Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2022-11-30

Sammanträde 2022-11-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

§64 Nominering till kommunala funktionshindersrådet

Diarienummer 2022/KS 0242 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Annelie Letterlöv godkänds som ledamot i kommunala funktionshindersrådet.

Beskrivning av ärendet
Attention Haninge-Tyresö nominerar Annelie Letterlöv till ledamot i KFR.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala funktionshinderrådet beslutar att: Annelie Letterlöv godkänds som ledamot i kommunala funktionshindersrådet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande finner att kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget.

§65 Presentation av Tyresö kommuns nya kommundirektör Cynthia Runefjärd

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nya kommundirektören Cynthia Runefjärd kommer och presenterar sig för rådet.

§66 Delrapport- Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS

Diarienummer 2021/KS 0413 003

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Ärendet tas som extra ärende.
2. Delrapporten noteras.
3. Kommunala funktionshindersrådet lämnar yttrande över rapporten.

Beskrivning av ärendet
Karl-Petter Lööw enhetschef från myndigheten äldre- och funktionsnedsättning presenterar en delrapport gällande utredningen av valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS.

Kommunala funktionshindersrådet har tidigare lämnat in en skrivelse i frågan.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala funktionshinderrådet beslutar att:
1. Ärendet tas som extra ärende.
2. Delrapporten noteras.
3. Kommunala funktionshindersrådet lämnar yttrande över rapporten.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslagen. Ordförande finner att kommunala funktionshindersrådet
bifaller ordförandeförslagen.

Bilagor
KFR yttrande Tjänsteskrivelse Valfrihetssyetm inom daglig verksamhet.pdf
Tjänsteskrivelse Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-01-12 § 1.pdf
Avtalsvillkor LOV Daglig verksamhet LSS 2013-KS0015 170223.pdf
LOV daglig verksamhet ffu 2017.pdf
Nämnduppdrag Daglig verksamhet 2022.pptx
Kommunala funktionshindersrådets yttrande rapport daglig verksamhet LSS
20221130.pdf

§67 Svar- förslag till uppdrag att utreda vad som ska ingå i särskilt boende enligt LSS.

Diarienummer 2022/KS 0301 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Ärendet tas som extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag lämnades över till äldre- och omsorgsnämnden att ge äldre- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda vad som ska ingå i särskilt boende enligt LSS. Enligt det beslut som togs i Kommunala funktionshindersrådet 2022-10-26. Förslaget har varit uppe i äldre- och omsorgsnämnden, där beslutades att en utredning ska göras och återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senaste 2023-05-01.

Bilagor
Förslag till uppdrag.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-10-26 § 55.docx

§68 Återrapport av tillgängligheten i kommunhuset

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Återrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Andrea Hedín, dåvarande avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret och
Joakim Wangler, tillförordnad fastighetschef presenterade det pågående arbetet med tillgänglighet i kommunhuset på kommunala funktionshindersrådets
sammanträde 2022-09-14. På sammanträdet framkom det att kommunen måste ha en bättre dialog med centrumledningen. Det beslutades då att en
återrapportering av dialogen med centrumledningen skulle ske på sammanträdet 2022-11-30.

En skriftlig återrapport inkom från Joakim Wangler att åtgärder av de punkter
rådet tagit upp är beställt för att åtgärdas.

Fastighetsavdelningen har även haft möte med centrumledningen som också tog åt sig och meddelar att de går igenom sina entréer och tar de punkter som var med i rapporten.

Rådet bjuder in Joakim Wangler i början av 2023 för att få en tidsplan för dessa
ändringar.

§69 Information om tillgänglighetsinventering av busshållsplats från samhällsbyggnadskontoret - Ärendet utgår

§70 Yttrande angående projektet nytt kommunhus till samhällsbyggnadskontoret

Diarienummer 2022/KS 0299 010

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Yttrandet antas och överlämnas till samhällsbyggnadskontoret.

Beskrivning av ärendet
Anna Grönblad enhetschef på samhällsbyggnadskontoret informerade muntligen om projektet nytt kommunhus på kommunala funktionshindersrådets sammanträde 2022-10-26. I samband med detta beslutades att ett yttrande gällande tillgänglighet skulle lämnas till samhällsbyggnadskontoret.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala funktionshinderrådet beslutar att: Yttrandet antas och överlämnas till samhällsbyggnadskontoret.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande finner att kommunala funktionshindersrådet
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Skrivelse till samhällsbyggnadskontoret.pdf

§71 Skrivelse till Tybo gällande likabehandlingsprincipen

Diarienummer 2022/KS 0321 009

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Skrivelsen till Tyresö bostäder antas och överlämnas till ordförande i Tyresö bostäder.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet skickar en skrivelse till ordförande Marie
Åkesdotter i Tyresö Bostäder gällande likabehandlingsprincipen.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala funktionshinderrådet beslutar att: Skrivelsen till Tyresö bostäder antas och överlämnas till ordförande i Tyresö bostäder.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande finner att kommunala funktionshindersrådet
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Skrivelse till Tyresö Bostäder.pdf

§72 Meddelande till KFR

Diarienummer 2022/KS 0046 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.
Kommunplanen för 2023 beslutas 2022-11-24 och finns att läsa på insyn
Sammanträde 2022-11-24 (insynsverige.se)

Bilagor
6 okt 2022. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf
11 okt 2022. Rapport från naturguidning i Tyresö slottspark med RSMH.pdf
12 okt 2022. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf
9 nov 2022. Lättvandrad naturguidning - Höst i Alby.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2022-11-21 §93.pdf

Bilagor
§ 72 11 okt 2022. Rapport från naturguidning i Tyresö slottspark med RSMH.pdf (76 kb) § 72 12 okt 2022. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf (86 kb) § 72 6 okt 2022. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf (77 kb) § 72 9 nov 2022. Lättvandrad naturguidning - Höst i Alby.pdf (89 kb) § 72 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-11-22 § 100.pdf (92 kb) § 72 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-11-22 § 101.pdf (99 kb) § 72 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-11-22 § 98.pdf (99 kb) § 72 Bilaga Rekommendationer, frågor och svar- Kommunens arbete med psykisk ohälsa.pdf (112 kb) § 72 Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med psykisk ohälsa 4 nov 2020.pdf (322 kb) § 72 Revisionsskrivelse Granskning av psykisk ohälsa Tyresö nov 2020.pdf (59 kb) § 72 Skrivelse från revisorerna ej verkställda beslut LSS.pdf (10 kb) § 72 Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 ASN.pdf (277 kb) § 72 Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (281 kb) § 72 Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om arbetet med psykisk ohälsa.pdf (75 kb) § 72 Tjänsteskrivelse svar till revisorer.pdf (111 kb) § 72 Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Stora Sköndals boendestöd.pdf (76 kb) § 72 Åtgärdsplan Stora Sköndals Boendestöd till Tyresö Kommun 2022.pdf (55 kb) § 72 Äldre- och omsorgsnämnden 2022-11-21 §93.pdf (96 kb) § 72 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-11-21 §92.pdf (91 kb) § 72 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-11-21 §95.pdf (94 kb)

§73 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0100 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor lyfts och behandlas.

Ali återrapporterade om lyckat möte ordnat av DHR med inbjudna politiker 8
november.

Många rapporterade problem med Färdtjänsten men det finns en förhoppning om viss förbättring efter nyår då det nya avtalet ska gälla. Önskvärt med en genomgång på rådsmöte av ansvarig avtalshandläggare om det nya färdtjänstavtalet och vilka förbättringar det innehåller.

Tillgängligheten i simhallen diskuterades också och det informerades om att
avtalet med Medley ska omförhandlas till 2023. Samrådet önskar lämna synpunkter på kommande avtal och önskar kontakt med ansvarig avtalshandläggare.

DHR har som ambition att fortsätta med en lokalförening i Tyresö och
återkommer med förslag på rådsrepresentant.

Hans Moberg representant för hörselskadades riksförbund tar upp frågan om
varför inte naturguidningarna är anpassade för hörselskadade.

§74 Larmhantering dagtid för hemtjänsten i egen regi

Diarienummer 2022/KS 0264 50

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Ärendet tas som extra ärende
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har varit remissinstans i frågan gällande larmhantering dagtid för hemtjänsten i egen regi. Rådet svarade på remissen
2022-10-26 och överlämnade svaret till äldreomsorgen. Ärendet är nu beslutat i
äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-10-26 § 59.pdf
Kommunala pensionärsrådet 2022-10-27 (2022-10-27 KPR §29).pdf