Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2022-01-12

Sammanträde 2022-01-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

§1 Svar på remiss- Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS

Diarienummer 2021/KS 0413 003

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunala funktionshindersrådets skrivelse antas som svar på remissen om Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS från äldre- och omsorgsförvaltningen.
3. Kommunala funktionshindersrådet önskar en uppföljning i slutet av 2022.

Beskrivning av ärendet
Catarina Stavenberg konsult på juridik och utredning informerar om utredningen kring valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS.

Kommunala funktionshindersrådet har fått en remiss från juridik och utredning kring valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS. Rådet lämnar en skrivelse med synpunkter innan ärendet ska upp för beslut i äldre- och omsorgsnämnden 2022-01-24.

Rådet ska även involveras i framtagandet av förfrågningsunderlag gällande LOV daglig verksamhet LSS.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström föreslår att:
1. Informationen noteras.
2. Kommunala funktionshindersrådets skrivelse antas som svar på remissen om Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS från äldre- och omsorgsförvaltningen.
3. Kommunala funktionshindersrådet önskar en uppföljning i slutet av 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande finner att kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt.pdf
KFR yttrande Tjänsteskrivelse Valfrihetssyetm inom daglig verksamhet.pdf

§2 Svar på remiss- upphandling av driften LSS boende villa Linde

Diarienummer 2021/KS 0397 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Kommunala funktionshindersrådets skrivelse antas som svar på remissen gällande upphandling av driften LSS boende villa Linde från äldre- och omsorgsförvaltningen. Kommunala funktionshindersrådet önskar att äldre- och omsorgsnämnden ger äldre- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda dom ekonomiska konsekvenserna av kvalitetshöjande valmöjligheter som att alla brukare ska ha tillgång till wifi och egen semester med personal.

Beskrivning av ärendet
En remiss gällande upphandlingen för Villa Linde inkom till kommunala funktionshindersrådet. Rådet har lämnat synpunkter på underlaget.
Kommunala funktionshindersrådet önskar att äldre- och omsorgsnämnden ger äldre- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av kvaliteshöjande valmöjligheter som att alla brukare ska ha tillgång till wifi och egen semester med personal.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström föreslår att:
Kommunala funktionshindersrådets skrivelse antas som svar på remissen gällande upphandling av driften LSS boende villa Linde från äldre- och omsorgsförvaltningen. Kommunala funktionshindersrådet önskar att äldre- och omsorgsnämnden ger äldre- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda dom ekonomiska konsekvenserna av kvalitetshöjande valmöjligheter som att alla brukare ska ha tillgång till wifi och egen semester med personal.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande finner att kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
VB Upphandlingsunderlag drift Villa LInde2.msg
Re Återkoppling på upphandlingen Drift av Villa Linde.msg