Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2007-06-07

Sammanträde 2007-06-07

Datum
Klockan
15:00
Plats
C3L, Bollmora Gårdsväg 12, 1½tr, sal 4 111

39 Arbetscentrums verksamhet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Nämndens sammanträde inleds med en genomgång och redovisning av verksamheten vid Arbetscentrum.

40 Rutiner för övergång mellan grundskolan och gymnasieskolan

Förslag till nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att för sin del fastställa övergångsrutinerna enligt bilaga för elevers övergång mellan grundskola och gymnasieskola.


Ärendebeskrivning

I anslutning till förändringen av nämndernas organisation fick barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden i uppdrag att besluta om övergångsrutiner. Rutinerna för elevers övergång mellan grundskola och gymnasieskola har därför setts över och reviderats. Förslag till rutiner finns i bilaga.

41 Specialutformat program måleri

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar att inrätta specialutformat program måleri enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Vid gymnasiets diskussioner med branschen har framkommit ett behov av att specialutforma måleriutbildningen. Ett förslag till timplan har därför framtagits. Se bilaga. Vid sammanträdet kommer rektor Helene Bergström att redogöra för förslaget.

42 Integrationsplanen

Förslag till nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om integrations-planen vid sammanträdet den 23 augusti 2007.

Ärendebeskrivning

Arbetet med integrationsplanen är avslutad och materialet är nu föremål för språklig granskning (klarspråk). Beslutet om planen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förslås därför ske vid sammanträdet den 23 augusti 2007.

43 Mål för utvecklingsförvaltningen och förslag på nyckeltal

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden godkänner förvaltningens förslag till mål och nyckeltal.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram förslag till mål för år 2008 samt förslag på nyckeltal. Se bilagor. Materialet ska överlämnas till kommunstyrelsen och ska ligga till grund för strategi- och budgetplan för år 2008.

44 Delegationsordning och attestanter

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa förslaget till delegationsordning enligt bilaga.
- Nämnden noterar informationen om förvaltningschefens vidaredelegation i personalfrågor och av arbetsmiljöansvar samt om attestanter.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 januari 2007, § 4, förlängdes tidigare delegationsordning för utvecklingsförvaltningen.

Ett reviderat förslag till delegationsordning finns nu enligt bilaga.
I bilaga finns också information om förvaltningschefens vidare-delegation i personalfrågor och av arbetsmiljöansvar samt om attestanter.

45 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Information om delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten finns tillgängliga vid nämndens sammanträde.

46 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- ekonomisk rapport (Bilaga)
- förutsättningar för strategi- och budgetplan 2008-2010
(se KS 2007-04-24, § 95)
- meddelande från Skolverket om beviljad påbyggnadsutbildning med antagning under hösten 2007 Yrkesförare godstransporter, PUN004 (Skolverket Dnr 37-2006:696) (Bilaga)
- arbetslöshetsstatistik (Bilaga)

47 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§39 Arbetscentrums verksamhet

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämndens sammanträde inleds med en genomgång och redovisning av verksamheten vid Arbetscentrum.
_____________________________________________________

§40 Rutiner för övergång mellan grundskolan och gymnasieskolan

DNr 2007 GAN 025

Nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att för sin del fastställa övergångsrutinerna enligt bilaga för elevers övergång mellan grundskola och gymnasieskola.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I anslutning till förändringen av nämndernas organisation fick barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden i uppdrag att besluta om övergångsrutiner. Rutinerna för elevers övergång mellan grundskola och gymnasieskola har därför setts över och reviderats. Förslag till rutiner finns i bilaga.

_____________________________________________________

§41 Specialutformat program måleri

DNr 2007 GAN 026

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att inrätta specialutformat program måleri enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid gymnasiets diskussioner med branschen har framkommit ett behov av att specialutforma måleriutbildningen. Ett förslag till timplan har därför framtagits. Se bilaga. Vid sammanträdet kommer rektor Helene Bergström att redogöra för förslaget.
_____________________________________________________

§42 Integrationsplanen

DNr 2007 GAN 022

Nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden behandlar integrations-planen vid sammanträdet den 23 augusti 2007.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Arbetet med integrationsplanen är avslutad och materialet är nu föremål för språklig granskning (klarspråk). Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förslås behandla planen vid samman-trädet den 23 augusti 2007.

_____________________________________________________

§43 Mål för utvecklingsförvaltningen 2008 och förslag på nyckeltal

DNr 2007 GAN 013

Nämndens beslut

Nämnden godkänner förslaget till mål och nyckeltal enligt bilagor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram förslag till mål för år 2008 samt förslag på nyckeltal. Se bilagor. Materialet ska överlämnas till kommunstyrelsen och ska ligga till grund för strategi- och budgetplan för år 2008.

_____________________________________________________

§44 Delegationsordning och attestanter

DNr 2007 GAN 005

Nämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa förslaget till delegationsordning enligt bilaga.

- Nämnden noterar informationen om förvaltningschefens vidaredelegation i personalfrågor och av arbetsmiljöansvar samt om attestanter.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 januari 2007, § 4, förlängdes tidigare delegationsordning för utvecklingsförvaltningen.

Ett reviderat förslag till delegationsordning finns nu enligt bilaga.

I bilaga finns också information om förvaltningschefens vidare-delegation i personalfrågor och av arbetsmiljöansvar samt om attestanter.

_____________________________________________________

§45 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

­_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- ekonomisk rapport (Bilaga)

- förutsättningar för strategi- och budgetplan 2008-2010

(se KS 2007-04-24, § 95)

- meddelande från Skolverket om beviljad påbyggnadsutbildning med antagning under hösten 2007 Yrkesförare godstransporter, PUN004 (Skolverket Dnr 37-2006:696) (Bilaga)

- arbetslöshetsstatistik (Bilaga)

_____________________________________________________