Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-10-27

Sammanträde 2011-10-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö centrum

61 Ekonomisk rapport per den 30 september 2011

Förslag till nämndens beslut

Rapporten noteras.

Ärendebeskrivning finns i bilaga.

62 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Rapport lämnas om beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden:
-

63 Införande av kopieringsavgift för studerande på C3L

DNr 2011 GAN 0065

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

C3L önskar från och med vårterminen 2012 införa en kopieringsavgift för studerande på grundläggande, gymnasial och Kvalificerad yrkesutbildning/Yrkeshögskolan. Kopieringsavgiften föreslås vara 100 kr per studerad kurs, men maximerad för en elev till 200 kr per termin. Se bifogad tjänsteskrivelse.

64 Nämndplan för år 2012

DNr 2011 GAN 0061

Förslag till nämndens beslut

Nämndplanen för år 2012 antas enligt förslaget och överlämnas som information till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har fattat beslut om kommunplan 2012-2014. Därefter ska nämnderna göra nämndplaner för kommande år baserat på de politiska riktlinjer som angetts till förvaltningen samt de anvisningar om styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen

Förslag till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens plan för år 2012 finns i bilaga.

65 Kalendarium för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012

Förslag till nämndens beslut fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till kalendarium med sammanträdestider för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden år 2012 är:
- Torsdagen den 23 februari 2012 kl 18.30
- Torsdagen den 22 mars 2012 kl 18.30
- Torsdagen den 26 april 2012 kl 18.30
- Torsdagen den 31 maj 2012 kl 18.30
- Torsdagen den 20 september 2012 kl 18.30
- Torsdagen den 18 oktober 2012 kl 18.30
- Torsdagen den 6 december 2012 kl 18.30

66 IT-plan för Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

IT-planen för Tyresö gymnasium fastställes.

Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2011, § 34, uppdragit åt förvaltningen att ytterligare fördjupa IT-planen för Tyresö gymnasium samt att ta fram en tidsplan. Förvaltningen lämnar nu bifogade förslag till IT-plan.

67 Samverkan kring Hälsokommunikatörer

DNr 2011 GAN 0064

Förslag till nämndens beslut

Tyresö kommun tackar nej till att medverka i samverkan kring Hälsokommunikatörer.

Ärendebeskrivning

KSL har utsänt en förfrågan om samverkan kring Hälsokommuni-katörer. I bifogat brev beskrivs det aktuella läget samt förslag till samverkan och samfinansiering.

Förvaltningen har utrett frågan och lämnar bifogad tjänsteskrivelse i ärendet och konstaterar att vi för tillfället inget behov av att medverka i samverkan kring Hälsokommunikatörer.

68 Statsbidragsansökan för lärlingsutbildning för vuxna

DNr 2011 GAN 0063

Förslag till nämndens beslut

- Förvaltningens statsbidragsansökan för lärlingsutbildning för vuxna godkännes.
- Uppdrag lämnas till ordförande att underteckna densamma.

Paragrafen kommer att förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har insänt statbidragsansökan för lärlingsutbildning för vuxna enligt bilaga. Ansökan ska godkännas av nämnden. Bilaga.

69 Statsbidragsansökan för Yrkesvux 2012

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden beslutar att söka statsbidrag för Yrkesvux 2012.
- Uppdrag lämnas till förvaltningen att utforma ansökan om
statsbidrag.
- Uppdrag lämnas till ordföranden att underteckna densamma.

Ärendebeskrivning

Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 aviserat en fortsatt satsning på yrkesvux under 2012 motsvarande 5 000 platser. Under förutsättning att budgetpropositionen beslutas i december i enlighet med förslaget, kan kommuner utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för utvecklingsstörda ansöka om statsbidrag för att bedriva yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning.

Sista ansökningsdatum är den 9 november 2011.

Denna ansökan omfattar yrkesvux inom gymnasial vuxenutbildning samt utbildning för utvecklingsstörda.

Bestämmelser om statsbidrag för yrkesvux finns i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning med mera.

Ansökan ska skickas in via en webbaserad blankett. Webbansökan ska kompletteras med två dokument:
1. Underskrift av ordförande i beslutande nämnd/styrelse samt ansvarig kontaktperson för vuxenutbildningen.
2. Beslut som styrelsen för utbildningen har fattat i fråga om ansökan.
Dessa två dokument ska skickas via post senast den 30 november till Skolverket.

70 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

71 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik (bilaga).

72 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
-

§61 Ekonomisk rapport per den 30 september 2011

Nämndens beslut

Rapporten noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 september 2011 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§62 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rapport lämnas om beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden:

- KF 2011-10-13, § 89, Sammanträdesdatum för KS och KF 2012

- KF 2011-10-13, § 91, Kopieringstaxa för Tyresö kommun

_____________________________________________________

§63 Införande av kopieringsavgift för studerande på C3L

DNr 2011 GAN 0065

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Särskilt yttrande och ersättaryttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande och ersättaryttrande för (s) och (v) gemensamt.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

C3L önskar från och med vårterminen 2012 införa en

kopieringsavgift för studerande på grundläggande, gymnasial och Kvalificerad yrkesutbildning/Yrkeshögskolan. Kopieringsavgiften föreslås vara 100 kr per studerad kurs, men maximerad för en elev till 200 kr per termin. Se bifogad tjänsteskrivelse.

_____________________________________________________

§64 Nämndplan för år 2012

DNr 2011 GAN 0061

Nämndens beslut

Nämndplanen för år 2012 antas enligt förslaget och överlämnas som information till kommunstyrelsen.

Röstförklaring

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s) inte deltar i beslutet och inkommer med särskilt yttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har fattat beslut om kommunplan 2012-2014. Därefter ska nämnderna göra nämndplaner för kommande år baserat på de politiska riktlinjer som angetts till förvaltningen samt de anvisningar om styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen

Förslag till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens plan för år 2012 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§65 Kalendarium för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012

DNr 2011 GAN 0066

Nämndens beslut

Kalendarium för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2012 fastställs enligt förslaget.

Reservation

Kristjan Vaigur (s) reserverar sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till kalendarium med sammanträdestider för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden år 2012 är:

- Torsdagen den 23 februari 2012 kl 18.30

- Torsdagen den 22 mars 2012 kl 18.30

- Torsdagen den 26 april 2012 kl 18.30

- Torsdagen den 31 maj 2012 kl 18.30

- Torsdagen den 20 september 2012 kl 18.30

- Torsdagen den 18 oktober 2012 kl 18.30

- Torsdagen den 6 december 2012 kl 18.30.

Ärendegång

Ordförande föreslår att sammanträdena börjar kl 18.30 enligt förslaget. Kristjan Vaigur (s) föreslår att sammanträdena börjar kl 19.00. Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra. Beslut fattas enligt ordförandes förslag.

_____________________________________________________

§66 Plan för inköp och distribution av datorer vid Tyresö gymnasium

-DNr 2011 GAN 0047

Nämndens beslut

- Planen för inköp och distribution av datorer vid Tyresö gymnasium fastställes.

- Förvaltningen får återkomma med en hanterings- och nyttjandeplan för elevernas datorer.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2011, § 34, uppdragit åt förvaltningen att ytterligare fördjupa IT-planen för Tyresö gymnasium samt att ta fram en tidsplan. Förvaltningen lämnar nu bifogade förslag till Plan för inköp och distribution av datorer vid Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

§67 Samverkan kring Hälsokommunikatörer

DNr 2011 GAN 0064

Nämndens beslut

Tyresö kommun avstår för tillfället att medverka i samverkan kring Hälsokommunikatörer.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

KSL har utsänt en förfrågan om samverkan kring Hälsokommuni-katörer. I bifogat brev beskrivs det aktuella läget samt förslag till samverkan och samfinansiering.

Förvaltningen har utrett frågan och lämnar bifogad tjänsteskrivelse i ärendet och konstaterar att vi för tillfället inte har behov av att medverka i samverkan kring Hälsokommunikatörer.

_____________________________________________________

§68 Statsbidragsansökan för lärlingsutbildning för vuxna

DNr 2011 GAN 0063

Nämndens beslut

- Förvaltningens statsbidragsansökan för lärlingsutbildning för vuxna godkännes.

- Uppdrag lämnas till ordförande att underteckna densamma.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har insänt statbidragsansökan för lärlingsutbildning för vuxna enligt bilaga. Ansökan ska godkännas av nämnden. Bilaga.

_____________________________________________________

§69 Statsbidragsansökan för Yrkesvux 2012

DNr 2011 GAN 0067

Nämndens beslut

- Nämnden beslutar att söka statsbidrag för Yrkesvux 2012.

- Uppdrag lämnas till förvaltningen att utforma ansökan om
statsbidrag.

- Uppdrag lämnas till ordföranden att underteckna densamma.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 aviserat en fortsatt satsning på yrkesvux under 2012 motsvarande 5 000 platser. Under förutsättning att budgetpropositionen beslutas i december i enlighet med förslaget, kan kommuner utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning ansöka om statsbidrag för att bedriva yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Sista ansökningsdatum är den 9 november 2011.

Denna ansökan omfattar yrkesvux inom gymnasial vuxenutbild-ning samt utbildning för personer med utvecklingsstörning.

Bestämmelser om statsbidrag för yrkesvux finns i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning med mera.


Ansökan ska skickas in via en webbaserad blankett. Webbansökan ska kompletteras med två dokument:
1. Underskrift av ordförande i beslutande nämnd/styrelse samt ansvarig kontaktperson för vuxenutbildningen.
2. Beslut som styrelsen för utbildningen har fattat i fråga om ansökan.
Dessa två dokument ska skickas via post senast den 30 november till Skolverket.

_____________________________________________________

§70 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§71 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Arbetslöshetsstatistik (bilaga)

- Etableringsreformen, redogörelse för utfallet

- Nyckeltalskonferens har genomförts

- Yrkesvux fortsätter 2012 och 2013 men med betydligt färre platser

- Betygsmålet 90% nåddes inom vuxenutbildningen

- Projekt ”Heta jobb” – söks tillsammans med Södertörns Brandförsvarsförbund.

_____________________________________________________

§72 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Beslut från Skolinspektionen om gymnasieskolor

(DNr 2011/ GAN 0029)

_____________________________________________________

§73 Delegering av ändring i dimensionering av platser i gymnasiet med hänsyn taget till elevernas val

Nämndens beslut

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att delegera

ändring i dimensionering av antalet platser i Tyresö gymnasium till chefen för utvecklingsförvaltningen.

- Förvaltningen får i uppdrag att till den 1 december 2011 utreda

hur dimensioneringen av platser på gymnasiet påverkas av ungdomarnas val.

Särskilt yttrande och ersättaryttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande och ersättaryttrande för (s) och (v) gemensamt.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Antalet platser på de olika programmen i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan ska enligt skollagen så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. Det innebär att den definitiva dimensioneringen inte kan göras förrän ungdomar-nas val är kända. Nu fattas beslut om dimensioneringen i gymna-sie- och arbetsmarknadsnämnden innan ansökningstiden har gått ut. Det leder till att beslut kan visa sig vara obsoleta vid ansök-ningstidens slut. För att nå så stor respekt som möjligt för ungdo-marnas egna val krävs därför större flexibilitet i beslutsfattandet. Av detta skäl föreslås att beslut om ändring i dimensioneringen av antalet platser i gymnasiet delegeras till chefen för utvecklings-förvaltningen.

Förvaltningen får i uppdrag att till den 1 december 2011 utreda hur dimensioneringen av platser på gymnasiet påverkas av ungdomarnas val.

_____________________________________________________