Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2021-03-10

Sammanträde 2021-03-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Avstämning Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022

Diarienummer 2021/KS 0052 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Tidsplan samt process för arbetet med Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022 godkänds.

Beskrivning av ärendet
Beslut om tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022 ska fattas på rådsmötet i maj 2021 för att planen ska kunna behandlas av nämnderna i arbetet med nämndplanerna för 2022. Tidsplan för processen är följande:

Arbetsgrupperna bearbetar aktiviteterna till kommande tillgänglighetsplan, inlämning av dessa måndag vecka 14 till ordförande och vice ordförande. Ett
förslag till tillgänglighetsplan med aktiviteter ska vara färdigt till samrådsgruppens möte den 26 april 2021. Samrådsgruppen har påbörjat arbetet med att göra en bedömning av progress för aktiviteterna i Tillgänglighetsplanen 2021, se bifogat protokoll.

Bilagor
Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2021.pdf
mötesnoteringar 2021-02-22 samrådet.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

2 Arbetsgrupper och kontaktpersoner på förvaltningarna/kontor

Diarienummer 2021/KS 0055 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgrupperna i kommunala funktionshindersrådet har kontaktpersoner på förvaltningarna/kontoren. Dessa namn är nu uppdaterade. Även arbetsgrupperna är uppdaterade, se bilaga.

Bilagor
PM.docx

3 Rapport från arbetsgrupper från KFR 2021

Diarienummer 2021/KS 0108 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgruppen "Utbildning, arbete och försörjning saknar kontaktperson på förvaltningen och kan därför inte komma vidare i sitt arbete. Arbetsgruppen "Fysisk tillgänglighet" har fått nya kontaktpersoner. Arbetsgrupperna kommer härnäst att se över aktiviteterna inför förslag till Tillgänglighetsplan 2022.

4 Information från ordförande KFR

Diarienummer 2021/KS 0053 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande redovisar muntlig information till kommunal funktionshindersrådet.

§9 Avstämning Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022

Diarienummer 2021/KS 0052 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Tidsplan, arbetsfördelning samt process för arbetet med Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022 godkänds.

Beskrivning av ärendet
Beslut om tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022 ska fattas på rådsmötet i maj 2021 för att planen ska kunna behandlas av nämnderna i arbetet med nämndplanerna för 2022. Tidsplan för processen är följande:
Arbetsgrupperna bearbetar aktiviteterna till kommande tillgänglighetsplan, inlämning av dessa på måndag vecka 14 till ordförande och vice ordförande. Ett förslag till tillgänglighetsplan med aktiviteter ska vara färdigt till samrådsgruppens möte den 26 april 2021.

Samrådsgruppen har påbörjat arbetet med att göra en bedömning av progress för aktiviteterna i Tillgänglighetsplanen 2021, se bifogat protokoll.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att kommunala funktionshindersrådet beslutar att:
Tidsplan arbetsfördelning samt process för arbetet med Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022 godkänds.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshinderrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala funktionshindersrådet bifaller det.

Bilagor
Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2021.pdf

§10 Arbetsgrupper och kontaktpersoner på förvaltningarna/kontor

Diarienummer 2021/KS 0055 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgrupperna i kommunala funktionshindersrådet har kontaktpersoner på förvaltningarna/kontoren. Dessa namn är nu uppdaterade. Även arbetsgrupperna är uppdaterade, se bilaga.

Bilagor
PM.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20210310.pdf (114 kb)

§11 Rapport från arbetsgrupper från KFR 2021

Diarienummer 2021/KS 0108 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20210310.pdf (114 kb)

§12 Information från ordförande KFR

Diarienummer 2021/KS 0053 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande redovisar muntlig information till kommunal funktionshindersrådet.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20210310.pdf (114 kb)

§13 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021

Diarienummer 2021/KS 0120 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.