Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2009-09-17

Sammanträde 2009-09-17

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

51 Arbetsmarknadsfrågor

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information i arbetsmarknadsfrågor.

52 Delårsbokslut augusti 2009

Förslag till nämndens beslut

Rapporten godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.


Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 augusti 2009 finns i bilaga.

53 Remissvar angående förslag till gemensamma interkommunala priser för gymnasieprogrammen i Stockholms län

Förslag till nämndens beslut

Nämnden ställer sig bakom utredningens förslag förutom att tidsplanen är för snäv. Genomförandet bör dessutom ske inför ett nytt kalenderår. Nämnden föreslår därför att genomförandet sker den 1 januari 2012.


Ärendebeskrivning

Styrelsen för KSL, Kommunerna i Stockholms Län, beslöt vid sitt sammanträde 2009-06-11 att remittera förslaget till gemensamma interkommunala priser för gymnasieprogrammen i Stockholms län till kommunerna för yttrande. Kommunernas synpunkter ska vara KSL tillhanda senast 2009-10-24.

Förslaget innebär att ett avtal om gemensamma programpriser upprättas mellan samtliga kommuner i Stockholms län och att den börjar tillämpas från och med den 1 juli 2010. Se vidare bilaga.

54 Yttrande över motionen handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår i sitt yttrande till kommunstyrelsen att motionen avslås.


Ärendebeskrivning

Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Motionen har behandlats i kommunfullmäktige vid sammanträdet 2009-05-14. Kommunfullmäktige beslöt att åter-remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, varefter gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och social-nämnden fått motionen för yttrande.

Förslag till yttrande över motionen finns i bilaga.

55 Medarbetarenkät

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om den medarbetarenkät som genomförts med resultatet för hela förvaltningen samt de handlingsplaner som utarbetats vid avdelningarna med anledning av resultatet.

56 Aktuell information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen.

57 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista
Mötesinformation

 

§51 Arbetsmarknadsfrågor

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information i arbetsmarknadsfrågor.

_____________________________________________________

§52 Delårsbokslut augusti 2009

DNr 2009 GAN 064

Nämndens beslut

Rapporten godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 augusti 2009 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§53 Remissvar angående förslag till gemensamma interkommunala priser för gymnasieprogrammen i Stockholms län

DNr 2009 GAN 065

Nämndens beslut

Nämnden ställer sig bakom utredningens förslag förutom att tidsplanen är för snäv. Genomförandet bör dessutom ske inför ett nytt kalenderår. Nämnden föreslår därför att genomförandet sker den 1 januari 2012.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Styrelsen för KSL, Kommunerna i Stockholms Län, beslöt vid sitt sammanträde 2009-06-11 att remittera förslaget till gemensamma interkommunala priser för gymnasieprogrammen i Stockholms län till kommunerna för yttrande. Kommunernas synpunkter ska vara KSL tillhanda senast 2009-10-24.

Förslaget innebär att ett avtal om gemensamma programpriser upprättas mellan samtliga kommuner i Stockholms län och att den börjar tillämpas från och med den 1 juli 2010. Se vidare bilaga.

_____________________________________________________

§54 Yttrande över motionen handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn

DNr 2009 GAN 066

Nämndens beslut

Nämnden föreslår i sitt yttrande till kommunstyrelsen - för den del som rör gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens område - att motionen avslås.

Reservation

Kristjan Vaigur (s) och Ulla Hoffmann (v) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Johan Rydén (mp) meddelar att om han skulle haft beslutanderätt skulle han ha reserverat sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Motionen har behandlats i kommunfullmäktige vid sammanträdet 2009-05-14. Kommunfullmäktige beslöt att åter-remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, varefter gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och social-nämnden fått motionen för yttrande. Förslag till yttrande över motionen finns i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Ordföranden föreslår - för den del som rör nämndens område - att motionen avslås.

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) och Ulla Hoffmann (v) yrkar på bifall till motionen

Ärendegång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att yrkandet avvisats.

_____________________________________________________

§55 Medarbetarenkät

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om den medarbetarenkät som genomförts med resultatet för hela förvaltningen samt de handlingsplaner som utarbetats vid avdelningarna med anledning av resultatet.

_____________________________________________________

§56 Aktuell information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen.

_____________________________________________________

§57 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

_____________________________________________________

§58 Ansökan om statsbidrag för yrkesvux 2010

DNr 2009 GAN 067

Nämndens beslut

- Nämnden godkänner ansökan och uppdrar åt ordföranden att underteckna densamma.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunerna kan ansöka om statsbidrag för yrkesvux 2010. För utbildningar med start under 2010 ska ansökan lämnas till Skol-verket senast den 21 september 2009. Beslut lämnas sedan till kommunerna senast den 19 oktober 2009.

I förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning framgår villkoren för att en kommun ska erhålla statsbidrag:

- utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för,

- kommunen kan visa på ett behov av utbildningen,

- kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen tar till vara deltagarnas tidigare förvärvade kunskaper och kompetens, och

- fastställda urvalsregler tillämpas.

_____________________________________________________

§59 Rättelse av text i föregående protokoll av 2009-08-27, § 49

DNr 2009 GAN 068

Nämndens beslut

Protokollsanteckningen i § 49 ska ha lydelsen:

Yvonne Lédel anser att frågor som berör förändring av gymnasiets högsta ledning, som antal rektorer och inrättande av nya chefsbefattningar, bör diskuteras och beslutas i nämnden.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Yvonne Lédel (m) har inkommit med skrivelse om rättelse av text i protokoll av den 27 augusti 2009, § 49 (bilaga).

_____________________________________________________