Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2019-09-11

Sammanträde 2019-09-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Avsägelse av uppdrag KFR, Jenny Hultgren

Dnr 2019/KS 0288 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Jenny Hultgren har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i
Kommunala funktionshindersrådet. Jenny har varit ordinarie ledamot och
ersätts då av Alireza Azarbad enligt inträdesordningen.

Bilagor
Avsägelse av uppdrag.pdf

2 Nomineringar till KFR

Dnr 20 19/KS 0289 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Johan Svensk från organisationen Attention samt Kalle Borneland
från Astma och Allergiförbundet godkänds som ersättare i kommunala
funktionshindersrådet.


Beskrivning av ärendet
Funktionsrätt Stockholms län har nominerat Johan Svensk från Attention och
Kalle Borneland från Astma och Allergiförbundet till ersättare i kommunala
funktionshindersrådet.

Bilagor
Nomineringar till KFR.pdf

3 Revidering av broschyren för kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2019/KS 0292

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
1. Broschyren godkänds.
2. Broschyren trycks i vaktmästeriet på Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Tidigare under våren beslutades det om att broschyren om kommunala
funktionshindersrådet skulle ses över både när det gällde innehåll samt
tryckkostnader.

Bilagor
KFR Broschyr fastställd uppdaterad sept 17.pdf

4 Revidering av tillgänglighetsplanen

Dnr 2019/KS 0293

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
- Revidering av tillgänglighetsplan 2020 godkänds.

Beskrivning av ärendet
En revidering av tillgänglighetsplanen har gjorts då taltidningen är nedlagd.

Bilagor
Tillgänglighetsplan 2020 förslag 20190903.pdf

5 Rapport från arbetsgrupperna 2019

Dnr 2019/KS 0085 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgruppen för kultur och fritid har haft möte och diskuterat hur en
”träffpunkt” skulle kunna inrättas.

Arbetsgruppen för social välfärd och hälsa redovisar från sitt möte där man
bland annat diskuterade målen i årets tillgänglighetsplan och konstaterade
bristande måluppfyllelse på delmålen samverkan och anhörigstöd.

Arbetsgruppen fysisk tillgänglighet har inte haft möte men tar ändå upp frågan
om den bristande tillgängligheten i kommunhuset. Arbetsgruppen efterfrågar en
tydlig tidsplan för åtgärdandet av detta.

Bilagor
Kultur och fritid, arbetsgrupp 20190716.pdf
Protokoll från arbetsgruppen social välfärd och hälsa.pdf

6 Redovisning av medel från Kommunala funktionshindersrådet våren 2019

Dnr 2019/KS 0291

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enheten för kultur, friluft och föreningsstöd i Tyresö kommun redovisar i
bifogad rapport vilka aktiviteter de ordnat för barn med funktionsnedsättning.

Bilagor
Redovisning av medel KFR för våren 2019 Lena Guth e.pdf

7 Redovisning av naturguidning 2019

Dnr 2019/KS 0088 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturguide Martina Kiibus redovisar skriftligen om de olika naturguidningar
hon haft under augusti 2019.

Bilagor
Rullstols -och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark 21 aug
2019.pdf
Naturguidning vid Kolardammarna med SRF Södertörn, 23 aug 2019.pdf
Naturguidning vid Tyresö -Flaten och Gammelström, 29 aug 2019.pdf

8 Information om ändrat delegationsbeslut

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef över kulturskolan har skickat in en ansökan om att få genomföra musiklek
på särskolans fritids. I delegationsbeslutet för denna ansökan står det att
stimmets fritids beviljats 15000 kr. Det är dock kulturskolan som ska få detta
bidrag.

9 Information om ny enhetschef för myndighetsutövning LSS

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ny enhetschef för myndighetsutövning LSS är tillsatt i kommunen.

10 Information från ordföranden 2019

Dnr 2019/KS 0086 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Christoffer Holmström informerar och förtydligar om punkten
ekonomisk uppföljning och röstningen om att omfördela medel samt punkten
riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS som togs upp på Äldre och
omsorgsnämndens möte 19 juni.

§24 Information från förvaltningen Liv-och hälsa

Dnr 2019/KS 0300

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef John Henriksson för äldre- och omsorg samt enhetschefen för LSS
Pernilla Lundström informerade från förvaltningen Liv- och hälsa.
Pernilla Lundström hade en kort presentation om sig själv då hon är nyanställd
på kommunen.

Det informerades om att två nya gruppbostäder kommer vara klara till
sommaren 2020, en på Strandvägen i Tyresö strand och en på Sjärnvägen i
Hanviken. Rådet blev inbjudna att besöka gruppbostäderna innan inflytt, vilket
rådet tackade ja till.

Det ska anställas en anhörigkonsulent/anhörigstöd samt en koordinator som
ska se över hur resorna till och från daglig verksamhet fungerar.
Rådet önskar avstämning av tillgänglighetsplanen var 6:e månad för att se hur
det går med målen.

§25 Avsägelse av uppdrag KFR

Dnr 2019/KS 0288 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Jenny Hultgren har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i
Kommunala funktionshindersrådet. Jenny har varit ordinarie ledamot och
ersätts då av Alireza Azarbad enligt inträdesordningen.

Bilagor
Avsägelse av uppdrag.pdf

§26 Nomineringar till KFR

Dnr 2019/KS 0289 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1, Johan Svensk från organisationen Attention samt Kalle Borneland
från Astma och Allergiförbundet godkänts som ersättare i kommunala
funktionshindersrådet.

2, Alireza Azerbad godkänds som ny ledamot.

Beskrivning av ärendet
Funktionsrätt Stockholms län har nominerat Johan Svensk från A ttention och
Kalle Borneland från Astma och Allergiförbundet till ersättare i kommunala
funktionshindersrådet. Samt Alireza Azerbad blir ny ledamot.

Bilagor
Nomineringar till KFR.pdf

§27 Revidering av broschyren för kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2019/KS 0292

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1, Broschyren godkänds.
2, Broschyren trycks i vaktmästeriet på Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Tidigare under våren beslutades det om att broschyren om kommunala
funktionshindersrådet skulle ses över både när det gällde innehåll samt
tryckkostnader.

Bilagor
Broschyr kommunala funktionshinderrådet 2019.pdf

§28 Revidering av tillgänglighetsplan 2020

Dnr 2019/KS 0293

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Reviderat förslag av kommunövergripande aktiviteter 2020 godkänds.

Beskrivning av ärendet
En revidering av tillgänglighetsplanen har gjorts då taltidningen är nedlagd.

Bilagor
Tillgänglighetsplan 2020 förslag 20190903.pdf

§29 Rapport från arbetsgrupperna 2019

Dnr 2019/KS 0085 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1, Informationen noteras.
2, Vid nästa rådsmöte följs delårsrapporter samt målen i tillgänglighetsplanen
för 2019 upp.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgruppen för kultur och fritid har haft möte och diskuterat hur en
”träffpunkt” skulle kunna inrättas.

Arbetsgruppen för social välfärd och hälsa redovisar från sitt möte där man
bland annat diskuterade målen i årets tillgänglighetsplan och konstaterade
bristande måluppfyllelse på delmålen samverkan och anhörigstöd.
Arbetsgruppen fysisk tillgänglighet har inte haft möte men tar ändå upp frågan
om den bristande tillgängligheten i kommunhuset. Arbetsgruppen efterfrågar en
tydlig tidsplan för åtgärdandet av detta.

Ordförande Christoffer Holmström tar fram ett dokument/plan för
definitionen av vad en träffpunkt bör innehålla.

Bilagor
Kultur och fritid, arbetsgrupp 20190716.pdf
Protokoll från arbetsgruppen social välfärd och hälsa.pdf

§30 Redovisning av medel från Kommunala funktionshinderrådet våren 2019

Dnr 2019/KS 0291

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enheten för kultur, frilufts och föreningsstöd i Tyresö kommun redovisar i
bifogad rapport vilka aktiviteter de ordnat för barn med funktionsnedsättning.

Bilagor
Redovisning av medel KFR för våren 2019 Lena Guthe.pdf

§31 Redovisning av naturguidning 2019

Dnr 2019/KS 0088 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturguide Martina Kiibus redovisar skriftligen om de olika naturguidningar
hon haft under augusti 2019.

Bilagor
Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark 21 aug
2019.pdf
Naturguidning vid Kolardammarna med SRF Södertörn, 23 aug 2019.pdf
Naturguidning vid Tyresö-Flaten och Gammelström, 29 aug 2019.pdf

§32 Information om ändrat delegationsbeslut

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef över kulturskolan har skickat in en ansökan om att få genomföra musiklek
på särskolans fritids. I delegationsbeslutet för denna ansökan står det att
stimmets fritids beviljats 15000 kr. Det är dock kulturskolan som ska få detta
bidrag.

§33 Information om ny enhetschef för myndighetsutövning LSS

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ny enhetschef för myndighetsutövning LSS är tillsatt i kommunen.

§34 Information från ordföranden 2019

Dnr 2019/KS 0086 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Christoffer Holmström informerar och förtydligar om punkten
ekonomisk uppföljning och röstningen om att omfördela medel samt punkten
riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS som togs upp på Äldre och
omsorgsnämndens möte 19 juni.

Ordförande tar upp frågan om tillgänglighet samt inventering av hörselslingor i
kommunens lokaler med kommundirektören.

§35 Skrivelse angående teckentolk på nationaldagsfirandet till kultur- och fritidssektorn

Dnr 2019/KS 0301

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1, Ärendet tas som extra ärende
2, Skrivelsen antas som rådets egen samt skickas till kultur- och fritidssektorn.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Christoffer Holmström har sammanställt en skrivelse till kultur -
och fritidssektorn för att påtala vikten av att det finns teckentolk på
nationaldagsfirandet.

Bilagor
Skrivelse med anledning av nationaldagsfirande i stadsparken.pdf