Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2008-10-23

Sammanträde 2008-10-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

70 Skolplan

Förslag till nämndens beslut

Nämnden godkänner den del av skolplanen som berör utvecklingsförvaltningens område och skickar den vidare till kommunstyrelsen för sammanställning inför beslut i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun ska fastställa en skolplan som omfattar verksamheterna både inom barn- och utbildningsnämndens och inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Förslag för den del som gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för finns i bilaga.

71 Remissvar om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

Ärendebeskrivning

Information lämnades vid nämndens sammanträde 2008-08-21,
§ 54, om remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända. Förvaltningen har lämnat yttrande enligt bilaga.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att nämnden ställer sig bakom tjänste-utlåtandet och översänder materialet till kommunstyrelsen för beslut.

72 Möte med revisorerna

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ordföranden och vice ordförandena har träffat revisorerna den
1 oktober 2008. Information från mötet lämnas till nämnden.

73 Kursplan orienteringskurs för sfb

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningens förslag godkännes.

Ärendebeskrivning

Enligt gällande regler ska kurskod och mål för orienteringskurser fastställas av nämnden. Enligt bilaga finns förslag till kursplan för orienteringskurs för sfb inom vuxenutbildningen.

74 Sammanträdesplan 2009

Förslag till nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2009 fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2009 är:
- torsdagen den 12 februari 2009 kl 18.00
- torsdagen den 12 mars 2009 kl 18.00
- torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00
- torsdagen den 28 maj 2009 kl 18.00
- torsdagen den 20 augusti 2009 kl 18.00
- torsdagen den 17 september 2009 kl 18.00
- torsdagen den 22 oktober 2009 kl 18.00
- torsdagen den 26 november 2009 kl 18.00.

75 Ekonomisk rapport per den 30 september 2008

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 september finns enligt bilaga.

76 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen. Rapport lämnas också om planeringen för lärlingsprogrammet.

77 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

78 Internkontroll år 2008

Förslag till nämndens beslut

Informationen om utförd internkontroll noteras.

Ärendebeskrivning

Internkontroll har utförts av ekonomerna vid utvecklingsförvalt-ningen. Planen för internkontroll och resultatet redovisas i bilagor.

79 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§70 Skolplan

DNr 2008 GAN 050

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun ska fastställa en skolplan som omfattar verksamheterna både inom barn- och utbildningsnämndens och inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Förslag för den del som gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för finns i bilaga.

Information lämnas vid sammanträdet och diskussion sker kring innehållet. Ärendet återkommer vid kommande sammanträde för beslut om del av skolplanen som berör utvecklingsförvaltningens område. Det slutgiltiga beslutet om hela skolplanen sker i kommunfullmäktige.

_____________________________________________________

§71 Remissvar om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

DNr 2008 GAN 051

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnades vid nämndens sammanträde 2008-08-21,

§72 Möte med revisorerna

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden och vice ordförandena har träffat revisorerna den

1 oktober 2008. Information från mötet lämnas till nämnden.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnades vid nämndens sammanträde 2008-08-21,

§ 54, om remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända. Förvaltningen har lämnat yttrande enligt bilaga.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att nämnden ställer sig bakom tjänste-utlåtandet och översänder materialet till kommunstyrelsen för beslut.

_____________________________________________________

§73 Kursplan orienteringskurs svenska för bussförare

DNr 2008 GAN 052

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag godkännes.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt gällande regler ska kurskod och mål för orienteringskurser fastställas av nämnden. Enligt bilaga finns förslag till kursplan för orienteringskurs svenska för bussförare inom vuxenutbildningen.

_____________________________________________________

§74 Sammanträdesplan 2009

DNr 2008 GAN 053

Nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2009 fastställs enligt följande:

- torsdagen den 12 februari 2009 kl 19.00

- torsdagen den 12 mars 2009 kl 19.00

- torsdagen den 23 april 2009 kl 19.00

- torsdagen den 28 maj 2009 kl 19.00

- torsdagen den 20 augusti 2009 kl 19.00

- torsdagen den 17 september 2009 kl 19.00

- torsdagen den 22 oktober 2009 kl 19.00

- torsdagen den 26 november 2009 kl 19.00.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2009 föreligger och ska beslutas av nämnden.

_____________________________________________________

§75 Ekonomisk rapport per den 30 september 2008

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 september 2008 finns enligt bilaga.

_____________________________________________________

§76 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen.
_____________________________________________________

§77 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§78 Internkontroll år 2008

DNr 2006 GAN 054

Nämndens beslut

Informationen om utförd internkontroll noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Internkontroll har utförts av ekonomerna vid utvecklingsförvalt-ningen. Planen för internkontroll och resultatet redovisas i bilagor.

_____________________________________________________