Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2019-03-13

Sammanträde 2019-03-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från förvaltningen Liv och hälsa

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson sektorchef för äldre- och omsorg redovisar uppföljning av anhörigstödet i Tyresö kommun.

2 Tillgänglighetsplan 2020

Dnr 2019/KS 0094 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2020 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2020 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2020-2022 samt förslag på aktiviteter för 2020. Kommunala funktionshindersrådet föreslår kommunstyrelsen besluta att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2020 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2020 behandlas av kommunstyrelsen.

3 Rapport från arbetsgrupperna 2019

Dnr 2019/KS 0085 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgrupperna kultur och fritid samt omsorg och socialt stöd redovisar från sina möten.

Bilagor
Minnesanteckningar från arbetsgruppen kultur och fritid.pdf
KFR Arbetsgrupp Omsorg och socialt stöd 190227.pdf

4 Redovisning av naturguidning 2019

Dnr 2019/KS 0088 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturguide Martina Kiibus redovisar om den lättvandrade naturguidningen som var i slottsparken samt om kommande guidningar.

Bilagor
19 feb 2019. Lättvandrad guidning i slottsparken.doc
Naturguidningar_marsapril2019 (3).pdf

5 Redovisning om hur arbetsgrupperna ser ut

Dnr 2019/KS 0155

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av vilka arbetsgrupper som finns i kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Arbetsgrupper 2019.pdf

6 Information om nämndplanerna, verksamhetsplan samt behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022 från äldre- och omsorgsnämnden 2019

Dnr 2019/KS 0156

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om nämndplaner, verksamhetsplan samt utkast till tjänsteskrivelse gällande behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022 från Äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1018.pdf
Tjänsteskrivelse - Behovsanalys FO och ÄO 2019_version 2019-02-28.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1019.pdf

7 Återkallande av uppdrag

Dnr 2019/KS 0157

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Återkallande av uppdrag som ersättare godkänds.

Beskrivning av ärendet
Angelica Wilén representant för tandskadeförbundet samt elöverkänsligas förbund och Lena Rosberg representant för astma- och allergiförbundet får härmed sina uppdrag som ersättare i kommunala funktionshindersrådet återkallade. Då man i enlighet med den nya arbetsordningen för kommunala funktionshindersrådet ska vara bosatta i kommunen.

8 Övriga frågor 2019

Dnr 2019/KS 0091 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.

§8 Information från förvaltningen Liv och hälsa

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
John Henriksson sektorchef för liv- och hälsa redovisar tillsammans med Ylva Kuylenstierna om vad som är aktuellt på förvaltningen.
Det är nya gruppbostäder på gång i Trollbäcken och i Strand.
 
Förvaltningen ska uppdatera riktlinjer och policys.
Rådet fick också uppdraget att komma med förslag om vad rådet tycker är viktigt för verksamheten på förvaltningen inför nämndplanen 2020 samt vad som är viktigt inom välfärdstekniksområdet till 2020.
Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20190313.pdf (108 kb)

§9 Tillgänglighetsplan 2020

Dnr 2019/KS 0094 001
 
Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2020 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan. 
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2020 behandlas av kommunstyrelsen.
 
Protokollsanteckning
Ulf Looström och Alireza Azerbad reserverar sig mot beslutet att Ulf Looströms yrkande avslogs av kommunala funktionshindersrådet..
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2020-2022 samt förslag på aktiviteter för 2020. Kommunala funktionshindersrådet föreslår kommunstyrelsen besluta att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2020 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2020 behandlas av kommunstyrelsen.
 
Yrkande
Ulf Looström yrkar att tidigare punkter i tillgänglighetsplanen 4D och 4E gällande elöverkänsliga ska vara kvar i tillgänglighetsplanen 2020.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om att bifalla Ulf Looströms yrkande att tidigare punkter 4D och 4E gällande elöverkänsliga ska vara kvar i tillgänglighetsplanen 2020 och finner att kommunala funktionshindersrådet avslår yrkandet.
 
Ordförande ställer frågan om att bifalla kommunala funktionshindersrådets förslag och finner att kommunala funktionshindersrådets bifaller förslaget.

§10 Rapport från arbetsgrupperna 2019

Dnr 2019/KS 0085 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsgrupperna kultur och fritid samt omsorg och socialt stöd redovisar från sina möten.
 
Bilagor
Minnesanteckningar från arbetsgruppen kultur och fritid.pdf
KFR Arbetsgrupp Omsorg och socialt stöd 190227.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20190313.pdf (108 kb)

§11 Redovisning av naturguidning 2019

Dnr 2019/KS 0088 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Naturguide Martina Kiibus redovisar om den lättvandrade naturguidningen som var i slottsparken samt om kommande guidningar.
 
Bilagor
19 feb 2019.  Lättvandrad guidning i slottsparken.doc
Naturguidningar_marsapril2019 (3).pdf

§12 Återkallande av uppdrag

Dnr 2019/KS 0157
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Angelica Wilén representant för tandskadeförbundet samt elöverkänsligas förbund och Lena Rosberg representant för astma- och allergiförbundet får härmed sina uppdrag som ersättare i kommunala funktionshindersrådet återkallade. Då man i enlighet med den nya arbetsordningen för kommunala funktionshindersrådet ska vara bosatta i kommunen.
 
Bilagor
Arbetsordning KFR.pdf

§13 Information om nämndplanerna, verksamhetsplan samt behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022 från äldre- och omsorgsnämnden 2019

Dnr 2019/KS 0156
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information om nämndplaner, verksamhetsplan samt utkast till tjänsteskrivelse gällande behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022 från Äldre- och omsorgsnämnden.
 
Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1018.pdf
Tjänsteskrivelse - Behovsanalys FO och ÄO 2019_version 2019-02-28.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1019.pdf

§14 Redovisning om hur arbetsgrupperna ser ut

Dnr 2019/KS 0155
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Redovisning av vilka arbetsgrupper som finns i kommunala funktionshindersrådet.
 
Bilagor
Arbetsgrupper 2019.pdf

§15 Övriga frågor 2019

Dnr 2019/KS 0091 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.
Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20190313.pdf (108 kb)