Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-03-17

Sammanträde 2011-03-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen-25, Kommunhuset, 1 tr, Tyresö Centrum

13 Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår till kommunstyrelsen att reglementet för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden revideras enligt bifogade förslag.

Ärendebeskrivning

Det nuvarande reglementet för gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden har fastställts av kommunfullmäktige den 14 december 2006, § 24.

Vid nämndens förra sammanträde i februari 2011 uppdrogs åt förvaltningen att lämna förslag på en revidering av reglementet.
Förslag finns i bilaga.

14 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2011

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 28 februari 2011 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

15 Internkontroll 2011

Förslag till nämndens beslut

Enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Som områden för Internkontroll 2011 föreslås:
- arkivering och gallring av inkommande brev och e-post
- Att studievägledning erbjuds i enlighet med gällande regelverk (gymnasium, vuxenutbildning, gymnasiesärskolan och särvux)

16 Avdelningarnas verksamhetsberättelser för 2010

- Tyresö gymnasium
- C3L
- Arbetscentrum

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

För nämndens information redovisas avdelningarnas verksamhet år 2010:
- Tyresö gymnasium
- C3L
- Arbetscentrum.

17 Remissvar friskoleansökningar

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett antal nya eller förändrade ansökningar att starta friskola på remiss. Nämnden ska lämna remissvar till Skolinspektionen. Inom länet finns en överetablering varför det redan nu finns tomma platser på gymnasieskolorna, främst inom de teoretiska programmen.
Frågan behandlades förra året på nämndens sammanträde den 27 maj 2010, § 36.

Ordförandens förslag
Årets ansökningar behandlas enligt nedanstående riktlinjer:
- Ansökningar från friskolor med enbart naturvetenskapligt och/eller samhällsvetenskapligt program avstyrks.

- Ansökningar från friskolor med yrkesinriktade program som inte finns i Tyresö tillstyrks.

- Ansökningar från skolor med specialiteter som exempelvis Asperger och Waldorfpedagogik tillstyrks.
Skälet till avstyrkandet för friskolor med enbart naturveten-skapligt och/eller samhällsvetenskapligt program samt yrkesinriktade program som finns i Tyresö är överetableringen inom detta område. Ett antal friskolor har gått i konkurs.

18 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik

19 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

20 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- KF 2011-02-17, § 5, Avsägelser och fyllnadsval
- KS 2011-03-01, § 30, Princip om nytt hyressystem för lokaler

21 Nytt ärende - utreda former för demokratiarbetet

Förslag till beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda former för demokratiarbetet på gymnasiet och i utbildningen för vuxna. Utredningen ska presenteras under hösten 2011.

Ärendebeskrivning
Under valåret 2010 diskuterades de politiska partiernas närvaro i skolan. En del skolor i landet vågade inte bjuda in de politiska partierna på grund av hot och rädsla för extremism och rasism. Frågan är fortfarande aktuell: Hur bemöter skolan och vuxenutbildningen extremism och rasism?
Uppdraget innebär att beskriva mål och metoder i undervisningen, i coachningen, i mentorskapet och inom utbildningslagen. Hur engageras elevråd och elevrepresentanter i demokratiarbetet? Hur ser planen ut för fortsatt demokratiarbetet 2011-2012?

§13 Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

DNr 2011 GAN 0013

Nämndens beslut

Nämnden föreslår kommunstyrelsen att reglementet för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden revideras enligt bifogade förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Det nuvarande reglementet för gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden har fastställts av kommunfullmäktige den 14 december 2006, § 24.

Vid nämndens förra sammanträde i februari 2011 uppdrogs åt förvaltningen att lämna förslag på en revidering av reglementet.

Förslag finns i bilaga.

_____________________________________________________

§14 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2011

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 28 februari 2011 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
_____________________________________________________

§15 Internkontroll 2011

DNr 2011 GAN 0014

Nämndens beslut

Internkontroll 2011 ska för gymnasie- och arbetsmarknads-nämndens område omfatta:

- arkivering och gallring av inkommande brev och e-post

-samt att studie- och yrkesvägledning erbjuds i enlighet med gällande regelverk (gymnasium, vuxenutbildning, gymnasiesärskolan och särvux).
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För år 2011 kommer inga centrala direktiv att utfärdas för vilka områden som ska vara föremål för internkontroll under året, utan varje nämnd ska besluta om vilka områden som ska kontrolleras inom nämndens område.

Som områden för Internkontroll 2011 föreslås:

- arkivering och gallring av inkommande brev och e-post

-samt att studie- och yrkesvägledning erbjuds i enlighet med gällande regelverk (gymnasium, vuxenutbildning, gymnasiesärskolan och särvux).

_____________________________________________________

§16 Avdelningarnas verksamhetsberättelser för 2010

- Tyresö gymnasium

- C3L

- Arbetscentrum

DNr 2011 GAN 0017

Nämndens beslut

Informationen noteras.

________________________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens information redovisas avdelningarnas verksamhet år 2010:

- Tyresö gymnasium

- C3L

- Arbetscentrum.

_____________________________________________________

§17 Remissvar friskoleansökningar

DNr 2011 GAN 0029

Nämndens beslut

Ansökningar från friskolor med enbart naturvetenskapligt program avstyrks.

- Ansökningar från friskolor med yrkesinriktade program som inte finns i Tyresö tillstyrks.

- Ansökningar från skolor med specialiteter som exempelvis Asperger och Waldorfpedagogik tillstyrks

Skälet till avstyrkandet för friskolor med enbart naturveten-skapligt samt yrkesinriktade program som finns i Tyresö är överetableringen inom detta område.


Reservation

Kristjan Vaigur (s) och Frida Bengtsdotter (mp) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) lämnar ersättaryttrandet att om hon haft rösträtt så skulle hon ställt sig bakom Kristjan Vaigurs reservation.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett antal nya eller förändrade ansökningar att starta friskola på remiss. Nämnden ska lämna remissvar till Skolinspektionen. Inom länet finns en överetablering varför det redan nu finns tomma platser på gymnasieskolorna, främst inom de teoretiska programmen.

Frågan behandlades förra året på nämndens sammanträde den 27 maj 2010, § 36.

Det ursprungliga ordförandeförslaget är att årets ansökningar behandlas enligt nedanstående riktlinjer:

- Ansökningar från friskolor med enbart naturvetenskapligt och/eller samhällsvetenskapligt program avstyrks.

- Ansökningar från friskolor med yrkesinriktade program som inte finns i Tyresö tillstyrks.

- Ansökningar från skolor med specialiteter som exempelvis Asperger och Waldorfpedagogik tillstyrks.

Skälet till avstyrkandet för friskolor med enbart naturveten-skapligt och/eller samhällsvetenskapligt program samt yrkesinriktade program som finns i Tyresö är överetableringen inom detta område. Ett antal friskolor har gått i konkurs.

Ordförandens reviderade förslag

Vid sammanträdet framlägger ordföranden ett reviderat förslag:

- Ansökningar från friskolor med enbart naturvetenskapligt program avstyrks.

- Ansökningar från friskolor med yrkesinriktade program som inte finns i Tyresö tillstyrks.

- Ansökningar från skolor med specialiteter som exempelvis Asperger och Waldorfpedagogik tillstyrks

Skälet till avstyrkandet för friskolor med enbart naturveten-skapligt samt yrkesinriktade program som finns i Tyresö är överetableringen inom detta område. Ett antal friskolor har gått i konkurs.

Ordföranden förslår att det reviderade ordförandeförslaget antas.

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) yrkar bifall till det ursprungliga ordförande-förslaget.


Beslutsgång

Ordförande ställer proposition och finner att det reviderade ordförandeförslaget ska antas.

Votering begärs och verkställs. De som röstar för det ursprungliga ordförandeförslaget svarar ja, medan de som röstar för det reviderade ordförandeförslaget röstar nej. Kristjan Vaigur (s), Karin Ljung (s), José Blanco och Frida Bengtsdotter (mp) röstar ja, medan Lotta Stjernfeldt (m), Lena Arvidsson (m), Yvonne Ledel (m), Margareta Ternstedt (fp) och Jonas Borgman (kd) röstar nej. Voteringen utfaller således med 4 ja-röster och 5 nej-röster. Därmed har det reviderade ordförandeförslaget antagits efter votering.
_____________________________________________________

§18 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Arbetslöshetsstatistik

- Rutiner för mottagande av ensamkommande flyktingbarn är under omarbetning

- Modersmålsplanen är under bearbetning

- Söksiffror gymnasieintagningen

_____________________________________________________

§19 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§20 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- KF 2011-02-17, § 5, Avsägelser och fyllnadsval

- KS 2011-03-01, § 30, Princip om nytt hyressystem för lokaler

_____________________________________________________

§21 Nytt ärende – utreda former för demokratiarbetet

DNr 2011 GAN 0030

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att utreda former för demokratiarbetet på gymnasiet och i utbildningen för vuxna. Utredningen ska presenteras under hösten 2011.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under valåret 2010 diskuterades de politiska partiernas närvaro i skolan. En del skolor i landet vågade inte bjuda in de politiska partierna på grund av hot och rädsla för extremism och rasism. Frågan är fortfarande aktuell: Hur bemöter skolan och vuxenutbildningen extremism och rasism?

Uppdraget innebär att beskriva mål och metoder i undervisningen, i coachningen, i mentorskapet och inom utbildningslagen. Hur engageras elevråd och elevrepresentanter i demokratiarbetet? Hur ser planen ut för fortsatt demokratiarbetet 2011-2012?

_____________________________________________________

§22 Nytt ärende - utreda Praktisk yrkeskompetens

DNr 2011 GAN 0031

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att utreda Praktisk yrkeskompetens-utbildning (PRYK) satt i relation till det nya gymnasieprogrammet Yrkesintroduktion samt till arbetsmarknadsprojektet ”Ung i Tyresö”.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Praktisk yrkeskompetensutbildning (PRYK) erbjuder ungdomar som saknar betyg eller som har betydande frånvaro en alternativ väg in i studier eller i sysselsättning. Utbildningen bygger på ingång via en sökt eller erbjuden arbetsplats.


Den nya gymnasiereformen Gy 2011erbjuder program som liknar PRYK. Dock finns ingen jämförelse mellan PRYK och de nya gymnasieprogrammen.


Även arbetsmarknadsprojektet ”Ung i Tyresö” har anknytning till PRYK. En närmare analys av på vilket sätt ”Ung i Tyresö” tangerar uppdraget för PRYK, fullständigar bilden av de medel som står till buds för att stödja ungdomar som avstår från gymnasial utbildning.

Utredningen ska redovisas på nämndmötet den 28 april 2011. Den ska innehålla en kort historik över den praktiska yrkeskompetens-utbildningen (PRYK), dess utveckling 2006-2011 samt förslag till åtgärd.

_____________________________________________________