullstol eller permobil.

Bilagor
Rutiner besök kommunhuset plan 1 vid behov av rullstol.pdf

9 Svar på motion om en skola för var och en - NPF-säkra Tyresös grundskolor *

Dnr 2017/KS 0370 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls med tillägget att även andra funktionsnedsättningar ska beaktas.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Alfonso Morales från Socialdemokraterna lämnade in en motion den 25 oktober 2017 om att Tyresös grundskolor NPF- säkras genom att Tyresö kommun säkerställer att Tyresös barn möts av likvärdiga lärmiljöer på alla Tyresös skolor samt att utbildningsinsatser genomförs för att stärka kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för alla som arbetar i Tyresös grundskolor.

Enligt motionen är det av stor vikt att en översyn görs av det stöd som idag ges till barn i behov av särskilt stöd, och för de barn i Tyresö som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och kommunala funktionshindersrådet. Kommunala funktionshindersrådet föreslår att motionen ska bifallas då rådet ställer sig positiva till att Tyresös grundskolor NPF- säkras genom att Tyresö kommun säkerställer att Tyresös barn möts av likvärdiga lärmiljöer på alla Tyresös skolor samt att utbildningsinsatser genomförs för att stärka kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för alla som arbetar i Tyresös grundskolor.

Bilagor
Motion En skola för var och en - NPF-säkra Tyresös grundskolor.pdf

10 Svar på motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö *

Dnr 2017/KS 0372 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet föreslår i en motion att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö och att nollvisionen tas fram i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet. Enligt motionen är fallolyckor ett stort problem för såväl enskilda personer som för samhållet i stort. Somliga fallolyckor är mycket svåra att förebygga eftersom de kan härledas till neurologiska eller andra sjukdomar som kan ha ett plötsligt förlopp. Ändå är det så att majoriteten av fallolyckorna i hemmet, den offentliga inne- och utemiljön och på omsorgsboenden kan förebyggas och därmed undvikas. Tre av landets ledande pensionärsorganisationer, SKPF; PRO och SPF har gemensamt formulerat ett krav om en nollvision för fallolyckor. Bärande delar av nollvisionen handlar om fortbildning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att kunna identifiera och förebygga fallolyckor. Tyresö kommun har nu möjlighet att bli en föregångskommun på området och ta ytterligare steg mot visionen om trygghet och trivsamhet för kommunens pensionärer.

Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och funktionshindersrådet. Kommunala funktionshindersrådet ställer sig positiva till att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö och att nollvisionen tas fram i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet.

Bilagor
Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö.pdf

11 Redovisning av naturguidning

Dnr 2017/KS 0381 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen redovisar två naturguidningar som har ägt rum i december månad.

Bilagor
Naturguidning vid Gudöå Långsjön och Tyresta december 2017.pdf
Naturguidning med Mobiliseringsgruppen vid Nyfors december 2017.pdf

12 Ändrade sammanträdestider 2018

Dnr 2017/KS 0397 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
1. Sammanträdet den 27 mars flyttas till den 26 mars.
2. Sammanträdet den 8 maj flyttas till den 7 maj.

Beskrivning av ärendet
Två av årets beslutade sammanträden för det kommunala funktionshindersrådet föreslås flyttas.

Sammanträdet den 27 mars flyttas till den 26 mars.
Sammanträdet den 8 maj flyttas till den 7 maj.

Samtliga rådsmöten äger rum kl 18.00.

13 Skrivelse om välfärdsteknik

Dnr 2018/KS 0069 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
På det kommunala funktionshindersrådets möte den 5 december 2017 beslutades att till nästa rådsmöte ta fram en skrivelse till kommunstyrelsen angående väldfärdsteknik.

Bilagor
Skrivelse om välfärdsteknik.pdf

14 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0067 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.

§1 Information från kvalitetsenheten angående granskning av gruppbostäder

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten informerar kommunala funktionshindersrådet om genomförda granskningar av gruppbostäder. Informationen rör kvalitetsenhetens arbete, hur granskningarna går till och slutsatser från de genomförda granskningarna.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20180213.pdf (163 kb)

§2 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2017/KS 0379 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Bilagor
Protokoll Kommunala funktionshindersrådet 171205.pdf

§3 Information från socialförvaltningen

Dnr 2018/KS 0058 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information från socialförvaltningen presenteras för kommunala funktionshindersrådet. Myndighetschefen från socialförvaltningen informerar om den nya hyressättningsmodellen för särskilt boende. Myndighetschefen kunde vid mötet meddela att kommundirektören kommer att föreslå kommunstyrelsen att ärendet ska återremitteras. Det kommunala funktionshindersrådet kommer då att ges möjlighet att lämna synpunkter. Myndighetschefen informerar också om läget för Björkbacken och att en ny gruppbostad föreslås drivas i kommunal regi. Därefter informerar arkitekten om nya gruppbostäder och visar ritningar och fasadbilder.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20180213.pdf (163 kb)

§4 Rapport från arbetsgrupperna

Dnr 2018/KS 0059

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.

Bilagor
Arbetsgruppsmöte Fysisk tillgänglighet 171128.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20180213.pdf (163 kb)

§5 Information om pågående ärenden

Dnr 2018/KS 0060

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om läget i pågående ärenden som initierats av rådet.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20180213.pdf (163 kb)

§6 Tillgänglighetsplan 2019

Dnr 2018/KS 0061

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut om tillgänglighetsplan för 2019 ska fattas på det andra rådsmötet 2018 för att planen ska kunna behandlas av nämnderna i arbetet med nämndplanerna för 2019. Vid det första rådsmötet för året behöver det stämmas av hur arbetet med planen fortskrider.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20180213.pdf (163 kb)

§7 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen

Dnr 2018/KS 0062

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut fritid och friluft 20171212.pdf
Delegationsbeslut medel från tillgänglighetsplanen till Friskis & Svettis.pdf

§8 Rutiner för besök i kommunhuset vid behov av rullstol eller permobil

Dnr 2018/KS 0063

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetschef har tagit fram rutiner kring besök i kommunhuset vid behov av rullstol eller permobil.

Bilagor
Rutiner besök kommunhuset plan 1 vid behov av rullstol.pdf

§9 Svar på motion om en skola för var och en - NPF-säkra Tyresös grundskolor

Dnr 2017/KS 0370 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls med tillägget att även andra funktionsnedsättningar ska beaktas.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Alfonso Morales från Socialdemokraterna lämnade in en motion den 25 oktober 2017 om att Tyresös grundskolor NPF- säkras genom att Tyresö kommun säkerställer att Tyresös barn möts av likvärdiga lärmiljöer på alla Tyresös skolor samt att utbildningsinsatser genomförs för att stärka kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för alla som arbetar i Tyresös grundskolor.
 
Enligt motionen är det av stor vikt att en översyn görs av det stöd som idag ges till barn i behov av särskilt stöd, och för de barn i Tyresö som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).
 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och kommunala funktionshindersrådet. Kommunala funktionshindersrådet föreslår att motionen ska bifallas då rådet ställer sig positiva till att Tyresös grundskolor NPF- säkras genom att Tyresö kommun säkerställer att Tyresös barn möts av likvärdiga lärmiljöer på alla Tyresös skolor samt att utbildningsinsatser genomförs för att stärka kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för alla som arbetar i Tyresös grundskolor.

Bilagor
Motion En skola för var och en - NPF-säkra Tyresös grundskolor.pdf

§10 Svar på motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö

Dnr 2017/KS 0372 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet föreslår i en motion att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö och att nollvisionen tas fram i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet. Enligt motionen är fallolyckor ett stort problem för såväl enskilda personer som för samhället i stort. Somliga fallolyckor är mycket svåra att förebygga eftersom de kan härledas till neurologiska eller andra sjukdomar som kan ha ett plötsligt förlopp. Ändå är det så att majoriteten av fallolyckorna i hemmet, den offentliga inne- och utemiljön och på omsorgsboenden kan förebyggas och därmed undvikas. Tre av landets ledande pensionärsorganisationer, SKPF; PRO och SPF har gemensamt formulerat ett krav om en nollvision för fallolyckor. Bärande delar av nollvisionen handlar om fortbildning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att kunna identifiera och förebygga fallolyckor. Tyresö kommun har nu möjlighet att bli en föregångskommun på området och ta ytterligare steg mot visionen om trygghet och trivsamhet för kommunens pensionärer.
 
Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och funktionshindersrådet. Kommunala funktionshindersrådet ställer sig positiva till att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö och att nollvisionen tas fram i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet.

Bilagor
Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö.pdf

§11 Redovisning av naturguidning

Dnr 2017/KS 0381 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen redovisar två naturguidningar som har ägt rum i december månad.

Bilagor
Naturguidning vid Gudöå Långsjön och Tyresta december 2017.pdf
Naturguidning med Mobiliseringsgruppen vid Nyfors december 2017.pdf

§12 Ändrade sammanträdestider 2018

Dnr 2017/KS 0397 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Sammanträdet den 27 mars flyttas till den 9 april.
2. Sammanträdet den 8 maj flyttas till den 7 maj.

Beskrivning av ärendet
Två av årets beslutade sammanträden för det kommunala funktionshindersrådet föreslås flyttas.
 
Sammanträdet den 27 mars flyttas till den 9 april.
Sammanträdet den 8 maj flyttas till den 7 maj.
 
Samtliga rådsmöten äger rum kl 18.00.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20180213.pdf (150 kb)

§13 Skrivelse om välfärdsteknik

Dnr 2018/KS 0069 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Skrivelsen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
På det kommunala funktionshindersrådets möte den 5 december 2017 beslutades att till nästa rådsmöte ta fram en skrivelse till kommunstyrelsen angående väldfärdsteknik.

Bilagor
Skrivelse om välfärdsteknik.pdf

§14 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0067 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.
 
Då det är valår diskuteras att skicka frågor till alla partier att besvara skriftligen. Varje förening och varje arbetsgrupp funderar ut frågor att ställa och så tas ärendet upp på nästa samrådsgruppmöte.
 
Till nästa rådsmöte finns önskemål om att bjuda in säkerhetschefen. Det finns också önskemål om att bjuda in socialnämndens ordförande till ett kommande möte.
 
Rådet informeras om att respektive förening kan boka anpassad naturguidning med naturskolepedagogen.
 
Det kommunala funktionshindersrådet har vid sittande möte tagit del av en skrivelse från socialförvaltningen angående ny gruppbostad enligt LSS. Rådet har inget principiellt emot förslaget till beslut om kommunal drift men är kritiskt till att rådet inte har fått ärendet i tid. Det finns former för samverkan genom rådets arbetsgrupper.

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20180213.pdf (164 kb)