Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2009-11-26

Sammanträde 2009-11-26

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

67 Arbetsmarknadsfrågor

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 22 september, § 60, lämnade förvaltningen information i arbetsmarknadsfrågor.

Nämnden beslöt att ge i uppdrag till förvaltningen att redovisa vilka regler som gäller för kommunens samspel med staten inom arbetsmarknadssektorn samt att kartlägga vad som är möjligt att lokalt åstadkomma.

Vid sammanträdet det 26 november kommer företrädare för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att ge information för vad som gäller inom den statliga sektorn.

68 Öppna jämförelser gymnasieskolan

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras


Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat öppna jämförelser för gymnasieskolor. Förvaltninge har gjort en sammanställning av denna rapport. Se bilaga.

69 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2009 finns enligt bilaga.

70 Fotbollsplan Wättinge

Förslag till nämndens beslut

Nämnden ställer sig bakom skrivelsen och överlämnar den till Kommunstyrelsen för behandling.


Ärendebeskrivning

Rektor Eva Svensson vid Tyresö gymnasium har inkommit med en skrivelse om anläggning av fotbollsplan, där hon framför behovet av en fotbollsplan i Wättinge. Se bilaga.

71 Extra nämndsammanträde 17 december 2009

Förslag till nämndens beslut

Extra sammanträde hålls torsdagen den 17 december 2009 kl 19.00.


Ärendebeskrivning

Ett extra nämndsammnträde föreslås till torsdagen den 17 december 2009 kl 19.00 för att behandla frågor om bland annat detaljbudget och enhetsplaner.

72 Ändring i kalendarium 2010

Förslag till nämndens beslut

Det sista nämndsammanträdet år 2010 hålls torsdagen den 2 december 2010 kl 19.00.


Ärendebeskrivning

Det sista nämndsammanträdet år 2010 föreslås flyttat från den 25 november 2010 till torsdagen den 2 december 2010 kl 19.00.

73 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- ungdomssatsning i Tyresö
- feriejobb
- övrigt.

74 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

75 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Granskningsrapport av intern kontroll
- Tider för revisorsmöte mars 2010
- KF 2009-10-15, § 106, Avsägelser och fyllnadsval
- KF 2009-10-15, § 115, Sammanträdesdatum KF och KS 2010
- KF 2009-10-15, § 118, Stopp om köp av buteljerat vatten.
Mötesinformation

 

§67 Arbetsmarknadsfrågor

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 22 september, § 60, lämnade förvaltningen information i arbetsmarknadsfrågor.

Nämnden beslöt att ge i uppdrag till förvaltningen att redovisa vilka regler som gäller för kommunens samspel med staten inom arbetsmarknadssektorn samt att kartlägga vad som är möjligt att lokalt åstadkomma.

Vid sammanträdet det 26 november gav företrädare för Arbetsför-medlingen och Försäkringskassan information för vad som gäller inom den statliga sektorn.

_____________________________________________________

§68 Öppna jämförelser gymnasieskolan

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat öppna jämförelser för gymnasieskolor. Förvaltningen har gjort en sammanställning av denna rapport. Se bilaga.

_____________________________________________________

§69 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2009 finns enligt bilaga.

_____________________________________________________

§70 Fotbollsplan Wättinge

DNr 2009 GAN 091

Nämndens beslut

Nämnden ställer sig bakom skrivelsen och överlämnar den till Kommunstyrelsen för behandling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rektor Eva Svensson vid Tyresö gymnasium har inkommit med en skrivelse om anläggning av fotbollsplan, där hon framför behovet av en fotbollsplan i Wättinge. Se bilaga.

_____________________________________________________

§71 Extra nämndsammanträde den 17 december 2009

DNr 2009 GAN 092

Nämndens beslut

Extra sammanträde hålls torsdagen den 17 december 2009 kl 19.00.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ett extra nämndsammanträde föreslås till torsdagen den 17 december 2009 kl 19.00 för att behandla frågor om bland annat detaljbudget och enhetsplaner.

_____________________________________________________

§72 Ändring i kalendarium 2010

DNr 2009 GAN 080

Nämndens beslut

Det sista nämndsammanträdet år 2010 hålls torsdagen den 2 december 2010 kl 19.00.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Det sista nämndsammanträdet år 2010 föreslås flyttat från den 25 november 2010 till torsdagen den 2 december 2010 kl 19.00.

_____________________________________________________

§73 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- ungdomssatsning i Tyresö

- feriejobb

- Utvecklingsförvaltningens stab på plan 7 i kommunhuset

- KomAn-projektet startats

- Öppet hus genomförts på gymnasiet 24 november.

_____________________________________________________

§74 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§75 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Granskningsrapport av intern kontroll

- Tider för revisorsmöte mars 2010

- KF 2009-10-15, § 106, Avsägelser och fyllnadsval

- KF 2009-10-15, § 115, Sammanträdesdatum KF och KS 2010

- KF 2009-10-15, § 118, Stopp om köp av buteljerat vatten.