Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2008-03-13

Sammanträde 2008-03-13

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

14 Samverkansavtal gymnasieutbildningar - tilläggsavtal

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 26 februari 2008, § 30, behandlat rekommendation att godkänna tilläggsavtal kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län. Informationen om detta finns i bilagor.

15 Preliminär sökandebild gymnasiet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om preliminär sökandebild för intagningen till gymnasiet höstterminen 2008.

16 Bussförarutbildning

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om arbetet med planering av sfi-utbildning med inriktning mot bussförare.

17 Kom An – ansökan till EU-projekt

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om arbetet med ansökan till EU-projekt:
Kom An. Projektet handlar om arbetsmarknad och insatser för personer med funktionsnedsättning.

18 Matchningsprojektet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om matchningsprojekt, som är ett samarbete på Södertörn som syftar till att få personer långt från arbetsmark-naden samt invandrade ut på arbetsmarknaden.

19 Omvärldsanalys

Förslag till nämndens beslut

Materialet översänds till ekonomikontoret inför den fortsatta behandlingen i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har arbetat med omvärldsanalys som ett led i framtagandet av budget- och strategiplan för år 2009.

20 Skolverksrapport över tillsyn

Förslag till nämndens beslut

Likabehandlingsplan ska återrapporteras till Skolverket och redovisas i nämnden.

Ärendebeskrivning

Skolverket har lämnat rapport över tillsyn i Tyresö kommun.

21 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

22 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas vid sammanträdet.

23 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§14 Samverkansavtal gymnasieutbildningar - tilläggsavtal

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 26 februari 2008, § 30, behandlat en rekommendation att godkänna ett tilläggsavtal för Värmdö kommun kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län. Informationen om detta finns i bilagor.

På grund av att några andra kommuner sagt nej till tilläggsavtalet har ett nytt kommunstyrelsesammanträde hållits idag den 13 mars 2008. Beslutet från den 26 februari ändrades och Tyresö säger nej till ett tilläggsavtal för Värmdö kommun.

_____________________________________________________

§15 Preliminär sökandebild gymnasiet

DNr 2008 GAN 010

Nämndens beslut

Förvaltningen ska återkomma med utförligare information efter avslutad intagning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om preliminär sökandebild för intagningen till gymnasiet höstterminen 2008. Bilagor.

_____________________________________________________

§16 Bussförarutbildning

DNr 2008 GAN 011

Nämndens beslut

Den föreslagna bussförarutbildningen ska anordnas.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om en föreslagen sfi-utbildning med inriktning mot bussförare.

_____________________________________________________

§17 Kom An – ansökan till EU-projekt

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om arbetet med ansökan till EU-projekt:

Kom An. Projektet handlar om arbetsmarknad och insatser för personer med funktionsnedsättning.

_____________________________________________________

§18 Matchningsprojektet

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om matchningsprojekt, som är ett samarbete på Södertörn som syftar till att få personer långt från arbetsmark-naden samt invandrade ut på arbetsmarknaden.

_____________________________________________________

§19 Omvärldsanalys

DNr 2008 GAN 012

Nämndens beslut

Materialet översänds till ekonomikontoret för den fortsatta behandlingen inför kommunfullmäktige.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har arbetat med omvärldsanalys som ett led i framtagandet av budget- och strategiplan för år 2009. Bilaga.

_____________________________________________________

§20 Skolverksrapport över tillsyn

DNr 2008 GAN 013

Nämndens beslut

Likabehandlingsplan och övriga åtgärder ska återrapporteras till Skolverket och redovisas i nämnden.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skolverket har lämnat rapport över tillsyn i Tyresö kommun.

Bilaga.

_____________________________________________________

§21 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

_____________________________________________________

§22 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas vid sammanträdet:

- arbetslöshetsstatistik

- ekonomisk rapport per 29 februari 2008

- rapport från revisorerna om granskning av verksamhetsstyrning.

_____________________________________________________

§23 Avsiktsförklaring om Södertörnssamarbete angående de frivilliga skolformerna

DNr 2008 GAN 009

Nämndens beslut

Nämnden ställer sig bakom avsiktsförklaringen om Södertörnssamarbete angående de frivilliga skolformerna.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tjänsteskrivelse med beskrivning av ärendet samt förvaltningens synpunkter finns i bilaga.

________________________________________________________________

§24 Uppdrag att planera för information om demokratifrågor på gymnasiet

DNr 2008 GAN 014

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till utvecklingsförvaltningen att inom ramen för integrationsplanen planera för en årlig information för gymnasie-eleverna om demokratifrågorna och dess utveckling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden föreslår att uppdrag ska lämnas till förvaltningen att planera för en årlig information för gymnasieeleverna om demo-kratifrågorna och dess utveckling. Detta bör genomföras varje hösttermin.

________________________________________________________________