Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-05-31

Sammanträde 2012-05-31

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferensrum Bollmora, Tyresö centrum

28 Information från gymnasiet om datorer

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet om datorer vid Tyresö gymnasium vid sammanträdena 2011-05-26, § 34, och 2011-10-27, § 66, och då beslutat att förvaltningen ska återkomma i ärendet med hanterings- och nyttjandeplan för elevernas datorer. Vid sammanträdet lämnas aktuell information från gymnasiet om datorer.

29 Information om det drogförebyggande arbetet på gymnasiet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas en redovisning av det drogförebyggande arbetet på gymnasiet.

30 Reglemente Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Anmälan av nytt reglemente noteras.

Ärendebeskrivning

Anmälan sker av kommunstyrelsens beslut om nytt reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. (KF 2012-03-27, § 51)

31 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning redovisas:

- KF 2012-04-19, § 28, Extra kommunfullmäktige sammanträde 7 juni 2012
- KF 2012-04-19, § 31, Årsredovisning för Tyresö kommun 2011
- KF 2012-04-19, § 42, Revidering av reglementen
- KF 2012-04-19, § 43, Reviderat arkivreglemente.

32 Ekonomisk tertialrapport per den 30 april 2012

Förslag till nämndens beslut

godkänns och överlämnas till ekonomiavdelningen.

Ärendebeskrivning

finns i bilaga med kommentarer till periodutfall, kommentar till årsprognos samt planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.

33 Prislista för introduktionsprogram 2012

Förslag till nämndens beslut

Prislistan för introduktionsprogram 2012 enligt bilaga fastställs.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till prislista för introduktionsprogram 2012 enligt bifogade tjänsteskrivelse.

34 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik
- Ansökningsläge gymnasiet
- SFX - ansökan om medel för utveckling av Sfx-utbildningar för IT-programmerare och bussförare
- Information om feriearbeten

35 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

36 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Inkommen remiss på motion Projekt arbetslinjen (sista svarsdag 3 september)
- SKL Cirkulär Budgetförutsättningar för år 2012-2016
- Beslut från Skolinspektionen om godkännande av Hantverksakademin.

37 Nytt ärende - utredning socialt entreprenörskap

Förslag till nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt utvecklings-förvaltningen att utreda hur socialt entreprenörskap kan utvecklas inom nämndens verksamheter. Uppdraget ska redovisas på nämndens sammanträde den 6 december 2012.

Ärendebeskrivning

En form som växt under de senaste åren är så kallat socialt entre-prenörskap. Med socialt entreprenörskap menas tjänsteproduktion som leder till arbete eller sysselsättning på en ort. Kända exempel på framgångsrika tjänsteinnovationer är Saltå kvarn, Myrorna, Hand in Hand och tidningen Situation Stockholm. Syftet är inte enbart vinst utan grunden är att företaget också står för ideella värden. Socialt entreprenörskap ska inte förväxlas med sociala företag även om likheter finns. Särskilt utvecklat är socialt entreprenörskap i Västra Götalandsregionen och vid Malmö högskola. I Stockholms län finns Center för socialt entreprenör-skap Stockholm.

Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att utreda hur socialt entreprenörskap kan utvecklas inom nämndens verksamheter.
I uppdraget ingår att beskriva socialt entreprenörskap, utreda förutsättningarna för nämndens verksamheter att utveckla kontakter som leder till projekt, belysa behov av samverkan med andra nämnder, redovisa kontakter och projekt med inriktning innovativt entreprenörskap som redan finns i kommunen.

Uppdraget ska redovisas på nämndens sammanträde den 6 december 2012.

38 Nytt ärende - studie- och yrkesvägledning

Förslag till nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att utreda en sammanhållen studie- och yrkesvägledning för skolväsendet i Tyresö. Uppdraget ska redovisas i nämnden i oktober 2012.

Ärendebeskrivning

Studie- och yrkesvägledningen är en av de viktigaste funktionerna i valet av utbildning inom såväl grundskola som gymnasium och vuxenutbildning. I dag är studie- och yrkesvägledarna fördelade på respektive skolor.

Ordförandens förslag

För att stärka studie- och yrkesvägledningen i kommunen uppdrar nämnden åt förvaltningen att utreda en sammanhållen studie- och yrkesvägledning. Uppdraget bygger på att inledande kontakter redan tagits med barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen och med vuxenutbildningen. Responsen var positiv.

Utredningen ska omfatta prognos av behovet i respektive skol-form, lokalisering av vägledningen, former för samverkan, kompetensutveckling, externa kontakter samt tid för start.
Utredningen ska vidare innehålla utredning av konsekvenserna av omorganisationen för grundskola, gymnasium och vuxenutbild-ning.

Uppdraget ska redovisas i nämnden i oktober 2012.

§28 Information från gymnasiet om datorer

DNr 2012 GAN 0036

Nämndens beslut

- Informationen noteras.

- Förvaltningen får i uppdrag att på septembersammanträdet återkomma med rapport om hur det pedagogiska ledarskapet och måluppfyllelsen synkroniseras framöver.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet om datorer vid Tyresö gymnasium vid sammanträdena 2011-05-26, § 34, och 2011-10-27, § 66, och då beslutat att förvaltningen ska återkomma i ärendet med hanterings- och nyttjandeplan för elevernas datorer. Vid sammanträdet lämnas aktuell information från gymnasiet om datorer.

_____________________________________________________

§29 Information om det drogförebyggande arbetet på gymnasiet

DNr 2012 GAN 0037

Nämndens beslut

- Informationen noteras.

- Förvaltningen får återkomma med rapportering av statistik över ingripanden, avstängningar och övriga åtgärder.

- Sammanställning av enkätresultat görs för diskussion i nämnden.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas en redovisning av det drogförebyggande arbetet på gymnasiet.

_____________________________________________________

§30 Reglemente Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

DNr 2012 GAN 0038

Nnämndens beslut

Anmälan av nytt reglemente noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Anmälan sker av kommunstyrelsens beslut om nytt reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. (KF 2012-03-27, § 51)

_____________________________________________________

§31 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas:

- KF 2012-04-19, § 28, Extra kommunfullmäktige sammanträde 7 juni 2012

- KF 2012-04-19, § 31, Årsredovisning för Tyresö kommun 2011

- KF 2012-04-19, § 42, Revidering av reglementen

- KF 2012-04-19, § 43, Reviderat arkivreglemente.

_____________________________________________________

§32 Ekonomisk tertialrapport per den 30 april 2012

DNr 2012 GAN 0015

Nämndens beslut

Ekonomisk tertialrapport per den 30 april 2012 godkänns och överlämnas till ekonomiavdelningen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk tertialrapport per den 30 april 2012 finns i bilaga med kommentarer till periodutfall, kommentar till årsprognos samt planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.

_____________________________________________________

§33 Prislista för introduktionsprogram 2012

DNr 2012 GAN 0039

Nämndens beslut

- Prislistan för introduktionsprogram 2012 enligt bilaga fastställs.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till prislista för introduktionsprogram 2012 enligt bifogade tjänsteskrivelse.

_____________________________________________________

§34 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:

- Arbetslöshetsstatistik

- Ansökningsläge gymnasiet

- SFX - ansökan om medel för utveckling av Sfx-utbildningar för IT-programmerare och bussförare

- Information om feriearbeten

- Arbetscentrum ”En ingång”

- Gymnasieelevers deltagande i Yrkes-SM i Malmö.

_____________________________________________________


§35 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

_____________________________________________________

§36 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Inkommen remiss på motion Projekt arbetslinjen (sista svarsdag 3 september)

- SKL Cirkulär Budgetförutsättningar för år 2012-2016

- Beslut från Skolinspektionen om godkännande av Hantverksakademin.

_____________________________________________________

§37 Nytt ärende – utredning socialt entreprenörskap

DNr 2012 GAN 0040

Nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt utvecklings-förvaltningen att utreda hur socialt entreprenörskap kan utvecklas inom nämndens verksamheter. Uppdraget ska redovisas på nämndens sammanträde den 6 december 2012.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

En form som växt under de senaste åren är så kallat socialt entre-prenörskap. Med socialt entreprenörskap menas tjänsteproduktion som leder till arbete eller sysselsättning på en ort. Kända exempel på framgångsrika tjänsteinnovationer är Saltå kvarn, Myrorna, Hand in Hand och tidningen Situation Stockholm. Syftet är inte enbart vinst utan grunden är att företaget också står för ideella värden. Socialt entreprenörskap ska inte förväxlas med sociala företag även om likheter finns. Särskilt utvecklat är socialt entreprenörskap i Västra Götalandsregionen och vid Malmö högskola. I Stockholms län finns Center för socialt entreprenör-skap Stockholm.

Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att utreda hur socialt entreprenörskap kan utvecklas inom nämndens verksamheter.

I uppdraget ingår att beskriva socialt entreprenörskap, utreda förutsättningarna för nämndens verksamheter att utveckla kontakter som leder till projekt, belysa behov av samverkan med andra nämnder, redovisa kontakter och projekt med inriktning innovativt entreprenörskap som redan finns i kommunen.

Uppdraget ska redovisas på nämndens sammanträde den 6 december 2012.

_____________________________________________________

§38 Nytt ärende – studie- och yrkesvägledning

DNr 2012 GAN 0041

Nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att utreda en sammanhållen studie- och yrkesvägledning för skolväsendet i Tyresö. Uppdraget ska redovisas i nämnden i oktober 2012.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Studie- och yrkesvägledningen är en av de viktigaste funktionerna i valet av utbildning inom såväl grundskola som gymnasium och vuxenutbildning. I dag är studie- och yrkesvägledarna fördelade på respektive skolor.

Ordförandens förslag

För att stärka studie- och yrkesvägledningen i kommunen uppdrar nämnden åt förvaltningen att utreda en sammanhållen studie- och yrkesvägledning. Uppdraget bygger på att inledande kontakter redan tagits med barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen och med vuxenutbildningen. Responsen var positiv.

Utredningen ska omfatta prognos av behovet i respektive skol-form, lokalisering av vägledningen, former för samverkan, kompetensutveckling, externa kontakter samt tid för start.

Utredningen ska vidare innehålla utredning av konsekvenserna av omorganisationen för grundskola, gymnasium och vuxenutbild-ning.

Uppdraget ska redovisas i nämnden i oktober 2012.

_____________________________________________________

§39 Extra sammanträde den 13 juni 2012

DNr 2012 GAN 0042


Nämndens beslut

Extra sammanträde äger rum onsdagen den 13 juni 2012

kl 18.00 i sal 4111 på C3L, Bollmora Gårdsväg 12, Tyresö. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

På grund av behov att behandla programutbudet vid Tyresö gymnasium 2013, behöver gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden ha ett extra sammanträde onsdagen den 13 juni 2012.

_____________________________________________________

§40 Nytt ärende – uppdrag att redovisa genomförda och planerade besparingar 2012

Dnr 2012 GAN 0043

Nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att vid nämndens september-sammanträde redovisa 2012 års genomförda och planerade besparingar inom gymnasieskolan, Arbetscentrum och C3L. Nämnden uppdrar vidare åt förvaltningen att redovisa hur besparingarna påverkar verksamheterna.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt Kommunstyrelsens beslut den 29 maj 2012 ska nämnden omfördela anslagen mellan verksamheterna så att 1,5 mkr tas från Arbetscenter och 1,5 mkr från C3L. Nämnden behöver få en tydlig bild av hur besparingarna kommer att genomföras.

Besparingar till och med juni 2012:

Besparingar GAN 2012

ÅTGÄRD

Besparing i tkr

Lokaleffektivisering

totalt

Gymnasiet

Arbetscentrum

C3L

Personal

totalt

Lärare

Skolledare

Kurator

Skolsköterska

Studie-och yrkesvägledare

Särskilt stöd totalt

Elever i behov av särskilt stöd

Skolpeng

totalt

Introduktionsprogrammen

Minskat elevantal

totalt

Skolpeng

SL-kort

Intäkter

I uppdraget ingår bedömning av hur besparingarna påverkar verksamheten. Det gäller särskilt stöd till elever i behov av särskilt stöd, utvecklingen av en till en, undervisningen på de nationella programmen och på introduktionsprogrammen. Bedömningen ska omfatta redovisning av Arbetscentrum påverkas.

Redovisning ska också innehålla uppgift om det finns någon verksamhet i egen regi som kan läggas ut på entreprenad.

_____________________________________________________