Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2021-09-15

Sammanträde 2021-09-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från arbetsmarknad- och socialnämnden

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef och Catrin Ullbrand biträdande förvaltningschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen informerar om upphandling av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning och personligt ombud.

2 Uppföljning av granskningsrapport Villa Strandvägen

Diarienummer 2021/KS 0261

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har kvalitetsgranskat gruppboendet Villa Strandvägen, se bilaga.

Bilagor
4 Granskningsrapport villa Strandvägen gruppbostad.pdf

3 Svar på remiss- måltidspolicy

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunala funktionshindersrådet har inga synpunkter på remissen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet (KFR) har mottagit en remiss gällande kommunens kommande måltidspolicy. KFR har inga synpunkter på föreslagen policy

Bilagor
Måltidspolicy utkast 3.2.docx.pdf

4 Redovisning av medel från kommunala funktionshindersrådet 2021

Diarienummer 2021/KS 0260 007

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Särskolan på Nyboda skola har tidigare sökt medel till att ha en hälsovecka med sina elever, se bilaga.

Bilagor
Rapport funktionshinderrådet 2021.pdf

5 Avsägelse Kerstin Liedström

Diarienummer 2021/KS 0191

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Kerstin Liedström har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i Kommunala funktionshindersrådet. Kerstin har varit ordinarie ledamot och ersätts då av Kalle Borneland enligt inträdesordningen.

Bilagor
Avsägelse Kerstin Liedström.pdf

6 Avsägelse Johan Svensk

Diarienummer 2021/KS 0182

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Johan Svensk har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i Kommunala funktionshindersrådet. Johan har varit ersättare i rådet..

Bilagor
Angående Johan Svensk.pdf

7 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021

Diarienummer 2021/KS 0120 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut.pdf

8 Information från ordförande KFR

Diarienummer 2021/KS 0053 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar kommunal funktionshindersrådet om aktuella händelser.

9 Meddelande till kommunal funktionshindersrådet

Diarienummer 2021/KS 0054 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redo visas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Lokalbehovsanalys ASN antagen nämnd 2021-06-22.pdf
26 aug 2021. Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark.pdf
28 maj 2021. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf
1 och 3 juni 2021. Naturguiding vid Barnsjön.pdf
3 sep 2021. Naturguidning vid Barnsjön.pdf

§16 Information från arbetsmarknad- och socialnämnden

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen informerar om vad som är pågående på förvaltningen.

§17 Information från stadsbyggnadskontoret

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Informationen tas som extra ärende
2. Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Tony Ytterstedt enhetschef och Andréa Hedin avdelningschef på stadsbyggnadskontoret informerade om tillgänglig infrastruktur.

§18 Uppföljning av granskningsrapport Villa Strandvägen

Diarienummer 2021/KS 0261

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har kvalitetsgranskat gruppboendet Villa Strandvägen, se bilaga.

Bilagor
Granskningsrapport villa Strandvägen gruppbostad_tillgängliga färgmarkeringar.pdf

§19 Svar på remiss- måltidspolicy

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet (KFR) har mottagit en remiss gällande kommunens kommande måltidspolicy. KFR har inga synpunkter på föreslagen policy

Bilagor
Måltidspolicy utkast 3.2.docx.pdf

§20 Redovisning av medel från kommunala funktionshindersrådet 2021

Diarienummer 2021/KS 0260 007

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Särskolan på Nyboda skola har tidigare sökt medel till att ha en hälsovecka med sina elever, se bilaga.

Bilagor
Rapport funktionshinderrådet 2021.pdf

§21 Avsägelse Kerstin Liedström

Diarienummer 2021/KS 0191

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Kerstin Liedström har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i Kommunala funktionshindersrådet. Kerstin har varit ordinarie ledamot och ersätts då av Kalle Borneland enligt inträdesordningen.

Bilagor
Avsägelse Kerstin Liedström.pdf

§22 Avsägelse Johan Svensk

Diarienummer 2021/KS 0182

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Johan Svensk har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i Kommunala funktionshindersrådet. Johan har varit ersättare i rådet..

Bilagor
Angående Johan Svensk.pdf

§23 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021

Diarienummer 2021/KS 0120 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut.pdf

§24 Information från ordförande KFR

Diarienummer 2021/KS 0053 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anne Kierkegaard lämnar särskilt yttrande för samrådsgruppens räkning, se bilaga.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar kommunal funktionshindersrådet om aktuella händelser.

§25 Meddelande till kommunal funktionshindersrådet

Diarienummer 2021/KS 0054 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redo visas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Lokalbehovsanalys ASN antagen nämnd 2021-06-22.pdf
26 aug 2021. Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark.pdf
28 maj 2021. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf
1 och 3 juni 2021. Naturguiding vid Barnsjön.pdf
3 sep 2021. Naturguidning vid Barnsjön.pdf
8 sep 2021. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.pdf