Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-02-10

Sammanträde 2011-02-10

Datum
Klockan
19:00
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen-25, Kommunhuset, 1 tr, Tyresö Centrum

1 Anmälan av val av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.


Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 9 december 2010, § 23, fattat beslut om val nämnder och styrelser samt andra organ. Beslutet om gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:a vice ordförande framgår av bilaga.

Sekreterare i nämnden är Leif Ljungberg från utvecklingsförvalt-ningen med ersättare Lena Riddervold.

2 Regler för ersättares tjänstgöring

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 9 december 2010, § 24, fattat beslut om regler för ersättares tjänstgöring:
Ledamot eller behörigen kallad ersättare som inte kan tjänstgöra vid sammanträde ska underrätta ordförande eller sekreterare i så god tid att ersättare kan kallas in.
Ersättare kallas in i denna ordningsföljd:
För ledamot som tillhör Inträder ersättare i denna ordning
M M, FP, KD, C, S,MP, V
FP FP, M, KD, C, S, MP, V
KD KD, M, C, FD, S, MP, V
C C, M, FP, KD, S, MP, V
MP MP, S, V, FP, M, C, KD
S S, V, MP, FP, C, M, KD
V V, S, MP, C, FP, KD, M
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.
Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan författning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare som avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd m.fl. organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.

3 Anmälan av fastställda reglementen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.


Ärendebeskrivning

Reglementen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fastställts enligt följande:
- Gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2006, § 27, och reviderat den 4 november 2010. Bilaga.
- Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2006, § 24. Bilaga.

4 Sammanträdestider för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden år 2011

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträdet den 2 december 2010, § 74, beslutat om sammanträdesplan för år 2011 enligt följande:
- - torsdagen den 10 februari 2011 kl 19.00
- torsdagen den 17 mars 2011 kl 19.00
- torsdagen den 28 april 2011 kl 19.00
- torsdagen den 26 maj 2011 kl 19.00
- torsdagen den 25 augusti 2011 kl 19.00
- torsdagen den 22 september 2011 kl 19.00
- torsdagen den 27 oktober 2011 kl 19.00
- torsdagen den 1 december 2011 kl 19.00.
Konferens kommer att genomföras torsdagen den 24 februari 2011 lunch till fredagen den 25 februari 2011 lunch.

5 Redovisning av Internkontroll 2010

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträdet den 18 mars 2010, § 17, fattat beslut om internkontroll för år 2010:
- Arbetsmiljön – kontroll att allronder genomförts och dokumenterats samt uppföljning av att åtgärder vidtagits
- Inventarieredovisningar – kontroll av att nyinköpta inventarier 2010 märkts på ett riktigt sätt och förts upp på inventarie-förteckningen.

Resultatet av utförd kontroll framgår av bilaga.

6 Introduktionsprogrammen


Förslag till nämndens beslut

Information om samverkansavtal beträffande Yrkesintroduktion och Programinriktat individuellt val noteras.


Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) har tidigare fattat beslut om samverkansavtal för gymnasieelever - ”frisök”. I linje med detta har ordförande i GAN undertecknat avtal om samverkan avseende
- Yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever
- Programinriktat individuellt val.

Se bilagor.

7 Busskort för elever vid Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

Alla elever vid Tyresö gymnasium får busskort oavsett avstånd till skolan från och med höstterminen 2011.


Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tidigare beslutat om att alla elever vid Tyresö gymnasium, som har en resväg på minst två kilometer ska få busskort. Nu föreslås att alla elever vid Tyresö gymnasium ska få busskort oavsett avstånd till skolan.

8 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik
- Yrkeshögskoleutbildningar vid C3L
- Datorer till nämndledamöter
- Konferens ”Entreprenörskap i skolan” 24-25 februari 2011
- Kvalitetsredovisning ”Tillgänglighet i Tyresö kommun”

9 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

10 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Möte med revisorerna onsdagen den 16 mars 2011 kl 10.30
- Protokoll KS 2010-12-21, § 216, Förslag till övergångsbestämmelser för vissa unika gymnasieprogram under perioden 1 januari 2011 till 30 juni 2013
- Protokoll KS 2010-12-21, § 217, Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län
- Från Skolinspektionen: Betygsrätt för Lernia Utbildning AB för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

§1 Anmälan av val av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 9 december 2010, § 23, fattat beslut om val nämnder och styrelser samt andra organ. Beslutet om gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:a vice ordförande framgår av bilaga.

Sekreterare i nämnden är Leif Ljungberg från utvecklingsförvalt-ningen med ersättare Lena Riddervold.

_____________________________________________________

§2 Regler för ersättares tjänstgöring

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 9 december 2010, § 24, fattat beslut om regler för ersättares tjänstgöring:

Ledamot eller behörigen kallad ersättare som inte kan tjänstgöra vid sammanträde ska underrätta ordförande eller sekreterare i så god tid att ersättare kan kallas in.

Ersättare kallas in i denna ordningsföljd:

För ledamot som tillhör Inträder ersättare i denna ordning

M M, FP, KD, C, S,MP, V

FP FP, M, KD, C, S, MP, V

KD KD, M, C, FD, S, MP, V

C C, M, FP, KD, S, MP, V

MP MP, S, V, FP, M, C, KD

S S, V, MP, FP, C, M, KD

V V, S, MP, C, FP, KD, M

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.

Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan författning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare som avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd m.fl. organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen. ____________________________________________________________________________________________

§3 Anmälan av fastställda reglementen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

DNr 2011 GAN 0013

Nämndens beslut

Informationen noteras med tillägg av ansvarsområdena gymnasiesärskolan och särvux.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen

- att utreda nämndens ansvar att vidta åtgärder på uppdrag av arbetsförmedlingen och näringslivsbolaget

(§ 1 i Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, KF 2006-12-14, §24)

- att till närmast kommande nämnd återkomma med förslag till reviderat reglemente för GAN.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Reglementen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fastställts enligt följande:

- Gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2006, § 27, och reviderat den 4 november 2010. Bilaga.

- Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2006, § 24. Bilaga.

_____________________________________________________

§4 Sammanträdestider för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden år 2011

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträdet den 2 december 2010, § 74, beslutat om sammanträdesplan för år 2011 enligt följande:

- - torsdagen den 10 februari 2011 kl 19.00

- torsdagen den 17 mars 2011 kl 19.00

- torsdagen den 28 april 2011 kl 19.00

- torsdagen den 26 maj 2011 kl 19.00

- torsdagen den 25 augusti 2011 kl 19.00

- torsdagen den 22 september 2011 kl 19.00

- torsdagen den 27 oktober 2011 kl 19.00

- torsdagen den 1 december 2011 kl 19.00.

Konferens kommer att genomföras torsdagen den 24 februari 2011 lunch till fredagen den 25 februari 2011 lunch.

_____________________________________________________

§5 Redovisning av Internkontroll 2010

DNr 2011 GAN 0014

Nämndens beslut

Redovisningen godkänns.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträdet den 18 mars 2010, § 17, fattat beslut om internkontroll för år 2010:

- Arbetsmiljön – kontroll att allronder genomförts och dokumenterats samt uppföljning av att åtgärder vidtagits

- Inventarieredovisningar – kontroll av att nyinköpta inventarier 2010 märkts på ett riktigt sätt och förts upp på inventarie-förteckningen.

Resultatet av utförd kontroll framgår av bilaga.

_____________________________________________________

§6 Introduktionsprogrammen

DNr 2011 GAN 0015

Nämndens beslut

Information om samverkansavtal beträffande Yrkesintroduktion och Programinriktat individuellt val noteras.

________________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) har tidigare fattat beslut om samverkansavtal för gymnasieelever - ”frisök”. I linje med detta har ordförande i GAN undertecknat avtal om samverkan avseende

- Yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever

- Programinriktat individuellt val.

Se bilagor.

_____________________________________________________

§7 Busskort för elever vid Tyresö gymnasium

DNr 2011 GAN 0016

Nämndens beslut

Alla elever vid Tyresö gymnasium får busskort oavsett avstånd till skolan från och med höstterminen 2011.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande. Yttrandet stödjs även av Ulla Hoffmann (v) och Frida Bengtsdotter (mp).

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tidigare beslutat om att alla elever vid Tyresö gymnasium, som har en resväg på minst två kilometer ska få busskort. Nu föreslås att alla elever vid Tyresö gymnasium ska få busskort oavsett avstånd till skolan.

_____________________________________________________

§8 Information från förvaltningschefen

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Arbetslöshetsstatistik

- Yrkeshögskoleutbildningar vid C3L

- Datorer och tillträdeskort för nämndledamöter

- Konferens ”Entreprenörskap i skolan” 24-25 februari 2011

- Kvalitetsredovisning ”Tyresö kvalitet i korthet”.

_____________________________________________________

§9 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§10 Meddelanden

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Möte med revisorerna onsdagen den 16 mars 2011 kl 10.30

- Protokoll KS 2010-12-21, § 216, Förslag till övergångsbestämmelser för vissa unika gymnasieprogram under perioden 1 januari 2011 till 30 juni 2013

- Protokoll KS 2010-12-21, § 217, Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

- Från Skolinspektionen: Betygsrätt för Lernia Utbildning AB för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare.

_____________________________________________________

§11 Årsredovisning GAN 2010

DNr 2011 GAN 0017

Nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2010 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2010 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns i bilaga.

_____________________________________________________

§12 Fritidsverksamhet

DNr 2011 GAN 0018

Nämndens beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att kartlägga behovet av fritidslokaler och ytor för ej organiserad idrott och kulturverksamhet för ungdomar i samtliga delar av Tyresö. Utredningen ska omfatta nuvarande verksamhet samt behov av utökad framtida verksamhet.

Föreslagna åtgärder kostnadsberäknas och tidsätts. Kartläggningen genomförs i samråd med berörda ungdomsgrupper.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Frågor som rör trygghet i skolan har lyfts fram i nämnden, särskilt vad gäller gymnasieskolan. Även gymnasieelevernas fritid har diskuterats.

Elever som går på gymnasiet är mellan 16 och 18-19 år gamla och deras fritidsvanor kan antas variera starkt. För att ta reda på mer om gymnasieelevernas behov av lokaler under fritiden, särskilt de i första årskursen, ges förvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet för gymnasieskolans del. Kartläggningen ska omfatta kommunens alla delar. Kartläggningen berör fler nämnder, men uppdraget i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden avgränsas att gälla enbart gymnasiets elever.

_____________________________________________________