Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2018-04-09

Sammanträde 2018-04-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Information från kommunens säkerhetschef

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetschef informerar kommunala funktionshindersrådet om aktuella frågor.

2 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet 2018

Dnr 2018/KS 0137 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Bilagor
Protokoll Kommunala funktionshindersrådet 20180213.doc

3 Information från socialförvaltningen

Dnr 2018/KS 0058 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information från socialförvaltningen presenteras för kommunala funktionshindersrådet.

4 Rapport från arbetsgrupperna 2018

Dnr 2018/KS 0059

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.

Bilagor
Protokoll arbetsgruppen Kultur och fritid 180221.pdf
Protokoll Arbetsgruppen fysisk tillgänglighet 20180314.pdf
Arbetsgruppen för omsorg och social service 180307.pdf
Arbetsgrupp kultur och fritid 180321.pdf

5 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0138 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar Kommunala funktionshindersrådet om läget i pågående ärenden.

6 Uppföljning av åtgärder i tillgänglighetsplanen 2018

Dnr 2018/KS 0139 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet går igenom åtgärderna i tillgänglighetsplanen för 2018.

7 Tillgänglighetsplan 2019

Dnr 2017/KS 0399 10

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2018 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2018 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021 samt förslag på aktiviteter för 2019. Kommunala funktionshindersrådet föreslår kommunstyrelsen besluta att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2018 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2018 behandlas av kommunstyrelsen.

8 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2018

Dnr 2018/KS 0062 10

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut Utvecklingsförvaltningen Tyresöfestivalen 180321.pdf

9 Inträdesordning för ersättare i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0140 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Vid frånvarande ledamot träder den ersättare in som har längst tjänstgöringstid i rådet, oavsett föreningstillhörighet.

Beskrivning av ärendet
Inträdesordningen för ersättare framgår inte av arbetsordningen för funktionshindersrådet och därför behöver en inträdesordning fastställas.

10 Ändrade sammanträdestider 2018

Dnr 2017/KS 0397 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Sammanträdet den 7 maj flyttas till den 14 maj.

Beskrivning av ärendet
Ett av årets beslutade sammanträden för det kommunala funktionshindersrådet föreslås flyttas.

Sammanträdet den 7 maj flyttas till den 14 maj.

Samtliga rådsmöten äger rum kl 18.00 i lokal Myggdalen.

11 Redovisning av naturguidning

Dnr 2018/KS 0064 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen redovisar en naturguidning som har ägt rum i februari månad.

Bilagor
Naturguidning Tyresö slott 180221.pdf

12 Meddelanden till kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0143 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2018-01-29 § 6.pdf

13 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0067 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillgänglighet till tjänstemän som är kontaktpersoner för arbetsgrupperna.

Övriga frågor avhandlas.

§15 Information från kommunens säkerhetschef

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetschef informerar kommunala funktionshindersrådet om aktuella frågor och rutiner i kommunhuset.

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20180409.pdf (162 kb)

§16 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet 2018

Dnr 2018/KS 0137 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Bilagor
Protokoll Kommunala funktionshindersrådet 20180213.doc

§17 Information från socialförvaltningen

Dnr 2018/KS 0058 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information från socialförvaltningen presenteras för kommunala funktionshindersrådet. Myndighetschefen från socialförvaltningen informerar om att en upphandling av drift på Gränsvägen är på gång samt att det är en generell brist på gruppbostäder och servicebostäder. Det finns beslut som inte kan verkställas på grund av bostadsbrist. Ärendet kring den nya hyressättningsmodellen föreslås återremitteras vilket innebär att funktionshindersrådet kommer att kunna få möjlighet att lämna synpunkter.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20180409.pdf (162 kb)

§18 Rapport från arbetsgrupperna 2018

Dnr 2018/KS 0059

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.

Bilagor
Protokoll arbetsgruppen Kultur och fritid 180221.pdf
Protokoll Arbetsgruppen fysisk tillgänglighet 20180314.pdf
Arbetsgruppen för omsorg och social service 180307.pdf
Arbetsgrupp kultur och fritid 180321.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20180409.pdf (162 kb)

§19 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0138 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar kommunala funktionshindersrådet om läget i pågående ärenden. Bland annat informeras om att Apotek Hjärtat kommer att skaffa hjärtstartare och utbilda sin personal i användningen. Det informeras också om att kommunplanen håller på att tas fram och att vad gäller kommunens ekonomi är skatteintäkterna lägre än förväntat.

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20180409.pdf (162 kb)

§20 Uppföljning av åtgärder i tillgänglighetsplanen 2018

Dnr 2018/KS 0139 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet går igenom åtgärderna i tillgänglighetsplanen för 2018.

Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20180409.pdf (162 kb)

§21 Tillgänglighetsplan 2019

Dnr 2017/KS 0399 10

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2019 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
 
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2019 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021 samt förslag på aktiviteter för 2019. Kommunala funktionshindersrådet föreslår kommunstyrelsen besluta att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2019 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2019 behandlas av kommunstyrelsen.
 
Bilagor
Tillgänglighetsplan 2019.pdf

§22 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2018

Dnr 2018/KS 0062 10

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut Utvecklingsförvaltningen Tyresöfestivalen 180321.pdf

§23 Inträdesordning för ersättare i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0140 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Vid frånvarande ledamot träder den ersättare in som har längst tjänstgöringstid i rådet, oavsett föreningstillhörighet.

Beskrivning av ärendet
Inträdesordningen för ersättare framgår inte av arbetsordningen för funktionshindersrådet och därför behöver en inträdesordning fastställas.

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20180409.pdf (162 kb)

§24 Ändrade sammanträdestider 2018

Dnr 2017/KS 0397 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Sammanträdet den 7 maj flyttas till den 14 maj.

Beskrivning av ärendet
Ett av årets beslutade sammanträden för det kommunala funktionshindersrådet föreslås flyttas.
 
Sammanträdet den 7 maj flyttas till den 14 maj.
 
Samtliga rådsmöten äger rum kl 18.00 i lokal Myggdalen.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20180409.pdf (162 kb)

§25 Redovisning av naturguidning

Dnr 2018/KS 0064 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen redovisar en naturguidning som har ägt rum i februari månad.

Bilagor
Naturguidning Tyresö slott 180221.pdf

§26 Meddelanden till kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0143 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2018-01-29 § 6.pdf

§27 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0067 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas. Det noteras att det kan vara svårt att komma i kontakt med de tjänstemän som är kontaktpersoner för arbetsgrupperna.

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20180409.pdf (162 kb)