Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2010-04-22

Sammanträde 2010-04-22

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§26 Mål 2011

DNr 2010 GAN 0029

Nämndens beslut

Inriktningen av mål bestäms till:

- Andelen elever från Tyresö som börjar i Tyresö gymnasium i årskurs 1 ska vara minst på en viss nivå

- Alla ungdomar 18-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande ska vara i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom en viss tid

- Av de arbetslösa som anvisas till arbetscentrum från arbetsförmedlingen ska minst en viss andel gå vidare till arbete eller studier samt en viss andel av de personer som anvisas från socialförvaltningen ska gå vidare till arbete eller studier

- Alla som är beroende av försörjningsstöd ska vara sysselsatta

- På vuxenutbildningen ska betyget G eller bättre uppnås av minst en viss andel av dem som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.

De exakta målen och målnivåerna fastställs vid nästa nämndsammanträde.

Uppdrag lämnas till förvaltningen att göra följande utredningar:

- Vad är avgörande för eleverna på grundskolan vilken gymnasieskola man väljer?

- Vilka anledningar finns för att eleverna på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning inte når målet betyget G?

- Vilka anledningar finns för att eleverna som genomgått sammanhållen yrkesinriktad utbildning eller kvalificerad yrkesutbildning inte får arbete eller går vidare till fortsatta studier?

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens konferens torsdagen den 22 april 2010 fördes diskussion om målen för 2011 och utifrån dessa formulerades förslag till mål samt uppdrag till förvaltningen. Målnivåerna fastställes vid nästa sammanträde.

_____________________________________________________

§27 Gymnasieprogram

DNr 2010 GAN 0030

Nämndens beslut

- Tyresö gymnasium ska ha både yrkesinriktade program och högskoleförberedande program.

- Beslut om vilka gymnasieprogram med inriktningar Tyresö gymnasium ska ha från hösten år 2011 fattas vid kommande nämndsammanträde.

- Till utredningen läggs att VVS- och fastighetsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet studeras vidare.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens konferens torsdagen den 22 april 2010 förs diskussion om gymnasiets inriktning för framtiden. Vid nämndsammanträdet sammanfattas diskussionerna för fortsatt bearbetning.

Program som diskuterades vid nämndens konferens:

Fordon Intagning av 32 elever

Inriktningar Personbil, Karosseri och lackering

El- och energiprogrammet

2 + 1 klasser, eventuellt ytterligare 1 klass

Inriktningar Elteknik, Dator- och kommunika-

tionsteknik

Bygg- och anläggningsprogrammet

Intagning av 36 elever

Inriktningar Husbyggnad, Måleri, Mark- och anläggning

Handels- och administrationsprogrammet

Intagning av 24 elever

Inriktningar Administrativ service, Handel och service

Hantverksprogrammet

Intagning av 18 elever

Inriktning Frisör

Hotell- och turismprogrammet

Intagning av 32 elever

Inriktningar Hotell och konferens, Turism och resor

VVS- och fastighetsprogrammet

Studeras vidare i utredningen

Vård- och omsorgsprogrammet

Studeras vidare i utredningen

Ekonomiprogrammet

Intagning av 1 klass

Inriktningar Ekonomi, Juridik

Estetiska programmet

Inriktning Musik

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar Samhällsvetenskap,

Medier, information och kommunikation och

Beteendevetenskap

Teknikprogrammet

Inriktningar bestäms senare men Design och produktutveckling, Samhällsbyggande och miljö och Teknikvetenskap diskuterades.

_____________________________________________________

§28 Delegationsordning

DNr 2010 GAN 0031

Nämndens beslut

Delegationsordningen fastställs.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till ny delegationsordning enligt bilagor.

_____________________________________________________

§29 Delårsrapport per den 31 mars 2010

DNr 2010 GAN 0032

Nämndens beslut

Rapporten enligt bilaga godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 mars 2010 finns i bilaga.
_____________________________________________________

§30 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2010 GAN 0033

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§31 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- KF 2010-03-25, § 32, avsägelser och fyllnadsval.

_____________________________________________________

§32 Rektors uppdrag och ansvar

DNr 2010 GAN 0034

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att kartlägga rektorernas roll och ansvar vid de kommunala skolorna i Tyresö kommun med utgångspunkt i skollagens nuvarande krav samt kraven i förslaget till ny skollag. Arbetet redovisas för nämnden under hösten 2010.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rektor har ett omfattande och betydelsefullt uppdrag, som ytter-ligare skärps i förslaget till ny skollag. Både i forskning och debatt har man under de senaste åren lyft fram ledarskapet, och särskilt rektors roll, som särskilt betydelsefull för skolans kvalitet och resultat. Rektorsfunktionen beskrivs, bland annat av Skolinspek-tionen, som central för att skapa en skola av god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande och tryggt.

Rektorsbefattningen innehåller krav på att rektor ska leda skolans inre arbete, ha överblick över de förutsättningar som finns och med hjälp av dessa bedriva verkningsfulla utvecklingsprocesser, samt få skolan som helhet att fungera väl. Studier om framgångsrika skolor visar att en framgångsfaktor är utövandet av ett tydligt, demokratiskt ledarskap som fokuserar både på skolans kunskaps-mål och sociala mål. Skolinspektionen genomför under 2010 en särkskild kvalitetsgranskning av rektors ledarskap i förhållande till de nationella styrdokumenten.

Samtidigt som skolans ledarskap har lyfts fram på många håll har rektorernas ansvar i Tyresös skolor förändrats genom omorgani-sationer. Sammantaget motiverar dessa faktorer att rektorsrollen följas upp i förhållande till styrdokumenten. Förvaltningen bör utreda om rektorerna vid de kommunala skolorna i Tyresö har de förutsättningar som krävs för att ta sitt ansvar enligt styrdokumen-ten, samt kartlägga hur rektorerna själva ser på sin roll och hur de säkerställer att gällande regelverk följs. I utredningen bör förvalt-ningen även ta hänsyn till de krav på rektor som följer med för-slaget till ny skollag.

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga rektorernas roll och ansvar vid de kommunala skolorna i Tyresö kommun med utgångspunkt i skollagens nuvarande krav samt kraven i förslaget till ny skollag. Arbetet redovisas för nämnden under hösten 2010.

_____________________________________________________

§33 Slutförande av förstudien av ombyggnationen av gymnasiebyggnaden

DNr 2010 GAN 0035

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att slutföra förstudien av ombyggna-tionen av gymnasiebyggnaden så att en skriftlig slutrapport föreligger senast den 24 juni 2010 och redovisa den på nämndens sammanträde den 26 augusti 2010.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordförande föreslår att förvaltningen får i uppdrag att slutföra förstudien av ombyggnationen av gymnasiebyggnaden så att en skriftlig slutrapport föreligger senast den 24 juni 2010 inför behandlingen av kommunens investeringsprogram under hösten 2010. Redovisning av innehållet i rapporten föreslås ske till nämnden på sammanträdet den 26 augusti 2010.

_____________________________________________________