Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-09-22

Sammanträde 2011-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7, Tyresö

50 Delårsbokslut per den 31 augusti 2011 med måluppföljning

Förslag till nämndens beslut

Nämnden godkänner delårsbokslutet per den 31 augusti 2011 med måluppföljningen och överlämnar materialet till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2011 föreligger enligt bilaga. Nämndens mål för 2011 har följts upp.

51 Revidering av delegationsordningen

DNr 2011 GAN 0056

Förslag till nämndens beslut

Nämnden fastställer reviderad delegationsordning enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till reviderad delegationsordning finns i bilaga.

52 Kalendarium för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012

Förslag till nämndens beslut

Kalendarium för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012 fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat 2011-08-30, §123, om sammanträdestider för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2012. (Bilaga)

Varje nämnd ska sedan bestämma om sina sammanträdestider 2012. För gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås följande sammanträdestider år 2012:

Torsdagen den 9 februari 2012 kl 18.00
Torsdagen den 22 mars 2012 kl 18.00
Torsdagen den 26 april 2012 kl 18.00
Torsdagen den 31 maj 2012 kl 18.00
Torsdagen den 30 augusti 2012 kl 18.00
Torsdagen den 27 september kl 18.00
Torsdagen den 25 oktober 2012 kl 18.00
Torsdagen den 6 december 2012 kl 18.00.

53 Programutbudet vid Tyresö gymnasium hösten 2012

Förslag till nämndens beslut

Enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår följande programutbud vid Tyresö gymnasium hösten 2012 (Jämför bifogad skrivelse från rektorerna):
- Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningarna Samhällsvetenskap samt Beteendevetenskap
- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
- Teknikprogrammet, inriktning Design och produktutveckling
- Estetiska programmet, inriktningarna Musik samt Estetik och media
- Nationell godkänd idrottsutbildning
- Hotell- och turismprogrammet, inriktning Turism och resor
- Hantverksprogrammet, inriktning Frisör
- Fordonsprogrammet, inriktningarna Personbil samt Karosseri och lackeringsteknik
- El- och energiprogrammet, inriktningarna Dator- och kommunikationsteknik samt Elteknik
- Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktningarna Husbyggnad, Mark och anläggning samt Måleri
- Introduktionsprogrammet, Preparand, Individuellt alternativ, Programinriktat individuellt val mot Frisör, Fordon, Bygg, Hotell och turism, Yrkesintroduktion samt Språkintroduktion
- Särskola, nationell nivå, Hantverksprogrammet och Omvårdnadsprogrammet samt Yrkesträning och Verksamhetsträning.

54 Svar på remiss på motion om att minska exponeringen av kemikalier

DNr 2011 GAN 0057

Förslag till nämndens beslut

Remissvar lämnas där motionens andra att-sats avslås vad gäller visning av filmen för gymnasieelever.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har inlämnat motion till kommunfullmäktige den 4 november 2010 "Minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa" (se bilaga). Stadsbyggnadsförvaltningen har lämnat tjänsteyttrande enligt bilaga.

På grund av att utvecklingsförvaltningen föreslås bli berörd genom visning av film "Underkastelsen", har remiss även lämnats till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

Utvecklingsförvaltningen har utrett frågan och lämnar bifogade yttrande, varav framgår att förvaltningen föreslår att motionens andra att-sats avslås vad gäller visning av filmen för gymnasieelever.

55 Förebyggande åtgärder på Tyresö gymnasium mot bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 25 maj 2011, § 42, lämnades uppdrag till utvecklingsförvaltningen att utvärdera effekten av åtgärder som vidtagits och vidtas på Tyresö gymnasium för att stävja bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak och föreslå åtgärder.

En redogörelse för det systematiska arbete som bedrivs vid Tyresö gymnasium för att förebygga droger på skolan lämnas i bilaga.

56 Konkurrensutsättning av grundläggande vuxenutbildning

DNr 2011 GAN 0049

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 maj 2011, § 39, lämnades uppdrag till förvaltningen att beskriva konsekvenserna av konkurrensutsättning av grundläggande vuxenutbildning och
att lämna förslag till ytterligare del av vuxenutbildning som prövas för konkurrensutsättning under 2012.

Bakgrunden till uppdraget är att under perioden 2012-2014 ska nämnderna årligen i sina nämndplaner redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning, dels resultatet av tidigare beslut om konkurrensutsättning.

Förvaltningen har utrett frågan och lämnar bifogade tjänsteyttrande vari föreslås:
1. Den grundläggande vuxenutbildningen konkurrensutsätts inte under 2012.
2. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en prövning för konkurrensutsättning av samtliga delar av vuxenutbildningen (grundläggande, gymnasial och yrkesgymnasial vuxenutbildning), inklusive SFI (Svenska för invandrare) under 2012.
3. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att bevaka utvecklingen av den gemensamma upphandlingen som är i stånd att genomföras inom några av kommunerna i Södertörn inför läsåret 2012/2013, samt att fortsätta samarbetet mot en gemensam vuxenutbildningsregion.

57 Fastställande av kursplan för orienteringskurs Yrkesintroduktion/Vuxlärling

DNr 2011 GAN 0037

Förslag till nämndens beslut

Kursplanen fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Kursplaner för orienteringskurser inom vuxenutbildningen ska fastställas av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

C3L har lämnat förslag på kursplan för ny orienteringskurs:
- Yrkesintroduktion/Vuxlärling (OK 802L).
Se bilaga.

58 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

59 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen.

60 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Remiss på motion "Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö
- Beslut från Skolverket om Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

§50 Delårsbokslut per den 31 augusti 2011 med måluppföljning

DNr 2011 GAN 0046

Nämndens beslut

Nämnden godkänner delårsbokslutet per den 31 augusti 2011 med måluppföljningen och överlämnar materialet till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2011 föreligger enligt bilaga. Nämndens mål för 2011 har följts upp.

_____________________________________________________

§51 Revidering av delegationsordningen

DNr 2011 GAN 0056

Nämndens beslut

Nämnden fastställer reviderad delegationsordning enligt förslaget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till reviderad delegationsordning finns i bilaga.

_____________________________________________________

§52 Beslut i kommunstyrelsen som rör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ärenden i kommunstyrelsen som angår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden:

- KS 2011-08-30, §123, sammanträdestider för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2012. (Bilaga)

_____________________________________________________

§53 Programutbudet vid Tyresö gymnasium hösten 2012

DNr 2011 GAN 0062

Nämndens beslut

Enligt förslaget med följande ändring:

- Estetiska programmet erbjuds med en inriktning Musik, under förutsättning att programmet har 24 sökande vid ansöknings-tidens utgång den 15 februari 2012.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår följande programutbud vid Tyresö gymnasium hösten 2012 (Jämför bifogad skrivelse från rektorerna):

- Ekonomiprogrammet, en inriktning Ekonomi

- Samhällsvetenskapsprogrammet, två inriktningar Samhällsvetenskap samt Beteendevetenskap

- Naturvetenskapsprogrammet, en inriktning Naturvetenskap

- Teknikprogrammet, en inriktning Design och produktutveckling

- Estetiska programmet, två inriktningar Musik samt Estetik och media

- Nationell godkänd idrottsutbildning – Fotboll på samhällsvetenskapsprogrammet

- Hotell- och turismprogrammet, en inriktning Turism och resor

- Hantverksprogrammet, en inriktning Frisör

- Fordonsprogrammet, två inriktningar Personbil samt Karosseri och lackeringsteknik

- El- och energiprogrammet, två inriktningar Dator- och kommunikationsteknik samt Elteknik

- Bygg- och anläggningsprogrammet, tre inriktningar Husbyggnad, Mark och anläggning samt Måleri

- Introduktionsprogrammet: Preparand, Individuellt alternativ, Programinriktat individuellt val mot Frisör, Fordon, Bygg, Hotell och turism, Yrkesintroduktion samt Språkintroduktion

- Särskola, nationell nivå, Hantverksprogrammet och Omvårdnadsprogrammet samt Yrkesträning och Verksamhetsträning.

_____________________________________________________

§54 Svar på remiss på motion om att minska exponeringen av kemikalier

DNr 2011 GAN 0057

Nämndens beslut

Remissvar lämnas där motionens andra att-sats avslås vad gäller visning av filmen för gymnasieelever.

Reservation

Kristjan Vaigur (s) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande

Frida Bengtsdotter (mp) reserverar sig mot beslutet och inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) anmäler att om hon hade haft rösträtt hade hon reserverat sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har inlämnat motion till kommunfullmäktige den 4 november 2010 ”Minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa” (se bilaga). Stadsbyggnadsförvaltningen har lämnat tjänsteyttrande enligt bilaga.

På grund av att utvecklingsförvaltningen föreslås bli berörd genom visning av film ”Underkastelsen”, har remiss även lämnats till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

Utvecklingsförvaltningen har utrett frågan och lämnar bifogade yttrande, varav framgår att förvaltningen föreslår att motionens andra att-sats avslås vad gäller visning av filmen för gymnasieelever.

Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att remissvar lämnas enligt förvaltningens förslag där motionens andra att-sats avslås vad gäller visning av filmen för gymnasieelever.

Yrkande

Frida Bengtsdotter (mp) yrkar bifall till motionen med tillägget att visning av filmen erbjuds gymnasieeleverna med diskussion i samband med visningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att yrkandet avslagits.

_____________________________________________________

§55 Förebyggande åtgärder på Tyresö gymnasium mot bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak

DNr 2011 GAN 0052

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 maj 2011, § 42, lämnades uppdrag till utvecklingsförvaltningen att utvärdera effekten av åtgärder som vidtagits och vidtas på Tyresö gymnasium för att stävja bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak och föreslå åtgärder.

En redogörelse för det systematiska arbete som bedrivs vid Tyresö gymnasium för att förebygga droger på skolan lämnas i bilaga.

_____________________________________________________

§56 Konkurrensutsättning av grundläggande vuxenutbildning

DNr 2011 GAN 0049

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att:

1. Den grundläggande vuxenutbildningen konkurrensutsätts inte under 2012.

2. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en prövning för konkurrensutsättning av samtliga delar av vuxenutbildningen (grundläggande, gymnasial och yrkesgymnasial vuxenutbildning), inklusive SFI (Svenska för invandrare) under 2012.

3. Förvaltningen får i uppdrag att bevaka den gemensamma

upphandling av vuxenutbildningen som är på gång inför läsåret 2012/2013. Förvaltningen får vidare i uppdrag att fortsätta samarbetet mot en gemensam vuxenutbildningsregion.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande. Frida Bengtsdotter (mp) och Ulla Hoffmann (v) meddelar att de stödjer detta särskilda yttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 maj 2011, § 39, lämnades uppdrag till förvaltningen att beskriva konsekvenserna av konkurrensutsättning av grundläggande vuxenutbildning och

att lämna förslag till ytterligare del av vuxenutbildning som prövas för konkurrensutsättning under 2012.

Bakgrunden till uppdraget är att under perioden 2012-2014 ska nämnderna årligen i sina nämndplaner redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning, dels resultatet av tidigare beslut om konkurrensutsättning.

Förvaltningen har utrett frågan och lämnar bifogade tjänsteyttrande vari föreslås:

1. Den grundläggande vuxenutbildningen konkurrensutsätts inte under 2012.

2. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en prövning för konkurrensutsättning av samtliga delar av vuxenutbildningen (grundläggande, gymnasial och yrkesgymnasial vuxenutbildning), inklusive SFI (Svenska för invandrare) under 2012.

3. Förvaltningen får i uppdrag att bevaka den gemensamma

upphandling av vuxenutbildningen som är på gång inför läsåret 2012/2013. Förvaltningen får vidare i uppdrag att fortsätta samarbetet mot en gemensam vuxenutbildningsregion.

_____________________________________________________

§57 Yrkesintroduktion/Vuxlärling

DNr 2011 GAN 0037

Nämndens beslut

Kursplanen fastställs enligt förslaget.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kursplaner för orienteringskurser inom vuxenutbildningen ska fastställas av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

C3L har lämnat förslag på kursplan för ny orienteringskurs:

- Yrkesintroduktion/Vuxlärling (OK 802L).

Se bilaga.

_____________________________________________________

§58 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§59 Information från förvaltningschefen

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Arbetslöshetssiffror

- Ansökan har inlämnats om fortsatta medel för yrkesvux

- Elevantal gymnasiet och SFI

- Gymnasiets skolledning

- Skolverkets utredning ”Vad påverkar elevernas studieresultat”

- Arbetet med gymnasiets IT-plan fortsätter.

_____________________________________________________

§60 Meddelanden

Informationen noteras.

____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Remiss på motion ”Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö (DNr 2011 GAN 0059)

- Beslut från Skolverket om Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

_____________________________________________________