Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2007-01-26

Sammanträde 2007-01-26

Datum
Klockan
13:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7, TYRESÖ

1 Anmälan av val av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och val av sekreterare

DNr 2007 GAN 003

Förslag till nämndens beslut

- Anmälan av val av gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden noteras.
- Till sekreterare för gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden utses Leif Ljungberg.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-14, § 18, valdes ledamöter till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Till sekreterare för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås Leif Ljungberg.

2 Anmälan av fastställda reglementen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Anmälan av fastställda reglementen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden noteras.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-14, § 24 och 27, fastställdes reglementen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

3 Sammanträdestider för gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden 2007

DNr 2007 GAN 004

Förslag till nämndens beslut

Sammanträdestider för år 2007 fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för år 2007 är:

Fredagen den 26 januari 2007 kl 13.00
Torsdagen den 8 mars 2007 kl 15.00
Torsdagen den 29 mars 2007 kl 15.00
Torsdagen den 3 maj 2007 kl 15.00
Torsdagen den 7 juni 2007 kl 15.00
Torsdagen den 23 augusti 2007 kl 15.00
Torsdagen den 20 september 2007 kl 15.00 (preliminärt datum beroende på budgetprocessen)
Torsdagen den 18 oktober 2007 kl 15.00
Torsdagen den 8 november 2007 kl 15.00
Torsdagen den 13 december 2007 kl 15.00

4 Attestanter

DNr 2007 GAN 005

Förslag till nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att attesträtten som förvaltningschef gäller för Britt-Marie Lundberg Björk från och med 1 januari 2007.

Ärendebeskrivning

Attesträtten som förvaltningschef gäller för Britt-Marie Lundberg Björk från och med 1 januari 2007. Den fullständiga listan över attestanter behandlas på nästa nämndsammanträde.

5 Förändrad organisation av Tyresö gymnasium

DNr 2007 GAN 006

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till organisationsförändring för Tyresö gymnasium godkännes.

Ärendebeskrivning

Organisationen av Tyresö gymnasium föreslås förändrad så att antalet resultatenheter minskas från tre till två från och med den 1 februari 2007.

6 Ärendebalans från NAV-nämnden

Förslag till nämndens beslut

Information om ärendebalansen noteras.

Ärendebeskrivning

Följande ärenden kvarstår oavslutade från NAV-nämnden:

- Nämndens integrationsseminarium 9-10 maj 2006 (NAV 2006-05-22, § 27) med uppdrag att utarbeta ett förslag till integrationsplan för Tyresö 2006-2011

- Rapport om uppföljning av ekonomiassistent-utbildningen (NAV 2006-10-17, § 42) med uppdrag att under år 2007 följa upp barnskötarutbildningen vid C3L

- Den gymnasiala lärlingsutbildningen som sökbart alternativ (NAV 2006-12-05, § 51) med uppdrag att utforma den gymnasiala lärlingsutbildningen som ett sökbart alternativ

- Ansökan om att bli försökskommun (NAV 2006-12-05, § 52) med uppdrag att utforma en ansökan om att bli försökskommun för gymnasiala lärlingar

- Arbetsförmedling på entreprenad (NAV 2006-12-05, § 53) med uppdrag att undersöka möjligheterna för kommunen att ta över Arbetsförmedlingens verksam-het på entreprenad.
Mötesinformation

 

§1 Anmälan av val av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och val av sekreterare

DNr 2007 GAN 003

Nämndens beslut

- Anmälan av val av gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden noteras.

- Till sekreterare för gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden utses Leif Ljungberg.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-14, § 18, valdes ledamöter till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Till sekreterare för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås Leif Ljungberg. 

§2 Anmälan av fastställda reglementen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens beslut

Anmälan av fastställda reglementen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden noteras.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-14, § 24 och 27, fastställdes reglementen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

§3 Sammanträdestider för gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden 2007

DNr 2007 GAN 004

Nämndens beslut

- Sammanträdesdagar för år 2007 fastställs enligt förslaget.

- Tiden för start av sammanträde kan variera mellan

kl 15.00 och kl 17.00 och meddelas i kallelsen.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för år 2007 är:

Fredagen den 26 januari 2007 kl 13.00

Torsdagen den 8 mars 2007 (start kl 17.00)

Torsdagen den 29 mars 2007

Torsdagen den 3 maj 2007

Torsdagen den 7 juni 2007

Torsdagen den 23 augusti 2007

Torsdagen den 20 september 2007 (preliminärt datum

beroende på budgetprocessen)

Torsdagen den 18 oktober 2007

Torsdagen den 8 november 2007

Torsdagen den 13 december 2007

§4 Delegationsordning och attestanter

DNr 2007 GAN 005

Nämndens beslut

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förlänga tidigare delegationsordning för utveck-lingsförvaltningen samt avsnitt om gymnasiet från barn- och utbildningsförvaltningen tills dess att nämnden beslutar om ny delegationsordning för utvecklingsförvaltningen

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att attesträtten som förvaltningschef gäller för Britt-Marie Lundberg Björk från och med 1 januari 2007.

Ärendebeskrivning

Arbete pågår att ta fram delegationsordning för utvecklingsförvalt-ningen. Till dess förslag finns för beslut i nämnden föreslås att tidigare delegationsordningar ska fortsätta att gälla. För utveck-lingsförvaltningen har nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande den 31 januari 2006, §3, fattat beslut om delegation. För gymnasiets del föreslås att avsnittet om gymnasiet som beslutats av barn- och utbildningsnämnden gäller.

Attesträtten som förvaltningschef gäller för Britt-Marie Lundberg Björk från och med 1 januari 2007. Den fullständiga listan över attestanter behandlas på nästa nämndsammanträde.

§5 Förändrad organisation av Tyresö gymnasium

DNr 2007 GAN 006

Nämndens beslut

Förslaget till organisationsförändring för Tyresö gymnasium godkännes så att antalet resultatenheter minskas från tre till två från och med den 1 februari 2007.

Reservation

Kristjan Vaigur (s) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande och inkommer med skriftlig reservation.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffman (v) lämnar ersättaryttrande.

________

Ärendebeskrivning

Organisationen av Tyresö gymnasium föreslås förändrad så att antalet resultatenheter minskas från tre till två från och med den

1 februari 2007. Fördelningen mellan de två resultatenheterna framgår av tjänsteskrivelsen nedan. Under nämndens introduk-tionsdagar ger tjänstemän från gymnasiet en utförlig genomgång av fakta kring Tyresö gymnasium.

Tjänsteskrivelse

Gymnasiechefen Rick von Alten har lämnat nedanstående tjänste-skrivelse med förslag på programfördelning mellan de två nykon-struerade resultatenheterna.

Den 1 januari 2006 genomfördes en omorganisation av gymnasie-skolan enligt tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden. Det tidigare anslagsfinansierade gymnasiet med en gymnasiechef delades i tre resultatenheter och en anslagsfinansierad gymnasie-särskola. Omorganisationen innebär bland annat att varje ny enhet har en egen rektor med ansvar för ett antal gymnasieprogram med tillhörande personal och ekonomi.

Den nya organisationen utarbetades av dåvarande ledningsgruppen för gymnasieskolan i samarbete med personalen. Den ursprungliga uppdelningen vilade i första hand på pedagogisk profilering av varje enhet och att en av enheterna det vill säga cirka en tredjedel av det totala elevantalet skulle flytta till nya lokaler. Detta förslag som också innebar ett nära samarbete med Kulturskolan i gymna-siets lokaler ogillades dock.

Den nya organisationen med tre resultatenheter och gymnasie-särskolan genomfördes således i nuvarande lokaler med försäm-rade möjligheter att skapa ”egna lokaler”. Under 2006 som allmänt ansågs var ett prövoår har skolans ledning haft en del tunga frågor att arbeta med. En del av dessa var ett direkt arv från tidigare år såsom flytspackelsaneringen, dålig ventilation och en påstådd trångboddhet. De nya som kan härledas till omorganisationen är två ”fattiga” och en ”rik” enhet, otydlighet i organisationen samt två enheter med likartad profil som har samarbetat och en enhet med en egen stark profil. I ett försök att skapa en tydligare organi-sation har ledningsgruppen under höstterminen 2006 börjat under-söka möjligheter att hitta bättre strukturer i lokalutnyttjandet.

När nu rektorn för IT-Design-Teknik lämnar Tyresö gymnasium har ledningsgruppen arbetat utifrån ett två-resultatenhetsperspektiv plus gymnasiesärskolan. I korthet innebär detta att, med undantag av gymnasiesärskolan, samtliga program fördelas på två rektorer istället för på tre. Ledningsgruppen anser att fördelarna med detta är:

· stora möjligheter att förse varje resultatenhet med ”egna lokaler”

· tydligare profilering av enheterna

· starkare ekonomi där tidigare snedfördelning av elevpengen suddas ut

· tydligare organisation med fler egna heltidstjänster i enheterna

· smidig övergång utan ny rektor.

Förslag till programfördelning med två resultatenheter:

Enhet 1

Program: Affärsprogrammet (AFP), Handelsprogrammet (HP), samtliga samhällsvetenskapsprogram (SP), inkl. SP idrott,

Estetiska programmet (ES), Mediaprogrammet (MP) och Kommunikation och ledarskap.

Enhet 2

Program: Byggprogrammet (BP), Elprogrammet (EC), Fordonsprogrammet (FP), Naturvetenskapsprogrammet (NV),

Teknikprogrammet (TE), Barn- och fritidsprogrammet (BF) och Individuella programmet (IV).

Yrkanden

Kristjan Vaigur (s) yrkar på att ärendet återremitteras till förvalt-ningen för beskrivning av ekonomiska konsekvenser och belysning av alternativa organisationsformer.

Beslutsgång

Ordföranden ställer fråga om ärendet ska beslutas under dagens sammanträde. Frågan besvaras med ja.

§6 Ärendebalans från NAV-nämnden

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att:

- förvaltningen vid nästa sammanträde lämnar en beskrivning av uppdraget att utarbeta en integrations-plan

- förvaltningen vid nästa sammanträde redogör för tidigare uppföljningar av utbildningarna vid C3L

- förvaltningen vid nästa sammanträde redogör för försöket med gymnasial lärlingsutbildning

- uppdraget att utforma en ansökan om att bli försökskommun för gymnasiala lärlingar utgår

- förvaltningen lämnar en beskrivning av den statliga utredningen om Arbetsförmedlingens framtida verksamhet vid ett senare tillfälle till nämnden.

Ärendebeskrivning

Följande ärenden kvarstår oavslutade från NAV-nämnden:

- Nämndens integrationsseminarium 9-10 maj 2006 (NAV 2006-05-22, § 27) med uppdrag att utarbeta ett förslag till integrationsplan för Tyresö 2006-2011

- Rapport om uppföljning av ekonomiassistent-utbildningen (NAV 2006-10-17, § 42) med uppdrag att under år 2007 följa upp barnskötarutbildningen vid C3L

- Den gymnasiala lärlingsutbildningen som sökbart alternativ (NAV 2006-12-05, § 51) med uppdrag att utforma den gymnasiala lärlingsutbildningen som ett sökbart alternativ

- Ansökan om att bli försökskommun (NAV 2006-12-05, § 52) med uppdrag att utforma en ansökan om att bli försökskommun för gymnasiala lärlingar

- Arbetsförmedling på entreprenad (NAV 2006-12-05, § 53) med uppdrag att undersöka möjligheterna för kommunen att ta över Arbetsförmedlingens verksam-het på entreprenad.

§7 Nya ärenden

Nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att vid kommande nämnd-sammanträde ge en beskrivning av de ekonomiska möjligheterna för dem som studerar vid vuxenutbildningen.

Ärendebeskrivning

Ärendepunkten nya ärenden är avsedd att fungera så att nämndens ledamöter kan framställa önskemål om frågor som kan förberedas av förvaltningen och behandlas på kommande nämndsamman-träde.

Vid dagens sammanträde framställs önskemål om att få belyst de studerandes ekonomiska situation vid vuxenutbildningen när rekryteringsbidraget försvunnit.