Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2022-10-26

Sammanträde 2022-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från afasiföreningen

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pia Enman representant för afasiföreningen informerar om afasi.

2 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Linda Mattson pedagogisk verksamhetschef på barn och elevhälsan informerar om lärstudion Pusselbiten som tidigare varit ett projekt och nu blir ordinarie verksamhet.

3 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0245 002

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utredare Åsa Tenggren från juridik- och utredning informerar om pågående projekt "God och nära vård".

Förvaltningschef John Henriksson informerar om äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhet.

4 Samrådsremiss- detaljplan för Hällebo Näsby 4:221

Diarienummer 2022/KS 0287 010

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har skickat en remiss gällande detaljplanen för Hällebo Näsby 4:221. Detaljplanen är ute på samråd mellan 12 oktober till 2 november 2022. För mer information om detaljplanen www.tyreso.se/hallebo

5 Svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsanvarig för kommunen

Diarienummer 2020/KS 0149 001
Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunledningsutskottet
Motionen anses besvarad med tillägget "tillgänglighetsfrågor bör vara en integrerad, naturlig del i det vardagliga arbetet."

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten från Centerpartiet i Tyresö Kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om en tillgänglighetsansvarig tjänsteperson med uppgift att säkra tillgängligheten för kommunens invånare. Motionen betonar vikten av att säkerställa att nybyggnationer och ombyggnationer konstrueras tillgängligt så att alla Tyresöbor har möjlighet att ta del av kommunens verksamheter och miljöer på lika villkor. Svar på motionen ska beredas i kommunala funktionshindersrådet samt kommunstyrelsen för att sedan beslutas i kommunfullmäktige.

Bilagor
Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 31.pdf
yttrande på tillgänglighets motion från KFR.pdf

6 Sammanträdesplan 2023 kommunala funktionshindersrådet

Diarienummer 2022/KS 0271 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Sammanträdesplan för 2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunala funktionshindersrådet 2023 har tagits fram. Rådsmötena föreslås äga rum följande datum 2023.
Onsdag 8/2, Onsdag 8/3, Onsdag 5/4, Onsdag 10/5 (reservdatum), Onsdag 13/9, Onsdag 11/10, Onsdag 8/11.
Samtliga rådsmöten är i sammanträdesrum Myggdalen kl 18:00.

7 Remiss- Larmhantering dagtid för hemtjänsten i egen regi

Diarienummer 2022/KS 0264 50
Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Kommunala funktionshindersrådet har inga invändningar att Tyresö kommun tar över larmhanteringen dagtid för hemtjänsten.

Beskrivning av ärendet
En remiss har inkommit från äldreomsorgen gällande larmhantering inom hemtjänsten. Kommunala funktionshindersrådet har inga invändningar till att kommunen tar över larmhanteringen.

Bilagor
Rapport larmhantering i egen regi_utkast till KPR och KFR.pdf
Svar på remiss om larmhantering.pdf

8 Avsägelse av uppdrag Terje Billbergh

Diarienummer 2022/KS 0272 001
Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Terje Billbergh representant för neuroförbundet har avsagt sig sitt uppdrag i kommunala funktionshindersrådet.

9 Meddelande till KFR

Diarienummer 2022/KS 0046 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.

Bilagor
Delårsrapport 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Pusselbiten lärstudio med behandling_KFR.docx
Tjänsteskrivelse information om kostnad per brukare (1).pdf
Tjänsteskrivelse granskning Gränsvägens Gruppbostad.pdf
Granskningsrapport Gränsvägen.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd (3).pdf
Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd (2).pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering av Funkisgruppens boendestöd till äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Handlingsplan Funkisgruppen AB 2022-09-14.pdf

10 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0100 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor lyfts och behandlas.

§50 Information från afasiföreningen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pia Enman representant för afasiföreningen informerar muntligen om afasi.
För mer information om afasiföreningen och deras arbete se afasicenter.se

§51 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0298 002

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Linda Mattson pedagogisk verksamhetschef på barn och elevhälsan informerar
om lärstudio Pusselbiten. Lärstudion har tidigare varit ett projekt men blir nu
ordinarie verksamhet från och med 1 januari 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Pusselbiten lärstudio med behandling_KFR.pdf
Presentation Pusselbiten.pptx

§52 Information om projektet nytt kommunhus från samhällsbyggnadskontoret

Diarienummer 2022/KS 0299 010

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunala funktionshindersrådet lämnar ett yttrande till
samhällsbyggnadskontoret.

Beskrivning av ärendet
Anna Grönblad enhetschef på samhällsbyggnadskontoret informerar
muntligen om projektet nytt kommunhus.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala
funktionshinderrådet beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Kommunala funktionshindersrådet lämnar ett yttrande till
samhällsbyggnadskontoret.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande finner att kommunala funktionshindersrådet
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresös nya kommunhus 221026.pptx

§53 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0245 002

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef Eva Norgren informerar muntligen om äldre- och
omsorgsförvaltningens verksamhet och om de nya lagändringarna inom LSS
som träder i kraft 1 januari 2023.

Den nya enhetschefen för myndigheten äldre och funktionsnedsättning Karl-
Petter Lööw var med och presenterade sig.

§54 Information om projektet "God och nära vård"

Diarienummer 2022/KS 0300 010

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren utredare från enheten juridik- och utredning informerar
muntligen om projektet "God och nära vård". Rådet kommer framöver ha ett
nära samarbete med utredaren för att kunna inkomma med input.

Bilagor
God och nära vård - oktober 2022.pptx

§55 Förslag till uppdrag att utreda vad som ska ingå i särskilt boende enligt LSS.

Diarienummer 2022/KS 0301 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Ärendet tas som extra ärende.
2. Kommunala funktionshindersrådet föreslår att äldre- och
omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vad som ska
ingå i särskilt boende enligt LSS.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag lämnas över till äldre- och omsorgsnämnden att ge äldre- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda vad som ska ingå i särskilt boende
enligt LSS.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala
funktionshinderrådet beslutar att:
1. Ärendet tas som extra ärende.
2. Kommunala funktionshindersrådet föreslår att äldre- och
omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vad som ska
ingå i särskilt boende enligt LSS.

Ordförandeutlåtande
Kommunala funktionshindersrådet (KFR) föreslår att äldre- och
omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vad som ska ingå i
särskilt boende enligt LSS. De personer som bor på antingen servicelägenhet
eller gruppbostad har i allmänhet pension och en ringa ersättning från sin
dagliga verksamhet. Det innebär att de allra flesta inte har möjlighet att resa på
semester eller delta i föreningslivets möjligheter. Vanligast är att man erbjuds
en aktivitet i veckan. Och att få med sig en stödpersonal på semestern är oftast
inte möjligt. Man talar om att personkretsen ska ges möjlighet att leva som det
övriga samhället, men så är inte fallet. Vi vet att det är ekonomin som styr men
anser att en utredning skulle vara en god grund att stå på i kommande
planering av verksamheten.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande finner att kommunala funktionshindersrådet
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Förslag till uppdrag.pdf

§56 Samrådsremiss- detaljplan för Hällebo Näsby 4:221

Diarienummer 2022/KS 0287 010

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunala funktionshindersrådet lämnar ett yttrande till
samhällsbyggnadskontoret.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har skickat en remiss gällande detaljplanen för
Hällebo Näsby 4:221. Detaljplanen är ute på samråd mellan 12 oktober till 2
november 2022. För mer information om detaljplanen www.tyreso.se/hallebo

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala
funktionshinderrådet beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Kommunala funktionshindersrådet lämnar ett yttrande till
samhällsbyggnadskontoret.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande finner att kommunala funktionshindersrådet
bifaller ordförandeförslaget.

§57 Svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsanvarig för kommunen

Diarienummer 2020/KS 0149 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad med hänvisning till tidigare yttrande 2022-03-25.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten från Centerpartiet i
Tyresö Kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om en
tillgänglighetsansvarig tjänsteperson med uppgift att säkra tillgängligheten för
kommunens invånare. Motionen betonar vikten av att säkerställa att
nybyggnationer och ombyggnationer konstrueras tillgängligt så att alla
Tyresöbor har möjlighet att ta del av kommunens verksamheter och miljöer på
lika villkor. Svar på motionen ska beredas i kommunala funktionshindersrådet
samt kommunstyrelsen för att sedan beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala
funktionshinderrådet beslutar att:
Motionen anses besvarad med hänvisning till tidigare yttrande 2022-03-25.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande finner att kommunala funktionshindersrådet
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om att inrätta en tjänst som
tillgänglighetsansvarig för kommunen.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 31.pdf
yttrande på tillgänglighets motion från KFR.pdf

§58 Sammanträdesplan 2023 kommunala funktionshindersrådet

Diarienummer 2022/KS 0271 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Sammanträdesplan för 2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunala funktionshindersrådet 2023
har tagits fram. Rådsmötena föreslås äga rum följande datum 2023.
Onsdag 8/2, Onsdag 8/3, Onsdag 5/4, Onsdag 10/5 (reservdatum), Onsdag
13/9, Onsdag 11/10, Onsdag 8/11.

Samtliga rådsmöten är i sammanträdesrum Myggdalen kl 18:00.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala funktionshinderrådet beslutar att:
Sammanträdesplan för 2023 antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande finner att kommunala funktionshindersrådet
bifaller ordförandeförslaget.

§59 Remiss- Larmhantering dagtid för hemtjänsten i egen regi

Diarienummer 2022/KS 0264 50

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Kommunala funktionshindersrådet har inga invändningar att Tyresö kommun
tar över larmhanteringen dagtid för hemtjänsten.

Beskrivning av ärendet
En remiss har inkommit från äldreomsorgen gällande larmhantering inom
hemtjänsten. Kommunala funktionshindersrådet har inga invändningar till att
kommunen tar över larmhanteringen.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala
funktionshinderrådet beslutar att:

Kommunala funktionshindersrådet har inga invändningar att Tyresö kommun
tar över larmhanteringen dagtid för hemtjänsten.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande finner att kommunala funktionshindersrådet
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Rapport larmhantering i egen regi_utkast till KPR och KFR.pdf
Svar på remiss om larmhantering.pd

§60 Avsägelse av uppdrag Terje Billbergh

Diarienummer 2022/KS 0272 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Terje Billbergh representant för neuroförbundet har avsagt sig sitt uppdrag i
kommunala funktionshindersrådet.

§61 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0051 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om
ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut
bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut, BK Kristallen.pdf
Delegationsbeslut, Nyboda grundsärskola.pdf

§62 Meddelande till KFR

Diarienummer 2022/KS 0046 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.

Bilagor
Delårsrapport 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse information om kostnad per brukare (1).pdf
Tjänsteskrivelse granskning Gränsvägens Gruppbostad.pdf
Granskningsrapport Gränsvägen.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd (3).pdf
Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd (2).pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering av Funkisgruppens boendestöd till äldre-
och omsorgsnämnden.pdf
Handlingsplan Funkisgruppen AB 2022-09-14.pdf
Brev till föreningar 221025.pdf
VB Välkommen till SamMA-projektets spridningsseminarium den 1111.msg
Platsbesök busshållplats inventering tillgänglighet.msg

§63 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0100 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor lyfts och behandlas.