Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-08-25

Sammanträde 2011-08-25

Datum
Klockan
16:00
Plats

43 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ärenden i kommunfullmäktige/
kommunstyrelsen som angår gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden:
- KS 2011-05-19, Revidering av reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

44 Uppföljning av konferens 24-25 februari

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 maj 2011, § 41, uppdrogs åt förvaltningen att ge återkoppling angående resultatet av konferensen på Häringe slott den 24-25 februari 2011 med skolledare och programutvecklare,

Vid sammanträdet lämnar rektorerna information om resultatet.

45 Ekonomisk rapport

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 31 juli för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

46 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

47 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Arbetet med IT-plan för gymnasiet
- Inköp av datorutrustning till gymnasiet
- Arbetslöshetsstatistik
- Intagningen Tyresö gymnasium hösten 2011
- Feriejobben
- Ringen-projektet.

48 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Remiss på motion "Minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa
- Från revisorerna om Offentlighetsprincipen

§43 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som rör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ärenden i kommunfullmäktige/

kommunstyrelsen som angår gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden:

- KS 2011-05-19, Revidering av reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

_____________________________________________________

§44 Uppföljning av konferens 24-25 februari

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 maj 2011, § 41, uppdrogs åt förvaltningen att ge återkoppling angående resultatet av konferensen på Häringe slott den 24-25 februari 2011 med skolledare och programutvecklare,

Vid sammanträdet lämnar rektorerna vid Tyresö gymnasium information om resultatet.

_____________________________________________________

§45 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2011

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 31 juli 2011 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

_____________________________________________________

§46 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§47 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Arbetet med IT-plan för gymnasiet

- Inköp av datorutrustning till gymnasiet

- Arbetslöshetsstatistik

- Intagningen Tyresö gymnasium hösten 2011

- Ringen-projektet.

_____________________________________________________

§48 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Remiss på motion ”Minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa

- Från revisorerna om Offentlighetsprincipen.

_____________________________________________________

§49 Utredningsuppdrag - elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

DNr 2011 GAN 0058

Nämndens beslut


Nämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att utreda gymnasieutbildning i Tyresö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Uppdraget redovisas i nämnden i februari 2012.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar kraftigt. På grund av att Tyresö nu inte erbjuder den specialutbildning som krävs söker eleverna plats i skolor i angränsande kommuner. För eleverna betyder skolgång utanför kommunens gränser långa skoldagar och tröttande resor. För kommunen medför externa skolplaceringar höga kostnader.

Förvaltningen ges därför i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga upp egen verksamhet i Tyresö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utredningen ska omfatta prognos av framtida behov, tillgång till specialistkompetens, rekrytering av lärare med särskild kompetens, lokalbehov, utrustning av lokaler, behov av pedagogiska hjälpmedel samt tid för start. Till utredningen fogas beräkning av kostnaderna.

Uppdraget redovisas i nämnden i februari 2012.

_____________________________________________________