Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2009-08-27

Sammanträde 2009-08-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

43 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om det ekonomiska läget per den 31 juli 2009. Se bilaga.

44 Remissvar friskolor

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.


Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett antal nya eller förändrade ansökningar att starta friskola på remiss. Se bilaga. Nämnden ska lämna remissvar till Skolverket. Frågan behandlades förra året på nämndens sammanträde den 21 augusti 2008, § 48.

Nämndens beslut 2008 var:
- Ansökningar från friskolor med enbart naturvetenskapligt
och/eller samhällsvetenskapligt program avstyrks.
- Ansökningar från friskolor med praktiska program tillstyrks.
- Ansökningar från skolor med specialiteter som exempelvis Aspberger, hästhållning och Waldorfpedagogik tillstyrks.


Ordförandens förslag

Årets ansökningar behandlas enligt samma riktlinjer som förra året. Skälet till avstyrkandet för friskolor med enbart naturveten-skapligt och/eller samhällsvetenskapligt program är överetab-leringen inom detta område. Ett antal friskolor har gått i konkurs.

45 Inackorderingsregler

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

För nämndens information redogörs för reglerna för inackorde-ringsbidrag.

Elev som är folkbokförd i Tyresö Kommun och som studerar på heltid vid kommunal gymnasieskola och bor inackorderad på studieorten beviljas inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år han/hon fyller 20 år. Inackorderingsbidrag beviljas studerande som har minst 60 kilometer mellan bostaden och skolan, eller har längre än tre timmars resväg per dag. Se bifogad information.

46 Regler för busskort och skolskjuts

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

För nämndens information redogörs för reglerna för skolskjuts för elever som går på Tyresö gymnasium.

Elever under 20 år som studerar på heltid vid Tyresö gymnasium och som har minst 6 kilometer reseavstånd mellan bostad och skola har rätt till busskort. Se bifogad information.

47 Yrkeshögskola Södertörn - avsiktsförklarng

Förslag till nämndens beslut

Nämnden godkänner förslaget till avsiktsförklaring och uppdrar till ordföranden att underteckna densamma.


Ärendebeskrivning

Regionen har sedan länge ett starkt samarbete inom olika områden. På utbildningssidan kan nämnas det programvisa samarbetet mellan gymnasieskolorna på Södertörn och samarbetet kring vuxenutbildning.

Inför införandet av yrkeshögskolan den 1 juli 2009 finns ett politiskt uppdrag i regionen att utvidga samarbetet. Det skulle medföra att yrkeshögskoleutbildningar kan bibehållas och utvecklas samt att utbildningsinsatserna effektiviseras.

Ett förslag till avsiktsförklaring finns i bilaga.

48 Lärarutbildning – avtal basgrupper

Förslag till nämndens beslut

Nämnden tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.


Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms län har lämnat en rekommendation att kommunerna ska anta ett nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den verksamhetsförlagda utbildningen till lärare. Se bilaga.

49 Aktuell information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Investeringsäskanden
- Organisationsförändring gymnasiet
- Arbetslöshetsstatistik
- och i övrigt.

50 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.
Mötesinformation

 

§43 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om det ekonomiska läget per den 31 juli 2009. Se bilaga.

_____________________________________________________

§44 Remissvar friskolor

DNr 2009 GAN 057

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett antal nya eller förändrade ansökningar att starta friskola på remiss. Se bilaga. Nämnden ska lämna remissvar till Skolverket. Frågan behandlades förra året på nämndens sammanträde den 21 augusti 2008, § 48.

Nämndens beslut 2008 var:

- Ansökningar från friskolor med enbart naturvetenskapligt

och/eller samhällsvetenskapligt program avstyrks.

- Ansökningar från friskolor med praktiska program tillstyrks.

- Ansökningar från skolor med specialiteter som exempelvis Asperger, hästhållning och Waldorfpedagogik tillstyrks.

Ordförandens förslag

Årets ansökningar behandlas enligt samma riktlinjer som förra året. Skälet till avstyrkandet för friskolor med enbart naturveten-skapligt och/eller samhällsvetenskapligt program är överetab-leringen inom detta område. Ett antal friskolor har gått i konkurs.

_____________________________________________________

§45 Inackorderingsregler

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens information redogörs för reglerna för inackorde-ringsbidrag.

Skollagen (1985:1100) 5 kap. 33§ behandlar stöd till inackorde-ring.

Elev som är folkbokförd i Tyresö Kommun och som studerar på heltid vid kommunal gymnasieskola och bor inackorderad på studieorten beviljas inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år han/hon fyller 20 år. Inackorderingsbidrag beviljas studerande som har minst 60 kilometer mellan bostaden och skolan, eller har längre än tre timmars resväg per dag. Se bifogad information.

Förvaltningen kommer att skriva tillämpningsföreskrifter där olika begrepp förklaras.

_____________________________________________________

§46 Regler för elevresor

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens information redogörs för reglerna för elevresor för elever som går på Tyresö gymnasium.

För elever i gymnasieskolan regleras kommunens skyldigheter i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110).

Elever under 20 år som studerar på heltid vid Tyresö gymnasium och som har minst 6 kilometer reseavstånd mellan bostad och skola har rätt till busskort. Se bifogad information.

Förvaltningen kommer att skriva tillämpningsföreskrifter där olika begrepp förklaras.

_____________________________________________________

§47 Yrkeshögskola Södertörn - avsiktsförklarng

DNr 2009 GAN 058

Nämndens beslut

Nämnden godkänner förslaget till avsiktsförklaring och uppdrar till ordföranden att underteckna densamma.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Regionen har sedan länge ett starkt samarbete inom olika områden. På utbildningssidan kan nämnas det programvisa samarbetet mellan gymnasieskolorna på Södertörn och samarbetet kring vuxenutbildning.

Inför införandet av yrkeshögskolan den 1 juli 2009 finns ett politiskt uppdrag i regionen att utvidga samarbetet. Det skulle medföra att yrkeshögskoleutbildningar kan bibehållas och utvecklas samt att utbildningsinsatserna effektiviseras.

Ett förslag till avsiktsförklaring finns i bilaga.

_____________________________________________________

§48 Lärarutbildning – avtal basgrupper

DNr 2009 GAN 059

Nämndens beslut

Nämnden tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms län har lämnat en rekommendation att kommunerna ska anta ett nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den verksamhetsförlagda utbildningen till lärare. Se bilaga.

_____________________________________________________

§49 Aktuell information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Arbetslöshetsstatistik (behandlas utförligare på nästa nämnd-

sammanträde)

- KomAn

- Sfi på distans

- Söktryck på vuxenutbildningen

- Organisationsförändring gymnasiet

- Invigning av de nya gymnasieprogrammen på Tyresö gymnasium sker i oktober

- Personal

- Arbetet med gemensam prislista gymnasieutbildningar.

Protokollsanteckning

Yvonne Ledel (m) framför att hon skulle vilja delta i rekryteringen av gymnasiechef.

_____________________________________________________

§50 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

_____________________________________________________