Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2007-03-29

Sammanträde 2007-03-29

Datum
Klockan
17:00
Plats
C3L, Bollmora Gårdsväg 12, 1½tr, sal 4 111

17 Drogenkät

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

En undersökning har genomförts av elevers tobaks-, alkohol- och narkotikavanor i Tyresö gymnasium höstterminen 2006. Den omfattar de flesta eleverna. Liknande undersökningar genomfördes på gymnasiet 2004 och 2005 av dåvarande elever i årskurs 2. I bilaga redovisas enkätens syfte och resultat.

Vid sammanträdet informeras nämnden om drogenkäten av Göran Törnblom som sammanställt enkäten. Gymnasiets rektorer redovisar den fortsatta hanteringen av enkäten.

18 Mål för utvecklingsförvaltningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 8 mars 2007, § 16, beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att formulera förslag till mål för år 2007 och fortlöpande avrapportera till nämnden.

Arbetet har inletts med respektive avdelnings omvärldsanalys. Material kommer att utdelas vid sammanträdet som information till nämnden.

19 Kvalitetsredovisning

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i kvalitetsredovisningar från gymnasium och utbildning för vuxna för år 2007 särskilt redovisa

1. åtgärder som genomförts under 2007 för att stödja elever med funktionshinder
2. tillgång till praktiska hjälpmedel som erbjuds elever med funktionshinder
3. omfattning av stöd i modersmål för elever som har annat språk än svenska som sitt modersmål
4. insatser för att skapa en god arbetsmiljö för de studerande
5. insatser för att tydligt informera om elevens måluppfyllelse
6. mentorskap och coachning av de studerande.

Ärendebeskrivning

I den verksamhetsberättelse som skrivs i början av år 2008 för utvecklingsförvaltningens verksamhet för år 2007 ska finnas ett avsnitt med kvalitetsredovisning. Nämnden vill redan nu lämna uppdrag till förvaltningen att för år 2007 särskilt redovisa:

1. åtgärder som genomförts under 2007 för att stödja elever med funktionshinder
2. tillgång till praktiska hjälpmedel som erbjuds elever med funktionshinder
3. omfattning av stöd i modersmål för elever som har annat språk än svenska som sitt modersmål
4. insatser för att skapa en god arbetsmiljö för de studerande
5. insatser för att tydligt informera om elevens måluppfyllelse
6. mentorskap och coachning av de studerande.

20 Kvalitetsgarantier

Förslag till nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att göra ett aktualiserat förslag för de existerande kvalitetsgarantierna och att skriva förslag på kvalitetsgarantier för de avdelningar som inte har sådana.

Ärendebeskrivning

Under åren 2002-2004 har kvalitetsgarantier skrivits för ett antal verksamhetsområden inom Tyresö kommun. De senaste åren har omorganisationer skett inom kommunen och förändringar skett inom en del verksamheter. Det finns därför anledning till att nu göra en översyn av kvalitetsgarantierna inom de områden som utvecklingsförvaltningen svarar för. Vissa avdelningars garantier behöver uppdateras och andra avdelningar saknar garantier idag.

21 Plan för internkontroll 2007

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningens förslag till internkontroll för år 2007 godkännes.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till internkontroll. Se bilaga.

22 Ekonomi

Förslag till nämndens beslut

Ekonomisk rapport för februari 2007 noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport för februari 2007 finns i bilagor.

23 Information om projekt ungdomscafé

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar förvaltningen om projekt ungdomscafé.

24 Uppdrag om redovisning av planerad utveckling av gymnasieskolans teoretiska utbildningar

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att redovisa planerad utveckling av gymnasieskolans teoretiska utbildningar under åren 2008 och 2009 med hänsyn tagen till lokala tillgångar.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anser att ett uppdrag ska lämnas till förvaltningen att redovisa planerad utveckling av gymnasieskolans teoretiska utbildningar under åren 2008 och 2009 med hänsyn tagen till lokala tillgångar.

Bakgrunden till uppdraget är att gymnasiet i Tyresö håller sig väl framme i utvecklingen av de teoretiska ämnena. Undervisningen är individualiserad och skolan har sedan länge kontakter med högskola och universitet.

Det lovar gott inför framtiden att gymnasieskolan är så väl framme både vad gäller kursutbud och pedagogik. Genom god marknads-föring och utveckling av både yrkesutbildningarna och de mer teoretiska programmen skulle Tyresö gymnasium kunna ligga ännu längre i framkant.

Vår kommun har stora naturtillgångar med jord, hav och skog. Vi har våtmarker, strövområden, betesmarker, odlingslotter och djurhållning. Gymnasieskolan skulle kunna vara ledande i landet inom gymnasial naturvetenskaplig utbildning om naturtillgångarna utnyttjades i utbildningen.

Tyresö gymnasium har framför allt förutsättningar att bli ledande inom vetenskapligt arbetssätt och forskningsinriktad metodik om de lokala naturtillgångarna utnyttjades på ett kvalificerat sätt.

Nämnden anser att det borde finnas goda möjligheter att skapa projekt av riksintresse utifrån de lokala tillgångarna och uppdrar därför till förvaltningen att utreda hur gymnasieskolan tillvaratar dessa möjligheter.

25 Information om ny IV-klass på gymnasiet

Förslag till nämndens beslut

Informationen om ny IV-klass på gymnasiet noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas vid sammanträdet om planeringen av en ny IV-klass på gymnasiet för asylsökande flyktingbarn.

26 Handikapplanen

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden redovisar att sfi har befintlig kompetens om dyslexi och att C3L köper tjänsten vid behov.
- Nämnden ber handikapprådet om ett förtydligande kring uppdraget att kartlägga arbetsplatser.

Ärendebeskrivning

I kommunens handikapplan finns avsnitt om speciallärare för personer med dyslexi eller andra studierelaterade svårigheter med angiven åtgärd: Inrättande av speciallärartjänst för enskild under-visning för personer med dyslexi eller andra studierelaterade svårigheter. Svar lämnas att särskild tjänst inte har inrättats. I stället kan befintlig kompetens inom sfi utnyttjas. C3L köper tjänsten vid behov.

I handikapplanen står i avsnittet om kartläggning av behovet av anpassade kommunala arbetsplatser:

Åtgärd: Kartlägga behovet av anpassade kommunala arbetsplatser. Svar lämnas till handikapprådet att utvecklingsförvaltningen önskar en precisering av uppdraget:
- om uppdraget är riktat till utvecklingsförvaltningen eller till annan förvaltning
- vilka typer av funktionshinder som kartläggningen ska avse
- om det gäller kommunala arbetsplatser eller även övriga
- omfattningen (antal platser).

27 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Information om delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut redovisas:
- Underlag för avstämning av statsbidrag till grundläggande vuxenutbildning år 2006. Se bilaga.
- Övriga delegationsbeslut finns tillgängliga vid nämndens sammanträde.

28 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden.

29 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§17 Drogenkät

DNr 2007 GAN 014

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

En undersökning har genomförts av elevers tobaks-, alkohol- och narkotikavanor i Tyresö gymnasium höstterminen 2006. Den omfattar de flesta eleverna. Liknande undersökningar genomfördes på gymnasiet 2004 och 2005 av dåvarande elever i årskurs 2. I bilaga redovisas enkätens syfte och resultat.

Vid sammanträdet informeras nämnden om drogenkäten av Göran Törnblom som sammanställt enkäten. Gymnasiets rektorer redovisar den fortsatta hanteringen av enkäten.

_____________________________________________________

§18 Mål för utvecklingsförvaltningen

DNr 2007 GAN 013

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 8 mars 2007, § 16, beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att formulera förslag till mål för år 2007 och fortlöpande avrapportera till nämnden.

Arbetet har inletts med respektive avdelnings omvärldsanalys som sammanställs. Bilaga.

________________________________________________________________

§19 Kvalitetsredovisning

DNr 2007 GAN 015

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i kvalitetsredovisningar från gymnasium och utbildning för vuxna för år 2007 särskilt redovisa

 1. åtgärder som genomförts under 2007 för att stödja elever med funktionshinder

 2. tillgång till praktiska hjälpmedel som erbjuds elever med funktionshinder

 3. omfattning av stöd i modersmål för elever som har annat språk än svenska som sitt modersmål

 4. insatser för att skapa en god arbetsmiljö för de studerande

 5. insatser för att tydligt informera om elevens måluppfyllelse

 6. mentorskap och coachning av de studerande. Bland annat redovisas hur personer med läs- och skrivsvårigheter stödjes.

Genusperspektivet beaktas och redovisas om det finns skillnader.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I den verksamhetsberättelse som skrivs i början av år 2008 för utvecklingsförvaltningens verksamhet för år 2007 ska finnas ett avsnitt med kvalitetsredovisning. Nämnden vill redan nu lämna uppdrag till förvaltningen att för år 2007 särskilt redovisa:

 1. åtgärder som genomförts under 2007 för att stödja elever med funktionshinder

 2. tillgång till praktiska hjälpmedel som erbjuds elever med funktionshinder

 3. omfattning av stöd i modersmål för elever som har annat språk än svenska som sitt modersmål

 4. insatser för att skapa en god arbetsmiljö för de studerande

 5. insatser för att tydligt informera om elevens måluppfyllelse

 6. mentorskap och coachning av de studerande.

_____________________________________________________

§20 Kvalitetsgarantier

DNr 2007 GAN 016

Nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att göra ett aktualiserat förslag för de existerande kvalitetsgarantierna och att skriva förslag på kvalitetsgarantier för de avdelningar som inte har sådana.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under åren 2002-2004 har kvalitetsgarantier skrivits för ett antal verksamhetsområden inom Tyresö kommun. De senaste åren har omorganisationer skett inom kommunen och förändringar skett inom en del verksamheter. Det finns därför anledning till att nu göra en översyn av kvalitetsgarantierna inom de områden som utvecklingsförvaltningen svarar för. Vissa avdelningars garantier behöver uppdateras och andra avdelningar saknar garantier idag.

_____________________________________________________

§21 Plan för internkontroll 2007

DNr 2007 GAN 017

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag till internkontroll för år 2007 godkännes.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till internkontroll. Se bilaga.

_____________________________________________________

§22 Ekonomi

Nämndens beslut

Ekonomisk rapport för februari 2007 noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport för februari 2007 finns i bilagor.

_____________________________________________________

§23 Information om projekt ungdomscafé

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar förvaltningen om tankarna kring ett projekt ungdomscafé.
_____________________________________________________

§24 Uppdrag om redovisning av planerad utveckling av gymnasieskolans teoretiska utbildningar

DNr 2007 GAN 018

Nämndens beslut

Nämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att redovisa planerad utveckling av gymnasieskolans teoretiska utbildningar under åren 2008 och 2009 med hänsyn tagen till lokala tillgångar.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anser att ett uppdrag ska lämnas till förvaltningen att redovisa planerad utveckling av gymnasieskolans teoretiska utbildningar under åren 2008 och 2009 med hänsyn tagen till lokala tillgångar.

Bakgrunden till uppdraget är att gymnasiet i Tyresö håller sig väl framme i utvecklingen av de teoretiska ämnena. Undervisningen är individualiserad och skolan har sedan länge kontakter med högskola och universitet.

Det lovar gott inför framtiden att gymnasieskolan är så väl framme både vad gäller kursutbud och pedagogik. Genom god marknads-föring och utveckling av både yrkesutbildningarna och de mer teoretiska programmen skulle Tyresö gymnasium kunna ligga ännu längre i framkant.

Vår kommun har stora naturtillgångar med jord, hav och skog. Vi har våtmarker, strövområden, betesmarker, odlingslotter och djurhållning. Gymnasieskolan skulle kunna vara ledande i landet inom gymnasial naturvetenskaplig utbildning om naturtillgångarna utnyttjades i utbildningen.

Tyresö gymnasium har framför allt förutsättningar att bli ledande inom vetenskapligt arbetssätt och forskningsinriktad metodik om de lokala naturtillgångarna utnyttjades på ett kvalificerat sätt.

Nämnden anser att det borde finnas goda möjligheter att skapa projekt av riksintresse utifrån de lokala tillgångarna och uppdrar därför till förvaltningen att utreda hur gymnasieskolan tillvaratar dessa möjligheter.

_____________________________________________________

§25 Information om ny IV-klass på gymnasiet

Nämndens beslut

Informationen om ny IV-klass på gymnasiet noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas vid sammanträdet om planeringen av en ny IV-klass på gymnasiet för asylsökande flyktingbarn.

________________________________________________________________

§26 Handikapplanen

DNr 2007 GAN 019

Nämndens beslut

- Nämnden redovisar att sfi har befintlig kompetens om dyslexi

och att C3L köper tjänsten vid behov.

- Nämnden ber handikapprådet om ett förtydligande kring uppdraget att kartlägga arbetsplatser.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I kommunens handikapplan finns avsnitt om speciallärare för personer med dyslexi eller andra studierelaterade svårigheter med angiven åtgärd: Inrättande av speciallärartjänst för enskild under-visning för personer med dyslexi eller andra studierelaterade svårigheter. Svar lämnas att särskild tjänst inte har inrättats. I stället kan befintlig kompetens inom sfi utnyttjas. C3L köper tjänsten vid behov.

I handikapplanen står i avsnittet om kartläggning av behovet av anpassade kommunala arbetsplatser:

Åtgärd: Kartlägga behovet av anpassade kommunala arbetsplatser. Svar lämnas till handikapprådet att utvecklingsförvaltningen önskar en precisering av uppdraget:

- om uppdraget är riktat till utvecklingsförvaltningen eller till annan förvaltning

- vilka typer av funktionshinder som kartläggningen ska avse

- om det gäller kommunala arbetsplatser eller även övriga

- omfattningen (antal platser).

_____________________________________________________

§27 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Information om delegationsbeslut noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut redovisas:

- Underlag för avstämning av statsbidrag till grundläggande vuxenutbildning år 2006. Se bilaga.

- Övriga delegationsbeslut finns tillgängliga vid nämndens sammanträde.

_____________________________________________________

§28 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden.

________________________________________________________________

§29 Nya ärenden – studiestöd för invandrare

DNr 2007 GAN 020

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att sammanställa och redovisa för nämnden vilka lagar och bestämmelser som styr kommunens hantering av studiestödet för invandrare som studerar inom vuxenutbildningen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ulla Hoffmann (v) efterfrågar vilka lagar och bestämmelser som styr kommunens hantering av studiestödet för invandrare som studerar inom vuxenutbildningen. Uppdrag lämnas till förvalt-ningen att göra sammanställning och redovisa för nämnden.