Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2008-08-21

Sammanträde 2008-08-21

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

47 Gymnasieintagningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Rapport lämnas vid sammanträdet om gymnasieintagningen.

48 Remissvar friskolor

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett antal nya eller förändrade ansökningar att starta friskola på remiss. Se bilaga. Nämnden ska lämna remissvar till Skolverket. Frågan behandlades förra året på nämndens sammanträde den 23 augusti 2007, § 49.

Nämndens beslut 2007 var:
- Ansökningar från friskolor med enbart naturvetenskapligt
och/eller samhällsvetenskapligt program avstyrks.
- Ansökningar från friskolor med praktiska program tillstyrks.
- Ansökningar från skolor med specialiteter som exempelvis Asberger, hästhållning och Waldorfpedagogik tillstyrks.

Ordförandens förslag

Årets ansökningar behandlas enligt samma riktlinjer som förra året. Skälet till avstyrkandet för friskolor med enbart naturveten-skapligt och/eller samhällsvetenskapligt program är överetab-leringen inom detta område.

49 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2008

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 juli 2008 redovisas i bilaga.

50 Södertörnsremiss över Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

Ärendebeskrivning

Information lämnas enligt bilaga om det remissvar på Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola som gjorts av förvaltningscheferna på Södertörn.

Ordförandens förslag

Ordföranden förslår, under förutsättning att den tredje punkten på sidan 2 i bilagan om svenskämnet ändras, att nämnden ska ställa sig bakom remissvaret och uppdra åt förvaltningschefen att underteckna detsamma.

51 Tillgodoräknande av poäng

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår:
- att elev som studerat på Individuella programmet och som skött sina studier får tillgodoräkna 1 poäng per månad fram till 15 februari aktuellt år och
- att elev som söker till Idrottsgymnasiets utbildningar får tillgodoräkna poäng som beslutas av utbildningens rektor efter bedömning av provträning i aktuell idrott.

Bakgrunden till förslaget framgår av bifogad tjänsteskrivelse.

52 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar förvaltningschefen om aktuella frågor inom utvecklingsförvaltningen:
- personalfrågor bland annat om anställningen av en elevcoach
- lärlingarna
- ungdomscafé
- invigning av bussförarutbildningen inom sfx
- och i övrigt.

53 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

54 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända
- Rekommendation att teckna samverkansavtal gymnasieskolan
- Rekommendation att teckna Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms län
- SKL cirkulär 08:45 - Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i kommuner, landsting och regioner
- KSL verksamhetsberättelse 2007
- Träff med revisorerna

55 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§47 Gymnasieintagningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rapport lämnas vid sammanträdet om gymnasieintagningen.

Diskussion fördes om den fortsatta strategiska planeringen för Tyresö gymnasium. Nämnden framförde följande råd till förvaltningen:

- För att få reda på vad ungdomar tycker, kan focusgrupper användas.

- Frågor om profiler och namn på gymnasiet behöver studeras.

- I budgetarbetet beaktas behovet av en fortsatt upprustning av lokalerna.

Dessutom diskuterades en gemensam partiuppvaktning angående SL-linjer förbi gymnasiet.

_____________________________________________________

§48 Remissvar friskolor

DNr 2008 GAN 037

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

Reservation

Fredrik Sawestål (m) reserverar sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett antal nya eller förändrade ansökningar att starta friskola på remiss. Se bilaga. Nämnden ska lämna remissvar till Skolverket. Frågan behandlades förra året på nämndens sammanträde den 23 augusti 2007, § 49.

Nämndens beslut 2007 var:

- Ansökningar från friskolor med enbart naturvetenskapligt

och/eller samhällsvetenskapligt program avstyrks.

- Ansökningar från friskolor med praktiska program tillstyrks.

- Ansökningar från skolor med specialiteter som exempelvis Asberger, hästhållning och Waldorfpedagogik tillstyrks.

Ordförandens förslag

Årets ansökningar behandlas enligt samma riktlinjer som förra året. Skälet till avstyrkandet för friskolor med enbart naturveten-skapligt och/eller samhällsvetenskapligt program är överetab-leringen inom detta område.

____________________________________________________

§49 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2008

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 juli 2008 redovisas i bilaga.

_____________________________________________________

§50 Södertörnsremiss över Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola

DNr 2008 GAN 038

Nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att underteckna det gemensamma tjänstemannayttrandet från förvaltningscheferna på Södertörn under förutsättning att skrivningen om nedskärningen av svenskämnet tas bort.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) inkommer med ersättaryttrande.


_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas enligt bilaga om det remissvar på Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola som gjorts av förvaltningscheferna på Södertörn.

Ordförandens förslag

Ordföranden förslår, under förutsättning att den tredje punkten på sidan 2 i bilagan om svenskämnet tas bort, att nämnden ska ställa sig bakom remissvaret och uppdra åt förvaltningschefen att underteckna detsamma.

_____________________________________________________

§51 Tillgodoräknande av poäng

DNr 2008 GAN 039

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår:

- att elev som studerat på Individuella programmet och som skött sina studier får tillgodoräkna 1 poäng per månad fram till 15 februari aktuellt år och

- att elev som söker till Idrottsgymnasiets utbildningar får tillgodoräkna poäng som beslutas av utbildningens rektor efter bedömning av provträning i aktuell idrott.

Bakgrunden till förslaget framgår av bifogad tjänsteskrivelse.

_____________________________________________________

§52 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar förvaltningschefen om aktuella frågor inom utvecklingsförvaltningen:

- personalfrågor bland annat om anställningen av en elevcoach

- lärlingarna

- ungdomscafé

- invigning av bussförarutbildningen inom ramen för sfx.

_____________________________________________________

§53 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§54 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända (tas upp i GAN 23/10)

- Rekommendation att teckna samverkansavtal gymnasieskolan (tas upp i GAN 23/10)

- Rekommendation att teckna Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms län (tas upp i GAN 18/9)

- SKL cirkulär 08:45 - Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i kommuner, landsting och regioner

- KSL verksamhetsberättelse 2007

- Träff med revisorerna (tas upp i GAN 18/9)

_____________________________________________________

§55 Nytt ärende – statistik över slutbetyg från avgångsklasser

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att vid nästa nämndsammanträde redovisa statistik över slutbetygen från avgångsklasserna 2008 på grundskolan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att vid nästa nämndsammanträde redovisa statistik över slutbetygen från avgångsklasserna 2008 på grundskolan.

_____________________________________________________

§56 Nytt ärende – rapport om entreprenörsskola

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att vid nästa nämndsammanträde lämna rapport om entreprenörsskola.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö gymnasium har nått stor framgång inom Ung Företagsamhet. Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att studera möjligheten att bygga vidare på detta arbete och ge Tyresö gymnasium en entreprenörsprofil. Exempel på idéer som bör undersökas finns vid entreprenörsskolan Campus Leksand.