Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2010-01-28

Sammanträde 2010-01-28

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

1 Förstudie gymnasieombyggnad

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Arkitekt Kristian Lindgren redogör vid sammanträdet för förslag till ombyggnad av gymnasiebyggnaden.

2 Årsredovisning 2009 för Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2009 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.


Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2009 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns i bilaga.

3 Verksamhetsberättelse 2009 för avdelningarna

- Tyresö gymnasium
- Arbetscentrum
- C3L


Förslag till nämndens beslut

Informationen om avdelningarnas verksamhetsberättelser för år 2009 noteras.


Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras avdelningarnas verksamhetsberättelser för år 2009 i bilagor.

4 Investeringar

Förslag till nämndens beslut

Investeringsmedel om 700 000 kronor ur investeringsmedlen för nämndens förfogande används till nytt skalskydd på gymnasiet.


Ärendebeskrivning

Tyresö gymnasium har 14 ingångar och det är svårt att ha kontroll över vem som kommer in och oförklarliga stölder har förekommit. Förslag finns därför att en investering av ett nytt skalskydd (låssystem) görs under våren 2010 på Tyresö gymnasium för att öka säkerheten och tryggheten samt för att minimera risken för att nycklar kommer på avvägar. Kostnaden beräknas till 700 000 kronor.

5 Redovisning av studerandeenkät C3L

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.


Ärendebeskrivning

Under hösten 2009 har en studerandeenkät genomförts vid C3L. Rektor Erik Hamner redogör vid sammanträdet för utfallet av enkäten.

6 Redovisning av Internkontroll 2009

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen godkänns.


Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 28 maj 2009, § 33, beslutat om plan för internkontroll 2009 för utvecklingsförvaltningen. Resultatet av utförd kontroll presenteras i bilaga.

7 Tillämpningsföreskrifter för elevresor och skolskjuts

Förslag till nämndens beslut

Föreskrifterna godkänns.


Ärendebeskrivning

Vid Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 18 november 2009, § 125, anslogs ökade medel för elevresor för gymnasie-elever. Förvaltningen har nu gjort ett förslag på tillämpningsföre-skrifter. Se bilaga.

8 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Södertörnssamarbetet inom vuxenutbildningen
- Övrigt.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

10 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- KF 2009-12-10, § 135, Motion angående handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

11 Konferenser

Förslag till nämndens beslut

Dagkonferenser hålls den 22 april 2010 om gymnasiefrågor och den 2 december 2010 om budgetfrågor.


Ärendebeskrivning

För att ge tid för fördjupning inom några viktiga områden för nämnden föreslås att dagkonferenser hålls följande datum:
- gymnasiefrågor torsdagen den 22 april 2010
- budgetfrågor torsdagen den 2 december 2010.
Efter dagkonferenserna hålls på respektive kväll nämndsammanträde enligt tidigare beslutat kalendarium.
Mötesinformation

 

§1 Förstudie gymnasieombyggnad

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Arkitekt Kristian Lindgren redogör vid sammanträdet för förslag till ombyggnad av gymnasiebyggnaden.

_____________________________________________________

§2 Årsredovisning 2009 för Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden

DNr 2010/GAN 0002

Nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2009 enligt bilaga godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2009 för Gymnasie- och arbetsmark-nadsnämnden finns i bilaga.

_____________________________________________________

§3 Verksamhetsberättelse 2009 för avdelningarna

- Arbetscentrum

- C3L

Nämndens beslut

Informationen om verksamhetsberättelser för år 2009 för Arbetscentrum och C3L noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras verksamhetsberättelser för år 2009 för Arbetscentrum och C3L i bilagor. Verksamhetsberättel-sen för gymnasiet presenteras vid nästa nämndsammanträde.

_____________________________________________________

§4 Investeringar

Dnr 2010/GAN 0003

Nämndens beslut

Investeringsmedel om 700 000 kronor ur investeringsmedlen för nämndens förfogande används till nytt skalskydd på gymnasiet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö gymnasium har 14 ingångar och det är svårt att ha kontroll över vem som kommer in och oförklarliga stölder har förekommit. Förslag finns därför att en investering av ett nytt skalskydd (låssystem) görs under våren 2010 på Tyresö gymnasium för att öka säkerheten och tryggheten samt för att minimera risken för att nycklar kommer på avvägar. Kostnaden beräknas till 700 000 kronor.

_____________________________________________________

§5 Redovisning av studerandeenkät C3L

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under hösten 2009 har en studerandeenkät genomförts vid C3L. Rektor Erik Hamner redogör vid sammanträdet för utfallet av enkäten.

_____________________________________________________

§6 Redovisning av Internkontroll 2009

DNr 2010/GAN 0004

Nämndens beslut

Redovisningen godkänns.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 28 maj 2009, § 33, beslutat om plan för internkontroll 2009 för utvecklingsförvaltningen. Resultatet av utförd kontroll presenteras i bilaga.

_____________________________________________________

§7 Tillämpningsföreskrifter för elevresor och skolskjuts

DNr 2010/GAN 0005

Nämndens beslut

Föreskrifterna godkänns.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 18 november 2009, § 125, anslogs ökade medel för elevresor för gymnasie-elever. Förvaltningen har nu gjort ett förslag på tillämpningsföre-skrifter. Se bilaga.

_____________________________________________________

§8 8Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Södertörnssamarbetet inom vuxenutbildningen

- Fordonsprogrammet vid Tyresö gymnasium topplacerat i Svenskt Näringslivs undersökning

- Uteliggande uppdrag från nämnden

- Övrigt.

_____________________________________________________

§9 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§10 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- KF 2009-12-10, § 135, Motion angående handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

_____________________________________________________

§11 Konferenser

DNr 2010/GAN 0006

Nämndens beslut

Dagkonferenser hålls den 22 april 2010 om gymnasiefrågor och den 2 december 2010 om budgetfrågor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För att ge tid för fördjupning inom några viktiga områden för nämnden föreslås att dagkonferenser hålls följande datum:

- gymnasiefrågor torsdagen den 22 april 2010

- budgetfrågor torsdagen den 2 december 2010.

Efter dagkonferenserna hålls på respektive kväll nämndsammanträde enligt tidigare beslutat kalendarium.

_____________________________________________________