Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2021-02-10

Sammanträde 2021-02-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningens chef John Henriksson informerar om sin verksamhet.

2 Avstämning Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022

Diarienummer 2021/KS 0052 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut om tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022 ska fattas på det andra rådsmötet 2021 för att planen ska kunna behandlas av nämnderna i arbetet med nämndplanerna för 2022. Vid det första rådsmötet för året behöver det stämmas av hur arbetet med planen fortskrider.

Bilagor
Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2021.pdf

3 Uppföljning av granskningsplan Tärningen

Diarienummer 2021/KS 0057 002

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har kvalitetsgranskat omsorgsboendet Tärningen, se bilaga.

Bilagor
2 Granskningsrapport Tärningens gruppbostad.pdf

4 Information om kontaktpersoner på förvaltningarna/kontor

Diarienummer 2021/KS 0055 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgrupperna i kommunala funktionshindersrådet har kontaktpersoner på förvaltningarna/kontoren. Dessa namn ska nu uppdateras, se bilaga.

Bilagor
KFR kontaktpersoner 2021.pdf

5 Avsägelse av uppdrag Sirkku Venäläinen

Diarienummer 2021/KS 0058 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Sirkku Venäläinen har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i Kommunala funktionshindersrådet. Sirkku har varit ordinarie ledamot och ersätts då av Eva Lundgren enligt inträdesordningen.

Bilagor
Avsägelse Sirkku.pdf

6 Nominering till KFR

Diarienummer 2021/KS 0059 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
1. Elisabeth Ljung Ravstis godkänts som ersättare i kommunala funktionshindersrådet.
2. Eva Lundgren godkänds som ny ledamot.

Beskrivning av ärendet
Funktionsrätt Stockholms län har nominerat Elisabeth Ljung Ravstis till ersättare i kommunala funktionshindersrådet. Samt Eva Lundgren blir ny ledamot.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nominering till KFR.pdf

7 Information från ordförande KFR

Diarienummer 2021/KS 0053 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande redovisar skriftligen information han ger kommunal funktionshindersrådet, se bilaga.

8 Meddelande till kommunal funktionshindersrådet

Diarienummer 2021/KS 0054 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
KFR yttrande angående motion.pdf
KFR yttrande gällande handlingsplan för suicidprevention.pdf
Handlingsplan för suicidprevention.pdf

§1 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningens chef John Henriksson informerar muntligen om sin verksamhet.

§2 Avstämning Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022

Diarienummer 2021/KS 0052 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Samrådsgruppen får i uppdrag att ta fram aktiviteter till tillgänglighetsplan för 2022.

Beskrivning av ärendet
Beslut om tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022 ska fattas på det andra rådsmötet 2021 för att planen ska kunna behandlas av nämnderna i arbetet med nämndplanerna för 2022. Vid det första rådsmötet för året behöver det stämmas av hur arbetet med planen fortskrider.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att kommunala funktionshindersrådet beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Samrådsgruppen får i uppdrag att ta fram aktiviteter till tillgänglighetsplan för 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2021.pdf

§3 Uppföljning av granskningsplan Tärningen

Diarienummer 2021/KS 0057 002

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har kvalitetsgranskat omsorgsboendet Tärningen, se bilaga.

Bilagor
2 Granskningsrapport Tärningens gruppbostad.pdf

§4 Information om kontaktpersoner på förvaltningarna/kontor

Diarienummer 2021/KS 0055 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgrupperna i kommunala funktionshindersrådet har kontaktpersoner på förvaltningarna/kontoren. Dessa namn ska nu uppdateras.

Bilagor
KFR kontaktpersoner 2021.pdf

§5 Avsägelse av uppdrag Sirkku Venäläinen

Diarienummer 2021/KS 0058 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Sirkku Venäläinen har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i Kommunala funktionshindersrådet. Sirkku har varit ordinarie ledamot och ersätts då av Eva Lundgren enligt inträdesordningen.

Bilagor
Avsägelse Sirkku.pdf

§6 Nominering till KFR

Diarienummer 2021/KS 0059 001

Kommunala funktionshindersrådets bes lut
1. Elisabeth Ljung Ravstis godkänts som ersättare i kommunala funktionshindersrådet.
2. Eva Lundgren godkänds som ny ledamot.

Beskrivning av ärendet
Funktionsrätt Stockholms län har nominerat Elisabeth Ljung Ravstis till ersättare i kommunala funktionshindersrådet. Samt Eva Lundgren blir ny ledamot.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att kommunala funktionshindersrådet beslutar att:
1. Elisabeth Ljung Ravstis godkänts som ersättare i kommunala funktionshindersrådet.
2. Eva Lundgren godkänds som ny ledamot.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nominering till KFR.pdf

§7 Information från ordförande KFR

Diarienummer 2021/KS 0053 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande redovisar muntlig information till kommunal funktionshindersrådet.

§8 Meddelande till kommunal funktionshindersrådet

Diarienummer 2021/KS 0054 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
KFR yttrande angående motion.pdf
KFR yttrande gällande handlingsplan för suicidprevention.pdf
Handlingsplan för suicidprevention.pdf