Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2009-04-23

Sammanträde 2009-04-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

18 Information om demokratiprojekt

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ett samverkansprojekt
kring demokratifrågor. Projektet beskrivs i bilaga. Samarbets-partners inom projektet är fritidsenheten, Tyresö gymnasium och Arbetscentrum. Ansökan om medel har inlämnats till Ungdoms-styrelsen efter beslut av kommunstyrelsens ordförande.

19 Mål

Förslag till nämndens beslut

Målen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen inför 2010 års budget.

Ärendebeskrivning

I budget för år 2010 ska ingå några övergripande mål från de olika förvaltningarna. För utvecklingsförvaltningen föreslås nedan-stående mål.

För gymnasiet:
- Andelen elever på Tyresö gymnasium med grundläggande behörighet till högskolan ska uppgå till minst 90 %.

För C3L:
- Inom verksamheten för C3L ska betyg G (Godkänd) eller bättre uppnås av minst 90 % av de elever som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.
- Av de elever som genomgår sammanhållen gymnasial yrkesinriktad utbildning eller KY-utbildning ska minst 80 % gå vidare till arbete eller högre studier.

För Arbetscentrum:
- 65 % av inflyttade invandrare / flyktingar och arbetslösa i Tyresö kommun ska efter kontakt med utvecklingsförvalt-ningen gå vidare till arbete eller studier.

20 Delegationsordning

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till delegationsordningen fastställs att gälla från datum för protokollets justering.


Ärendebeskrivning

Förvaltningen har lämnat bifogat förslag till reviderad delegationsordning. Se bilagor

21 Delårsrapport per 31 mars 2009

Förslag till nämndens beslut

Rapporten godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 mars 2009 finns i bilaga.

22 Information om resultatrapport Kvalitet i korthet

Förslag till nämndens beslut

Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till nästa nämnd-sammanträde föreslå åtgärder inom några av de områden som är centrala för förvaltningen.

Ärendebeskrivning

Kvalitetsmätningar har gjorts inom kommunen. Rapport föreligger i en kortversion enligt bilaga. Den fullständiga rapporten läggs på webben på Insyn. Ett antal punkter är centrala för utvecklings-förvaltningen och handlar om gymnasiefrågor och övergång till högskolan.

23 Rapport från gymnasiets visionsgrupp

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Gymnasiet fortsätter med visionsarbetet. Arbetsgruppens rapport bifogas. Nu behandlas den på gymnasiets arbetsplatsträffar innan ett slutligt organisationsförslag presenteras.

24 Nedläggning av gymnasieprogram

Förslag till nämndens beslut

Barn- och fritidsprogrammet med specialutformningen Ledarskap och hälsa läggs ned.

Ärendebeskrivning

Vid Tyresö gymnasium finns inrättat inom Barn- och fritidsprogrammet ett specialutformat program Ledarskap och hälsa. Programmet fick otillräckligt antal sökande till läsåret 2008/2009 varför någon kursstart gjordes inte hösten 2008. De ansökningar som nu kommit in till läsåret 2009/2010 är så få att någon kursstart inte heller kan göras till hösten 2009.

På grund av att intresset för utbildningsprogrammet varit så lågt föreslår förvaltningen att Barn- och fritidsprogrammet med specialutformningen Ledarskap och hälsa läggs ned.

25 Gymnasieelevers skolgång utomlands

Förslag till nämndens beslut

Regler för gymnasieelevers skolgång fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Samarbetet inom EU har ökat under de senaste åren. Internationa-liseringen har ökat. Därmed har också antalet förfrågningar kring gymnasieelevers skolgång utomlands ökat. Det finns därför skäl att fastställa regler kring detta. Förvaltningschefens förslag finns i bilaga.

26 Rekommendation att teckna överenskommelse om samverkan rörande introduktion av nyanlända

Förslag till nämndens beslut

Avtal tecknas om ”Samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlända”.

Ärendebeskrivning

KSLs styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i Stockholms län att teckna ”Samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlända”. Se bilagor.

Förvaltningen rekommenderar att avtal tecknas.

27 Aktuell information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen.

28 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

29 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Från Skolverket beslut om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

30 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§18 Information om demokratiprojekt

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ett samverkansprojekt

kring demokratifrågor. Projektet beskrivs i bilaga. Samarbets-partners inom projektet är fritidsenheten, Tyresö gymnasium och Arbetscentrum. Ansökan om medel har inlämnats till Ungdoms-styrelsen efter beslut av kommunstyrelsens ordförande.

_____________________________________________________

§19 Mål

DNr 2009 GAN 018

Nämndens beslut

Målen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen inför 2010 års budget.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) ställer sig bakom yttrandet från (s).

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I budget för år 2010 ska ingå några övergripande mål från de olika förvaltningarna. För Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås nedanstående mål:

För gymnasiet:

- Andelen elever på Tyresö gymnasium med grundläggande behörighet till högskolan ska uppgå till minst 90 %.

För C3L:

- Inom verksamheten för C3L ska betyg G (Godkänd) eller bättre uppnås av minst 90 % av de elever som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.

- Av de elever som genomgår sammanhållen gymnasial yrkesinriktad utbildning eller KY-utbildning ska minst 80 % gå vidare till arbete eller högre studier.

För Arbetscentrum:

- 65 % av inflyttade invandrare / flyktingar och arbetslösa i Tyresö kommun ska efter kontakt med utvecklingsförvalt-ningen gå vidare till arbete eller studier.

_____________________________________________________

§20 Delegationsordning

DNr 2009 GAN 019

Nämndens beslut

Förslaget till delegationsordningen fastställs att gälla från datum för protokollets justering.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har lämnat bifogat förslag till reviderad delegationsordning. Se bilagor.
_____________________________________________________

§21 Delårsrapport per den 31 mars 2009

DNr 2009 GAN 020

Nämndens beslut

Rapporten godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 mars 2009 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§22 Information om resultatrapport Kvalitet i korthet

DNr 2009 GAN 021

Nämndens beslut

Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till nästa nämnd-sammanträde föreslå åtgärder inom de frågorna som är centrala för det område som förvaltningen har ansvar för.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kvalitetsmätningar har gjorts inom kommunen. Rapport föreligger i en kortversion enligt bilaga. Den fullständiga rapporten läggs på webben på Insyn. Ett antal punkter är centrala för utvecklings-förvaltningen och handlar om gymnasiefrågor och övergång till högskolan.

De frågor som är centrala inom det område som förvaltningen har ansvar för är följande: 1, 2, 3, 19, 20, 29, 31 och 34.

_____________________________________________________

§23 Rapport från gymnasiets visionsgrupp

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasiet fortsätter med visionsarbetet. Arbetsgruppens rapport bifogas. Nu behandlas den på gymnasiets arbetsplatsträffar innan ett slutligt organisationsförslag presenteras.

_____________________________________________________

§24 Nedläggning av gymnasieprogram

DNr 2009 GAN 022

Nämndens beslut

Barn- och fritidsprogrammet med specialutformningen Ledarskap och hälsa läggs ned.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid Tyresö gymnasium finns inrättat inom Barn- och fritidsprogrammet ett specialutformat program Ledarskap och hälsa. Programmet fick otillräckligt antal sökande till läsåret 2008/2009 varför någon kursstart gjordes inte hösten 2008. De ansökningar som nu kommit in till läsåret 2009/2010 är så få att någon kursstart inte heller kan göras till hösten 2009.

På grund av att intresset för utbildningsprogrammet varit så lågt föreslår förvaltningen att Barn- och fritidsprogrammet med specialutformningen Ledarskap och hälsa läggs ned.

_____________________________________________________

§25 Gymnasieelevers skolgång utomlands

DNr 2009 GAN 023

Nämndens beslut

Regler för gymnasieelevers skolgång fastställs enligt förslaget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Samarbetet inom EU har ökat under de senaste åren. Internationa-liseringen har ökat. Därmed har också antalet förfrågningar kring gymnasieelevers skolgång utomlands ökat. Det finns därför skäl att fastställa regler kring detta. Förvaltningschefens förslag finns i bilaga.

_____________________________________________________

§26 Rekommendation att teckna överenskommelse om samverkan rörande introduktion av nyanlända

DNr 2009 GAN 024

Nämndens beslut

Avtal tecknas om ”Samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlända”.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

KSLs styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i Stockholms län att teckna ”Samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlända”. Se bilagor.

Förvaltningen rekommenderar att avtal tecknas.

_____________________________________________________

§27 Aktuell information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- personal

- omsöksperioden för ansökan till gymnasiet

- trafiksäkerhetsdag

- utmärkelser för elprogrammet

- anmälan till kommunens kvalitetspris

- samarbete med socialförvaltningen

- antalet flyktingar

- antalet SFI-elever.

_____________________________________________________

§28 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

_____________________________________________________

§29 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- Från Skolverket beslut om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (DNr 2009 GAN 017)

- Arbetslöshetssiffror per mars 2009.

_____________________________________________________

§30 Vidga perspektivet på vägledning och karriärplanering för elever i Tyresö kommun

DNr 2009 GAN 025

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att utreda frågan om hur perspektivet på vägledning och karriärplanering för elever i Tyresö kommun kan vidgas. Förvaltningen ska återkomma till nämnden med förslag på hur detta kan göras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämndens ordförande föreslår att ett uppdrag lämnas till förvaltningen att utreda hur perspektivet på vägledning och karriärplanering för elever i Tyresö kommun kan vidgas.

Inom förvaltningen kan frågan hanteras för gymnasieelever och vuxenstuderanden. För att vägledning och karriärplanering ska kunna ske oavsett ålder behöver samverkan ske med barn- och utbildningsförvaltningen.