Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-04-28

Sammanträde 2011-04-28

Datum
Klockan
18:00
Plats

23 Ekonomisk rapport per den 31 mars 2011

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport per den 31 mars 2011 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

24 Granskningsrapport från revisorerna

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Rapporten "Övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2010" har inkommit från revisorerna. Se bilaga

25 Remiss kommunplan 2012-2014

Förslag till nämndens beslut

Remiss lämnas:
-

Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens beslut den 14 april 2011 har en ny styrprocess för Tyresö kommun antagits.

Under vecka 15 ska ett förslag till kommunplan sammanställas för att presenteras för nämndernas presidier den 19 april 2011. Nämnderna får därefter förslaget på remiss fram till den 6 maj, då svar ska ges. I bilagor finns remiss och kommunplanen i remissutgåva per 2011-04-19.
Den 31 maj ska kommunplanen antas i kommunstyrelsen för att kunna fastställas av kommunfullmäktige den 16 juni 2011.
Därefter börjar arbetet med nämndplanerna som ska vara klara senast den 31 oktober 2011 för att enheterna då ska kunna påbörja sitt arbete med enhetsplanerna.

26 Läsårsdata 2012/2013

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2012/2013 enligt bilaga.
- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

Ärendebeskrivning

Enligt gymnasieförordningen skall nämnden besluta om när höst- och vårterminerna skall börja och sluta.
Hur lång skoldagen skall vara och när den tidigast får börja och senast får sluta har nämnden delegerat till rektor att besluta.
Lärarnas reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa skall förläggas under och i anslutning till elevernas läsår.
Enligt förordning skall läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare, dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret. Läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.
Enligt läroplanen skall personalen få den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.
Barn- och utbildningsnämnden har för sin del fattat beslut enligt bilaga. Utvecklingsförvaltningen förslår att samma beslut fattas av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

27 Utredning Praktisk yrkeskompetens, Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ

Nämndens beslut

Praktisk yrkeskompetens blir en del av Tyresö gymnasiums Individuella alternativ.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet den 17 mars 2011, § 22, beslutade Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att förvaltningen fick i uppdrag att utreda Praktisk yrkeskompetensutbildning (PRYK) satt i relation till det nya gymnasieprogrammet Yrkesintroduktion samt till arbetsmarknadsprojektet "Ung i Tyresö".

Förvaltningens utredning finns i bilaga. Förvaltningen föreslår att Praktisk yrkeskompetens blir en del av Tyresö gymnasiums Individuella alternativ.

28 Fastställande av kursplaner för orienteringskurser inom vuxenutbildningen

Nämndens beslut

Kursplanerna fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Kursplaner för orienteringskurser inom vuxenutbildningen ska fastställas av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

C3L har gjort två förslag på kursplaner för nya orienteringskurser: - Studieteknik / Minnesträning (OK802C)
- Studieteknik (OK 802D).
Se bilagor.

29 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik
- Gymnasieintagningen
- Ansökan om statsbidrag lärlingsutbildning för vuxna.

30 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

31 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- KS § 53 - riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun
- KS § 54 - riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående

§23 Ekonomisk rapport per den 31 mars 2011

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport per den 31 mars 2011 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

_____________________________________________________

§24 Granskningsrapport från revisorerna

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rapporten ”Övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2010” har inkommit från revisorerna. Se bilaga.

_____________________________________________________

§25 Remiss kommunplan 2012-2014

DNr 2011 GAN 0038

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att anta ordförandes förslag till yttrande och skickar det som nämndens remissvar till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s) inte deltar i beslutet och Frida Bengtsdotter (mp) meddelar att (mp) inte deltar i beslutet.

Särskilt yttrande lämnas. Bilaga.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon hade haft rösträtt hade hon inte deltagit i beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens beslut den 14 april 2011 har en ny styrprocess för Tyresö kommun antagits.

Under vecka 15 ska ett förslag till kommunplan sammanställas för att presenteras för nämndernas presidier den 19 april 2011. Nämnderna får därefter förslaget på remiss fram till den 6 maj, då svar ska ges. I bilagor finns remiss och kommunplanen i remissutgåva per 2011-04-19.

Den31 maj ska kommunplanen antas i kommunstyrelsen för att kunna fastställas av kommunfullmäktige den 16 juni 2011.

Därefter börjar arbetet med nämndplanerna som ska vara klara senast den 31 oktober 2011 för att enheterna då ska kunna påbörja sitt arbete med enhetsplanerna.

Ordförandeutlåtande

En ny kommunplan för Tyresö kommun föreligger. Syftet är att genom tydliga mål, knutna till budget, skapa förutsättningar för en långsiktig och framtidsinriktad utveckling av kommunens verksamheter.

Genom styrprocessen och indelningen i anslag synliggörs de ekonomiska förutsättningarna på ett tydligare sätt än tidigare. Därmed bidrar styrprocessen till ökad medvetenhet om vikten av långsiktig ekonomisk planering. Nämndmålen knyts också på ett bättre sätt än tidigare till de kommungemensamma målen, vilket säkrar sambandet mellan mål och resultat vid resultatuppfölj-ningar.

Under anslag 12-14 återfinns Gymnasie – och arbetsmarknads-nämndens verksamheter. I planen betonas nämndens roll som arbetsmarknadsnämnd, vilket är positivt. GAN är en nämnd för vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration samt för gymnasieutbildning. Sedan lång tid tillbaka ligger fokus på arbete, studier och sysselsättning. Nytt är starkare betoning än tidigare på samverkan med socialnämnden, särskilt vad gäller sysselsätt-ningen. Kommunplanen är i den delen tydlig och styrande för arbetet i GAN.

Genom ett förbiseende erhåller inte C3L (vuxenutbildningen) som övriga verksamheter kompensation för pris- och lönekostnader under 2012, vilket måste rättas till.

Kommunplanen är långsiktig och övergripande. Därför är målen för gymnasieskolan dels resultatinriktade, dels mer strategiskt inriktade. Det strategiska målet pekar fram mot en ny gymnasie-skola som tar form år 2011 -2014. Målet stärker nämndens ansvar för och delaktighet i den framtida utvecklingen av gymnasieskolan vad gäller såväl byggnation som programinriktning.

Att lägga fast långsiktiga mål är en del i styrningen av kommunal verksamhet. God styrning stärker strävan mot ökad måluppfyllelse inom nämndernas olika verksamheter samt tydliggör de ekono-miska förutsättningarna. Kommunplanen uppfyller enligt min bedömning dessa krav och GAN kan för sin del arbeta efter i planen givna ramar och mål.

____________________________________________________

§26 Läsårsdata 2012/2013

DNr 2011 GAN 0034

Nämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2012/2013 enligt bilaga.

- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt gymnasieförordningen skall nämnden besluta om när höst- och vårterminerna skall börja och sluta.

Hur lång skoldagen skall vara och när den tidigast får börja och senast får sluta har nämnden delegerat till rektor att besluta.

Lärarnas reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa skall förläggas under och i anslutning till elevernas läsår.

Enligt förordning skall läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare, dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret. Läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.

Enligt läroplanen skall personalen få den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.

Barn- och utbildningsnämnden har för sin del fattat beslut enligt bilaga. Utvecklingsförvaltningen förslår att samma beslut fattas av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

_____________________________________________________

§27 Utredning Praktisk yrkeskompetens, Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ

DNr 2011 GAN 0031

Nämndens beslut

Praktisk yrkeskompetens blir en del av Tyresö gymnasiums Individuella alternativ.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet den 17 mars 2011, § 22, beslutade Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att förvaltningen fick i uppdrag att utreda Praktisk yrkeskompetensutbildning (PRYK) satt i relation till det nya gymnasieprogrammet Yrkesintroduktion samt till arbetsmarknadsprojektet ”Ung i Tyresö”.

Förvaltningens utredning finns i bilaga. Förvaltningen föreslår att Praktisk yrkeskompetens blir en del av Tyresö gymnasiums Individuella alternativ.

_____________________________________________________

§28 Fastställande av kursplaner för orienteringskurser inom vuxenutbildningen

DNr 2011 GAN 0037

Nämndens beslut

Kursplanerna fastställs enligt förslaget.

________________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kursplaner för orienteringskurser inom vuxenutbildningen ska fastställas av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

C3L har gjort två förslag på kursplaner för nya orienteringskurser: - Studieteknik / Minnesträning (OK802C)

- Studieteknik (OK 802D).

Se bilagor.

_____________________________________________________

§29 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

________________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Arbetslöshetsstatistik (Bilaga)

- Gymnasieintagningen

- Ansökan om statsbidrag lärlingsutbildning för vuxna.

_____________________________________________________

§30 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§31 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- KS § 53 - riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun

- KS § 54 - riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående.

_____________________________________________________