Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2008-05-22

Sammanträde 2008-05-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

36 Tyresö kommuns uppföljningsansvar

Förslag till nämndens beslut

Nämnden stödjer förvaltningens förslag om fortsätta att utveckla en modell för ett nytt arbetssätt för arbetet med inaktiva ungdomar.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 24 april 2008, § 34, lämnades uppdrag till förvaltningen att utreda Tyresö kommuns uppfölj-ningsansvar. Förvaltningens utredning redovisas i bilaga.

Förvaltningen förslår i sitt utredningssvar att man ska fortsätta arbetet med att utveckla modell för ett nytt arbetssätt för arbetet med inaktiva ungdomar. Modellen innebär att ett kontaktcentra med arbetsnamnet ”Ung Start” för ungdomar i gymnasieåldern som inte går i gymnasiet inrättas. Centrets uppgift är att:
- ha kontakt med alla ungdomar i ovan nämnda grupp
- få i gång alla ungdomar till någon form av verksamhet.
Målsättningen ska vara nolltolerans mot hemmasittande.

37 Rapport bakgrundsfakta yrkesförarutbildningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 24 april 2008, § 31, behandlades frågan om statsbidrag för yrkesförarutbildningen. Därvid uppdrogs till förvaltningen att ta fram bakgrundsfakta. Information om denna statistik lämnas vid nämndsammanträdet.

38 Ekonomisk rapport per den 30 april 2008

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 april 2008 redovisas i bilaga.

39 Revisorernas rapport

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har lämnat rapport avseende år 2007. Förvaltningschefen lämnar synpunkter på rapporten.

40 Rapport visionsarbete

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Rapport lämnas om arbetet med visioner för Tyresö gymnasium.

41 Mål

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningens förslag antas som mål för år 2009.

Ärendebeskrivning

Rapport lämnas om förvaltningens arbete med mål för år 2009. Avdelningarna har lämnat förslag på mål för år 2009 enligt nedan.
För gymnasiets avdelningar:
- öka andelen elever med grundläggande behörighet för högskolan till 90 procent.
För C3L:
- Betyg G ska uppnås av minst 90 procent av de elever som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.
- Av de elever som genomgår gymnasial yrkesinriktad utbildning eller KY-utbildning ska minst 80 procent gå vidare till arbete eller högre studier.
För arbetscentrum:
- Av de arbetslösa som anvisas till arbetscentrum från arbetsförmedlingen ska minst 50 procent gå vidare till arbete eller studier. 40 procent av de personer som anvisas från socialförvaltningen ska gå vidare till arbete eller utbildning inom ett år.
- Alla ungdomar i åldern 18 till 24 år som står till arbetsmarknadens förfogande ska vara i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 90 dagar.
- Av de arbetslösa flyktingar/invandrade ska 65 procent avslutas till arbete eller studier.

42 Uppsägning av samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län

Förslag till nämndens beslut

En rekommendation lämnas till kommunstyrelsen att innevarande samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län sägs upp för omförhandling.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 13 december 2007, § 72, behandlades frågan om samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Nämnden beslöt att föreslå till kommunstyrelsen att säga ja till avtal för alla program för alla kommuner vilka också godkänner avtalet för alla program samt att utvärdering ska ske efter första årets intagning.

Kommunstyrelsen har sedan tecknat avtal som dock innebar vissa inskränkningar. Avtalet gäller från undertecknandet och tills vidare. Part äger rätt att säga upp avtalet. Detta ska ske senast den 1 september och gälla från och med påföljande intagningsomgång.

Förvaltningen föreslår nu att samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län sägs upp för omförhandling.
Tyresö har också tecknat avtal med Södertörnskommunerna om samarbete inom gymnasieskolan. Detta avtal ska fortsätta att gälla.

43 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

44 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Beslut avseende försöksverksamhet med gymnasial
Lärlingsutbildning.

45 Internkontroll 2008

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till plan för internkontroll 2008 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till plan för internkontroll 2008 enligt bilaga
Mötesinformation

 

§36 Tyresö kommuns uppföljningsansvar

DNr 2008 GAN 029

Nämndens beslut

- Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta att utveckla en modell för arbetet med inaktiva ungdomar.

- Hur utvärdering ska ske av arbetet läggs in i modellen.

- Förvaltningen får i uppdrag att göra en kostnadsuppskattning av förslaget.

- Samverkan ska ske med socialnämnden.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 24 april 2008, § 34, lämnades uppdrag till förvaltningen att utreda Tyresö kommuns uppfölj-ningsansvar. Förvaltningens utredning redovisas i bilaga.

Förvaltningen förslår i sitt utredningssvar att man ska fortsätta arbetet med att utveckla modell för ett nytt arbetssätt för arbetet med inaktiva ungdomar. Modellen innebär att ett kontaktcentra med arbetsnamnet ”Ung Start” för ungdomar i gymnasieåldern som inte går i gymnasiet inrättas. Centrets uppgift är att:

- ha kontakt med alla ungdomar i ovan nämnda grupp

- få i gång alla ungdomar till någon form av verksamhet.

Målsättningen ska vara nolltolerans mot hemmasittande.

_____________________________________________________

§37 Rapport bakgrundsfakta yrkesförarutbildningen

DNr 2008 GAN 028

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 24 april 2008, § 31, behandlades frågan om statsbidrag för yrkesförarutbildningen. Därvid uppdrogs till förvaltningen att ta fram bakgrundsfakta. Information om denna statistik lämnas vid nämndsammanträdet.

_____________________________________________________

§38 Ekonomisk rapport per den 30 april 2008

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 april 2008 redovisas i bilaga.

_____________________________________________________

§39 Revisorernas rapport

DNr 2008 GAN 030

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Revisorerna har lämnat rapport avseende år 2007. Förvaltningschefen lämnar synpunkter på rapporten.

_____________________________________________________

§40 Rapport visionsarbete

Nämndens beslut

Ärendet bordläggs till nästa nämndsammanträde.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rapport lämnas om arbetet med visioner för Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

§41 Mål för år 2009

DNr 2008 GAN 031

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag antas som mål för år 2009.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rapport lämnas om förvaltningens arbete med mål för år 2009. Avdelningarna har lämnat förslag på mål för år 2009 enligt nedan.

För gymnasiets avdelningar:

- öka andelen elever med grundläggande behörighet för högskolan till 90 procent.

För C3L:

- Betyg G ska uppnås av minst 90 procent av de elever som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.

- Av de elever som genomgår gymnasial yrkesinriktad utbildning eller KY-utbildning ska minst 80 procent gå vidare till arbete eller högre studier.

För arbetscentrum:

- Av de arbetslösa som anvisas till arbetscentrum från arbetsförmedlingen ska minst 50 procent gå vidare till arbete eller studier. 40 procent av de personer som anvisas från socialförvaltningen ska gå vidare till arbete eller utbildning inom ett år.

- Alla ungdomar i åldern 18 till 24 år som står till arbetsmarknadens förfogande ska vara i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 90 dagar.

- Av de arbetslösa flyktingar/invandrade ska 65 procent avslutas till arbete eller studier.

_____________________________________________________

§42 Uppsägning av samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län

DNr 2008 GAN 032

Nämndens beslut

En rekommendation lämnas till kommunstyrelsen att innevarande samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län sägs upp för omförhandling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 13 december 2007, § 72, behandlades frågan om samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Nämnden beslöt att föreslå till kommunstyrelsen att säga ja till avtal för alla program för alla kommuner vilka också godkänner avtalet för alla program samt att utvärdering ska ske efter första årets intagning.

Kommunstyrelsen har sedan tecknat avtal som dock innebar vissa inskränkningar. Avtalet gäller från undertecknandet och tills vidare. Part äger rätt att säga upp avtalet. Detta ska ske senast den 1 september och gälla från och med påföljande intagningsomgång.

Förvaltningen föreslår nu att samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län sägs upp för omförhandling.

Tyresö har också tecknat avtal med Södertörnskommunerna om samarbete inom gymnasieskolan. Detta avtal ska fortsätta att gälla.

_____________________________________________________

§43 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§44 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Beslut avseende försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.

- Arbetslöshetsstatistik.

Muntligt meddelande lämnades om inbjudan till invigning av sfx- bussförarutbildning fredagen den 8 augusti 2008 kl 15.00.

_____________________________________________________

§45 Internkontroll 2008

DNr 2008 GAN 033

Nämndens beslut

Förslaget till plan för internkontroll 2008 godkänns.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till plan för internkontroll 2008 enligt bilaga.

_____________________________________________________

§46 Yttrande om yrkeshögskolan

DNr 2008 GAN 034

Nämndens beslut

Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att anta det bilagda yttrandet om yrkeshögskolan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Tyresö kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande om yrkeshögskolan. Gymnasie- och arbetsmark-nadsnämnden får förslaget till yttrande enligt bilaga. I bilaga ges också sammanfattning av betänkandet om yrkeshögskola.