Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2018-09-12

Sammanträde 2018-09-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0137 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Bilagor
Protokoll kommunala funktionshindersrådet 20180514.pdf

2 Information från socialförvaltningen

Dnr 2018/KS 0058 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information från socialförvaltningen presenteras för kommunala funktionshindersrådet.

3 Rapport från arbetsgrupperna 2018

Dnr 2018/KS 0059 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.

Bilagor
Protokoll arbetsgruppen Fysisk tillgänglighet 20180424.pdf

4 Information om beslutsgången i kommunen och kommunala funktionshindersrådet

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar rådet om beslutsgången i kommunen och kommunala funktionshindersrådet.

5 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0138 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar kommunala funktionshindersrådet om läget i pågående ärenden.

6 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen

Dnr 2018/KS 0062 10

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.pdf

7 Redovisning av naturguidning

Dnr 2018/KS 0064 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen redovisar naturguidningar som har ägt rum sedan senaste sammanträdet.

Bilagor
9 maj 2018. Kvällsguidning med RSMH vid Kolardammarna och groddammen.pdf
17 maj 2018. Naturguidning vid Barnsjön Prästängarna och Tyresö-Flaten.pdf
22 maj 2018. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.pdf
23 maj 2018. Naturguidning med RSMH i slottsparken och Notholmen.pdf
5 juni 2018. Naturguidning vid Tyresö-Flaten och Gammelström (002).pdf
7 juni 2018. Naturguidning på Dyviks lövängar med DHR.pdf
22 aug 2018. Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark.pdf
23 aug 2018. Naturguidning i Tyresö slottspark med SRF.pdf
30 aug 2018. Naturguidning vid Tyresö-Flaten och Gammelström.pdf

8 Meddelanden till kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0143 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Kommunfullmäktge protokollsutdrag ny nämndorganisation.pdf

9 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0067 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.

§37 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0137 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.
 
Bilagor
Protokoll kommunala funktionshindersrådet 20180514.pdf

§38 Information från socialförvaltningen

Dnr 2018/KS 0058 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Relevant information från socialförvaltningen presenteras för kommunala funktionshindersrådet. Myndighetschefen informerar bland annat om nya grupp- och servicebostäder, omorganisationen för förvaltningen, personlig assistans, hur tillgänglighetsplanen kan beaktas i socialnämndens nämndplan, anhörigstöd, effekter av värme och fukt i somras, ledsagarservice, daglig verksamhet för demenssjuka, träffpunkt för äldre, ekonomin samt habiliteringsersättning.
Beslut/Protokollsutdrag
§38_prot_20180912.pdf (161 kb)

§39 Rapport från arbetsgrupperna 2018

Dnr 2018/KS 0059 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.
 
Bilagor
Protokoll arbetsgruppen Fysisk tillgänglighet 20180424.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§39_prot_20180912.pdf (161 kb)

§40 Information om beslutsgången i kommunen och kommunala funktionshindersrådet

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar rådet om beslutsgången i kommunen och kommunala funktionshindersrådet.
Beslut/Protokollsutdrag
§40_prot_20180912.pdf (161 kb)

§41 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0138 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar kommunala funktionshindersrådet om läget i pågående ärenden. Ordföranden informerar till exempel om balansskola, biståndsbedömda teknikinsatser, att socialnämnden har svarat på en skrivelse från pensionärsrådet om sundsvallsmodellens hemtjänst och att motionen om träffpunkten för funktionsnedsatta avslogs i kommunstyrelsen.
Beslut/Protokollsutdrag
§41_prot_20180912.pdf (161 kb)

§42 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen

Dnr 2018/KS 0062 10
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.
 
Bilagor
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.pdf

§43 Redovisning av naturguidning

Dnr 2018/KS 0064 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen redovisar i bilagor naturguidningar som har ägt rum sedan senaste sammanträdet.
 
Bilagor
9 maj 2018. Kvällsguidning med RSMH vid Kolardammarna och groddammen.pdf
17 maj 2018. Naturguidning vid Barnsjön Prästängarna och Tyresö-Flaten.pdf
22 maj 2018. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.pdf
23 maj 2018. Naturguidning med RSMH i slottsparken och Notholmen.pdf
5 juni 2018. Naturguidning vid Tyresö-Flaten och Gammelström (002).pdf
7 juni 2018. Naturguidning på Dyviks lövängar med DHR.pdf
22 aug 2018. Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark.pdf
23 aug 2018. Naturguidning i Tyresö slottspark med SRF.pdf
30 aug 2018. Naturguidning vid Tyresö-Flaten och Gammelström.pdf

§44 Meddelanden till kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0143 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till kommunala funktionshindersrådet. Det noteras att information lämnats på rådsmötet att kommunfullmäktige bland annat har behandlat frågan om huruvida samtliga i det kommunala funktionshindersrådets ska vara ordinarie ledamöter. Beslutet blev att rådet även fortsättningsvis ska bestå av ordinarie ledamöter och av ersättare.
 
Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag ny nämndorganisation.pdf

§45 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0067 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Informationen noteras.
 
2. Rådsmötet den 16 oktober flyttas till den 19 november
 
3. Rådsmötet den 5 december flyttas till den 12 december
 
Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas. Två rådsmöten beslutas att flyttas. Det noteras att det är problem med den fysiska tillgängligheten på grund av ombyggnationen vid Bollmora vårdcentral samt att det efterfrågas en inventering av hörselslingor i kommunen.
Beslut/Protokollsutdrag
§45_prot_20180912.pdf (148 kb)