Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2010-05-27

Sammanträde 2010-05-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö Centrum

34 Mål för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2011

Förslag till nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens fastställer följande övergripande mål för nämndens ansvarsområde 2011:
- Andelen elever från Tyresö som börjar i Tyresö gymnasium i årskurs 1 ska vara minst 50 procent av årskullen i Tyresö kommun
- Alla ungdomar 18-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande ska vara i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar
- Av de arbetslösa som anvisas till arbetscentrum från arbetsförmedlingen ska minst 70 procent gå vidare till arbete eller studier samt minst 50 procent av de personer som anvisas från socialförvaltningen ska gå vidare till arbete eller studier
- På vuxenutbildningen ska betyget G eller bättre uppnås av minst 90 procent av dem som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.


Ärendebeskrivning

Till den övergripande budget- och strategiplanen för kommunen ska nämnden bidra med mål från det egna verksamhetsområdet.

Vid nämndens konferens torsdagen den 22 april 2010 fördes diskussion om målen för 2011 och utifrån dessa formulerades förslag till mål. Målnivåerna ska fastställas vid dagens sammanträde.

Vid nämndsammanträdet den 22 april 2010 lämnades uppdrag till förvaltningen att göra följande utredningar:
- Vad är avgörande för eleverna på grundskolan vilken gymnasieskola man väljer?
- Vilka anledningar finns för att eleverna på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning inte når målet betyget G?
- Vilka anledningar finns för att eleverna som genomgått sammanhållen yrkesinriktad utbildning eller kvalificerad yrkesutbildning inte får arbete eller går vidare till fortsatta studier?
Redovisning av dessa uppdrag sker vid nämndsammanträdet.

35 Gymnasieprogram

Förslag till nämndens beslut

Tyresö gymnasium ska från hösten år 2011 ha följande gymnasieprogram och inriktningar:
Fordon Intagning av 32 elever
Inriktningar Personbil, Karosseri och lackering
El- och energiprogrammet
2 + 1 klasser. Inriktningar Elteknik, Dator- och kommunikationsteknik
Bygg- och anläggningsprogrammet
Intagning av 36 elever, Inriktningar Husbyggnad, Måleri samt Mark- och anläggning
Handels- och administrationsprogrammet
Intagning av 24 elever. Inriktningar Administrativ service samt Handel och service
Hantverksprogrammet
Intagning av 18 elever. Inriktning Frisör
Hotell- och turismprogrammet
Intagning av 32 elever
Inriktningar Hotell och konferens, Turism och resor
VVS- och fastighetsprogrammet
Startas inte 2010 men studeras vidare i utredningen
Ekonomiprogrammet
Intagning av 1 klass. Inriktningar Ekonomi, Juridik
Estetiska programmet
Inriktning Musik
Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar Samhällsvetenskap, Medier, information och kommunikation samt Beteendevetenskap
Teknikprogrammet
Inriktning Design och produktutveckling samt Samhällsbyggande och miljö.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 22 april 2010, § 26, fattade nämnden följande beslut:
- Tyresö gymnasium ska ha både yrkesinriktade program och högskoleförberedande program.
- Beslut om vilka gymnasieprogram med inriktningar Tyresö gymnasium ska ha från hösten år 2011 fattas vid kommande nämndsammanträde.
- Till utredningen läggs att VVS- och fastighetsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet studeras vidare.

Antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet är lågt i regionen och av detta skäl föreslås att detta program inte startas.
VVS- och fastighetsprogrammet ger bra möjligheter till arbete efter avslutade gymnasiestudier, men lokalfrågan behöver ytterligare utredas. Av detta skäl föreslås att detta program inte startas år 2011, men studeras vidare inför eventuellt senare start.

36 Friskolor

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.


Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett antal nya eller förändrade ansökningar att starta friskola på remiss. Nämnden ska lämna remissvar till Skolverket. Inom länet finns en överetablering varför det redan nu finns tomma platser på gymnasieskolorna, främst inom de teoretiska programmen.
Frågan behandlades förra året på nämndens sammanträde den 27 augusti 2009, § 44.

Ordförandens förslag
Årets ansökningar behandlas enligt samma riktlinjer som förra året:
- Ansökningar från friskolor med enbart naturvetenskapligt och/eller samhällsvetenskapligt program avstyrks.
- Ansökningar från friskolor med praktiska program tillstyrks.
- Ansökningar från skolor med specialiteter som exempelvis Asperger, hästhållning och Waldorfpedagogik tillstyrks.
Skälet till avstyrkandet för friskolor med enbart naturveten-skapligt och/eller samhällsvetenskapligt program är överetab-leringen inom detta område. Ett antal friskolor har gått i konkurs.

37 Ekonomisk rapport per den 30 april 2010

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 april 2010 finns i bilaga.

38 Beredskapsplan

Förslag till nämndens beslut

Beredskapsplanen antas.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen ska ha beredskap och förmåga att vid en extraordinär händelse eller större kris
- snabbt kunna aktivera förvaltningens operativa krisgrupp
- kunna fatta övergripande beslut och göra nödvändiga prioriteringar
- ansvara för att krisledning och samordning sker med tillräcklig uthållighet
- se till att utsatta kommuninvånare m.fl. kan omhändertas samt
- ge tillräcklig och korrekt information till anställda, studerande och media.

För att uppfylla detta krav har en beredskapsplan skrivits. Planen ska behandlas både i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och i Kultur- och fritidsnämnden. Förslaget till beredskapsplan finns i bilaga.

39 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen.

40 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.
Mötesinformation

 

§34 Mål för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2011

DNr 2010 GAN 0029

Nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens fastställer följande övergripande mål för nämndens ansvarsområde 2011:

- Andelen elever från Tyresö som börjar i Tyresö gymnasium i årskurs 1 ska vara minst 40 procent av årskullen i Tyresö kommun

- Alla ungdomar 18-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande ska vara i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar

- Av de arbetslösa som anvisas till arbetscentrum från arbetsförmedlingen ska minst 70 procent gå vidare till arbete eller studier samt minst 50 procent av de personer som anvisas från socialförvaltningen ska gå vidare till arbete eller studier

- På vuxenutbildningen ska betyget G eller bättre uppnås av minst 90 procent av dem som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Till den övergripande budget- och strategiplanen för kommunen ska nämnden bidra med mål från det egna verksamhetsområdet.

Vid nämndens konferens torsdagen den 22 april 2010 fördes diskussion om målen för 2011 och utifrån dessa formulerades förslag till mål. Målnivåerna ska fastställas vid dagens sammanträde.

Vid nämndsammanträdet den 22 april 2010 lämnades uppdrag till förvaltningen att göra följande utredningar:

- Vad är avgörande för eleverna på grundskolan vilken gymnasieskola man väljer?

- Vilka anledningar finns för att eleverna på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning inte når målet betyget G?

- Vilka anledningar finns för att eleverna som genomgått sammanhållen yrkesinriktad utbildning eller kvalificerad yrkesutbildning inte får arbete eller går vidare till fortsatta studier?

Redovisning av uppdrag sker vid nämndsammanträdet.

_____________________________________________________

§35 Gymnasieprogram

DNr 2010 GAN 0030

Nämndens beslut

- Tyresö gymnasium ska från hösten år 2011 ha följande gymnasieprogram och inriktningar:

Fordon Inriktningar Personbil, Karosseri och lackering

El- och energiprogrammet

Inriktningar Elteknik, Dator- och kommunikationsteknik

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktningar Husbyggnad, Måleri samt Mark- och anläggning

Handels- och administrationsprogrammet

Inriktningar Administrativ service samt Handel och service

Hantverksprogrammet

Inriktning Frisör

Hotell- och turismprogrammet

Inriktningar Hotell och konferens, Turism och resor

Ekonomiprogrammet

Inriktningar Ekonomi, Juridik

Estetiska programmet

Inriktning Estetik och media

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar Samhällsvetenskap, Medier, information och kommunikation samt Beteendevetenskap

Teknikprogrammet

Inriktning Design och produktutveckling samt Samhällsbyggande och miljö.

- VVS- och fastighetsprogrammet och Omsorgsprogrammet studeras vidare.

Särskilt yttrande

Marie Linder (s) inkommer med särskilt yttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 22 april 2010, § 26, fattade nämnden följande beslut:

- Tyresö gymnasium ska ha både yrkesinriktade program och högskoleförberedande program.

- Beslut om vilka gymnasieprogram med inriktningar Tyresö gymnasium ska ha från hösten år 2011 fattas vid kommande nämndsammanträde.

- Till utredningen läggs att VVS- och fastighetsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet studeras vidare.

Antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet är lågt i regionen. VVS- och fastighetsprogrammet ger bra möjligheter till arbete efter avslutade gymnasiestudier, men lokalfrågan behöver ytterligare utredas.

_____________________________________________________

§36 Friskolor

DNr 2010 GAN 0036

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett antal nya eller förändrade ansökningar att starta friskola på remiss. Nämnden ska lämna remissvar till Skolverket. Inom länet finns en överetablering varför det redan nu finns tomma platser på gymnasieskolorna, främst inom de teoretiska programmen.

Frågan behandlades förra året på nämndens sammanträde den 27 augusti 2009, § 44.

Ordförandens förslag

Årets ansökningar behandlas enligt nedanstående riktlinjer:

- Ansökningar från friskolor med enbart naturvetenskapligt och/eller samhällsvetenskapligt program avstyrks.

- Ansökningar från friskolor med yrkesinriktade program som inte finns i Tyresö tillstyrks.

- Ansökningar från skolor med specialiteter som exempelvis Asperger, hästhållning och Waldorfpedagogik tillstyrks.

Skälet till avstyrkandet för friskolor med enbart naturveten-skapligt och/eller samhällsvetenskapligt program samt yrkesinriktade program som finns i Tyresö är överetableringen inom detta område. Ett antal friskolor har gått i konkurs.
_____________________________________________________

§37 Ekonomisk rapport per den 30 april 2010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 april 2010 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§38 Beredskapsplan

DNr 2010 GAN 0043

Nämndens beslut

Beredskapsplanen antas.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen ska ha beredskap och förmåga att vid en extraordinär händelse eller större kris

- snabbt kunna aktivera förvaltningens operativa krisgrupp

- kunna fatta övergripande beslut och göra nödvändiga prioriteringar

- ansvara för att krisledning och samordning sker med tillräcklig uthållighet

- se till att utsatta kommuninvånare m.fl. kan omhändertas samt

- ge tillräcklig och korrekt information till anställda, studerande och media.

För att uppfylla detta krav har en beredskapsplan skrivits. Planen ska behandlas både i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och i Kultur- och fritidsnämnden. Förslaget till beredskapsplan finns i bilaga.

_____________________________________________________

§39 9Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Unga Företagare

- EU-projekt inom Hotell- och turism

- Bokbordsdag på gymnasiet

- Gemensam prislista gymnasiet

- Samordningsförbund med ungdomsteam

- Arbetslöshetsstatistik

_____________________________________________________

§40 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2010 GAN 0033

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§41 Nytt ärende – analys inom vuxenutbildningen av studieplaner och åtgärder för att fler studerande ska få godkända betyg

DNr 2010 GAN 0044

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

_____________________________________________________

Ordförandens förslag
Ordföranden föreslår att en analys ska göras inom vuxenutbild-ningen i Tyresö av studieplanerna för de studerande samt av de åtgärder som behövs göras för att fler studerande ska få godkända betyg.
_____________________________________________________