Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-09-06

Sammanträde 2012-09-06

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset, Tyresö Centrum

46 Ekonomisk månadsrapport per juli 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information ges om ekonomisk månadsrapport per juli 2012 i bilaga.

47 Förstudie av ett nytt framtida gymnasium

Förslag till nämndens beslut

Nämnden godkänner PM om Tyresö gymnasiums framtida strategiska inriktning och skickar den till Kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning

Gymnasie - och arbetsmarknadsnämnden har ett uppdrag från 2012- 01-31 att tillsammans med Kommunstyrelsens beredning senast den 25 september 2012 i Kommunstyrelsen presentera en förstudie om Tyresö gymnasium framtida strategiska inriktning. Förstudien har tagits fram som en PM i Gymnasie- och arbets-marknadsnämnden. Gymnasiefrågan har diskuterats i KS beredning vid ett par tillfällen våren 2012.

48 Programutbud Tyresö gymnasium läsåret 2013/2014

Förslag till nämndens beslut

Enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Ärendet programutbud Tyresö gymnasium läsåret 2013/2014 behandlades vid sammanträdet 2012-06-03 och återremitterades då till dagens sammanträde.

Förvaltningen föreslår programutbud för Tyresö gymnasium läsåret 2013/2014 enligt bifogade tjänsteskrivelse.

49 Gymnasiets datorer

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om hur gymnasiet kommer att använda de digitala hjälpmedlen för att öka måluppfyllelsen för användningen av datorer.

50 Motion om främjande av sociala företag

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår till Kommunstyrelsen att motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Remiss på en motion om främjande av sociala företag har lämnats till nämnden. Förvaltningen har lämnat underlag till svar enligt bifogade tjänsteskrivelse.

51 Motion om socialt företagarcentrum

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår till Kommunstyrelsen motionen anses besvarad genom bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning

Remiss på en motion om socialt företagarcentrum har lämnats till nämnden. Förvaltningen har lämnat underlag till svar enligt bifogade tjänsteskrivelse.

52 Motion om projekt Arbetslinjen

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår till Kommunstyrelsen att motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Remiss på en motion om projekt Arbetslinjen har lämnats till nämnden. Förvaltningen har lämnat underlag till svar enligt bifogade tjänsteskrivelse.

53 Genomförda och planerade besparingar

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde 2012-05-31, § 40, lämnades uppdrag att redovisa 2012 års genomföra och planerade besparingar inom gymnasieskolan, Arbetscentrum och C3L samt att redovisa hur besparingarna påverkar verksamheterna.

Vid sammanträdet lämnas information i ärendet.

54 Remisser fristående gymnasiesärskolor

Förslag till nämndens beslut

Nämnden tillstyrker ansökningarna.

Ärendebeskrivning

Nämnden har erhållit fem ansökningar att starta gymnasiesärskola i Stockholms kommun och Täby kommun på remiss från Skolinspektionen:
- Kung Saga AB
- Stiftelsen Martinskolan Söder waldolfskola
- Mo Gård Friskola AB
- Stiftelsen Stadsmissionens Skola
- Aprendere skolor AB
- Specialpedagogiskt Forum TRT AB i Täby kommun.

Remisser för startande av gymnasiefriskolor har senast behandlats i nämnden 2012-03-22, § 13.

55 Överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Förslag till nämndens beslut

Överenskommelse tecknas om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår.

Ärendebeskrivning

I samband med att samverkansavtalet om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) tecknades mellan länets kommuner och lärosäten uttryckte parterna även ett gemensamt intresse av att även övriga kategorier lärarstudenter ges förutsättningar och möjligheter till verksamhetsförlagda inslag i sin utbildning. Se vidare i bifogad tjänsteskrivelse. Förvaltningen föreslår att avtal träffas.

56 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om
- Rapport arbetslösheten per juli 2012
- Lokalfrågor.

57 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut redovisas på listor.

58 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning redovisas:

- KF 2012-06-07, § 62, avsägelser och fyllnadsval.

59 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Från Skolverket: Statsbidrag för lärarfortbildningen år 2012.

60 Nytt ärende: Uppdrag att utvärdera den hittills gällande Vision 2009

Förslag till nämndens beslut

Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera den hittills gällande Vision 2009. I uppdraget ingår att granska hur visions-arbetet har utvecklats i gymnasiet vad gäller:
- Elevsyn
- Trygg arbetsmiljö
- Den fysiska arbetsmiljön för eleverna
- Det pedagogiska arbetet.

Ärendebeskrivning

Vision 2009 innebar att organisationen i gymnasiet förändrades. För att skapa en helhetssyn på eleverna bildades utbildningslag. Ännu har ingen mer systematisk utvärdering skett av hur utbildningslagen har förändrat, utvecklat eller förbättrat synen på eleverna. Förvaltningen får därför i uppdrag att genomföra en utvärdering av det förändrade pedagogiska arbetssättet med särskilt fokus på eleverna.

I Vision 2009 framhåller utredaren att visionsarbetet underlättas av en annan struktur på ledningsorganisationen. Under en tid var gymnasiet uppdelat i fyra enheter. Utvecklingen har över tid gått mot färre enheter. I utvärderingen av det pedagogiska arbetet beaktas hur detta påverkat organisationen.

I övrigt beaktas särskilt samverkan inom och mellan arbetslagen, utveckling av projekt samt implementering av Vision 2009.

§46 Ekonomisk månadsrapport per juli 2012

DNr 2012 GAN 0015

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information ges om ekonomisk månadsrapport per juli 2012 i bilaga.

_____________________________________________________

§47 PM om Tyresö gymnasiums framtida strategiska inriktning

DNr 2012 GAN 0067

Nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antar ordförandes förslag till PM om framtida strategiska inriktning för ett nytt gymnasium i Tyresö och lämnar den till Kommunstyrelsen för beslut med hänvisning till protokollsutdrag med tidsplan.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie – och arbetsmarknadsnämnden har ett uppdrag från 2012- 01-31att tillsammans med Kommunstyrelsens beredning senast den 25 september 2012 i Kommunstyrelsen presentera en förstudie om Tyresö gymnasium framtida strategiska inriktning. Förstudien har tagits fram som en PM i Gymnasie- och arbets-marknadsnämnden. Gymnasiefrågan har diskuterats i Kommunstyrelsens beredning vid ett par tillfällen våren 2012.

Uppdraget som Kommunstyrelsen lämnade till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i januari 2012 är dubbeltydigt. Därför överlämnas en PM till Kommunstyrelsen och inte en reell förstudie. Till den PM som lämnas, fogas nämndens planering.

För det fortsatta arbetet med att ta fram en strategi för inriktning på ett framtida gymnasium i Tyresö krävs att extra resurser tillförs nämnden.

Ordförandeutlåtande

Kommunfullmäktige har beslutat om målet att beslut ska finnas om framtida strategiska inriktning för Tyresö gymnasium 2014. Målet är uttryckt i Kommunplan 2011-2013 och 2013-2015. För att förverkliga målet uppdrog Kommunstyrelsen den 29 januari 2012 åt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) att utarbeta en förstudie om strategisk inriktning för ett framtida gymnasium.

I ett första steg lämnar GAN en förstudie till Kommunstyrelsen. Denna överlämnas i form av en promemoria. Arbetet med att ta fram promemorian har skett inom ramen för befintlig budget i GAN och i samverkan mellan nämndens presidium och kommunstyrelsens beredning. Ärendet har varit uppe till diskussion i beredningen vid ett tillfälle, medan informella underhandskontakter har tagits med KSO under arbetets gång. Samverkan har skett med gymnasiets personal under våren i form av en work-shop.

Det fortsatta arbetet med Tyresö gymnasiums framtida strategiska inriktning sker i projektform under ledning av en projektledare, knuten till kommunstyrelseförvaltningen. Projektet har utformats i samråd mellan kommunstyrelseförvaltningen och utvecklings-förvaltningen.

Promemorian är ett incitament för att gå vidare i överläggningarna om var gymnasiet placeras, kostnader för att bygga nytt, bygga till eller bygga om befintligt gymnasium. I GAN finns samstämmig-het om att Tyresö behöver ett gymnasium med både teoretiska program och yrkesprogram. Gymnasiet blir mindre med färre platser, smalnar av och profileras tydligt. Behovet av moderna mer ändamålsenliga lokaler är stort och betydande investeringar i lokaler är ofrånkomliga.

Fortsättningsvis fördjupas analysen med hjälp av underlag för beräkningar av kostnader, anvisningar av mark för ny eller tillbyggnad, upprättande av referensgrupper och överläggningar mellan de politiska partierna bland annat i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

_____________________________________________________

§48 Programutbud Tyresö gymnasium läsåret 2013/2014

DNr 2012 GAN 0044

Nämndens beslut

Programutbudet för Tyresö gymnasium för läsåret 2013/2014 enligt förslag godkänns med tillägg för ny formulering i underlaget till beslut: En extern varumärkeskonsult har under våren 2012 föreslagit att Tyresö gymnasium kan utgå från antingen en profilering kring enbart yrkesprogram eller ett delat gymnasium med yrkesprogram samt högskoleförberedande program. Detta tillsammans med lokalfrågan är viktigt att beakta i arbetet kring den framtida nya gymnasieskolan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ärendet programutbud Tyresö gymnasium läsåret 2013/2014 behandlades vid sammanträdet 2012-06-13, §42, och återremitterades då till dagens sammanträde.

Förvaltningen föreslår programutbud för Tyresö gymnasium läsåret 2013/2014 enligt bifogade tjänsteskrivelse.

Texten överst på sidan 2 i tjänsteskrivelsen ändras till: En extern varumärkeskonsult har under våren 2012 föreslagit att Tyresö gymnasium kan utgå från antingen en profilering kring enbart yrkesprogram eller ett delat gymnasium med yrkesprogram samt högskoleförberedande program. Detta tillsammans med lokalfrågan är viktigt att beakta i arbetet kring den framtida nya gymnasieskolan.

_____________________________________________________

§49 Gymnasiets datorer

DNr 2012 GAN 0036

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om hur gymnasiet kommer att använda de digitala hjälpmedlen för att öka måluppfyllelsen för användningen av datorer.

_____________________________________________________


§50 Motion om främjande av sociala företag

DNr 2012 GAN 0019

Nämndens beslut

Nämnden föreslår till Kommunstyrelsen att motionen avslås.

Reservation

Kristjan Vaigur (s) och Luis Arias Vera (mp) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) anmäler att om hon hade haft rösträtt hade hon reserverat sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Remiss på en motion om främjande av sociala företag har lämnats till nämnden. Förvaltningen har lämnat underlag till svar enligt bifogade tjänsteskrivelse.

Ordföranden föreslår att motionen avslås.

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) och Luis Arias Vera (mp) yrkar på att motionen bifalls. Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon hade haft rösträtt, hade hon yrkat på att motionen bifallits.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall och finner att yrkandet avslagits.

_____________________________________________________

§51 Motion om socialt företagarcentrum

DNr 2012 GAN 0019

Nämndens beslut

Nämnden föreslår till Kommunstyrelsen att motionen anses besvarad genom bifogade tjänsteskrivelse.

Reservation

Kristjan Vaigur (s) reserverar sig mot beslutet och meddelar att gemensam skriftlig reservation inkommer från (s), (v) och (mp)

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Återremiss på en motion om socialt företagarcentrum har lämnats till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningen har lämnat underlag till svar enligt bifogade tjänsteskrivelse.

Ordföranden anser att motionen är besvarad genom förvaltningens tjänsteskrivelse och tillstyrker därför inte motionen.

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) yrkar på att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall och finner att yrkandet avslagits.

_____________________________________________________

§52 Motion om projekt Arbetslinjen

DNr 2012 GAN 0063

Nämndens beslut

Nämnden föreslår till Kommunstyrelsen att motionen avslås.

Reservation

Kristjan Vaigur (s) och Luis Arias Vera (mp) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) anmäler att om hon hade haft rösträtt hade hon reserverat sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Remiss på en motion om projekt Arbetslinjen har lämnats till nämnden. Förvaltningen har lämnat underlag till svar enligt bifogade tjänsteskrivelse.

Ordföranden föreslår avslag på motionen.

Yrkande

Karin Ljung (s) och Luis Arias Vera (mp) yrkar på att motionen bifalls. Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon hade haft rösträtt, hade hon yrkat på att motionen bifallits.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall och finner att yrkandet avslagits.

_____________________________________________________

§53 Genomförda och planerade besparingar

DNr 2012 GAN 0043

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde 2012-05-31, § 40, lämnades uppdrag att redovisa 2012 års genomförda och planerade besparingar inom gymnasieskolan, Arbetscentrum och C3L samt att redovisa hur besparingarna påverkar verksamheterna.

Vid sammanträdet lämnas information i ärendet.

_____________________________________________________

§54 Remisser fristående gymnasiesärskolor

DNr 2012 GAN 0064

Nämndens beslut

Nämnden tillstyrker ansökningarna.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande med kommentarer om gymnasieskolor.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar, att om hon hade haft rösträtt, hade anmält att hon stödjer det särskilda yttrandet från (s).

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden har erhållit ansökningar att starta gymnasiesärskola i Stockholms kommun och Täby kommun på remiss från Skolinspektionen:

- Kung Saga AB

- Stiftelsen Martinskolan Söder waldolfskola

- Mo Gård Friskola AB

- Stiftelsen Stadsmissionens Skola

- Aprendere skolor AB

- Stiftelsen Årsta Gård.

- Specialpedagogiskt Forum TRT AB i Täby kommun.

Remisser för startande av gymnasiefriskolor har senast behandlats i nämnden 2012-03-22, § 13.

_____________________________________________________

§55 Överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

DNr 2012 GAN 0060

Nämndens beslut

Överenskommelse tecknas om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I samband med att samverkansavtalet om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) tecknades mellan länets kommuner och lärosäten uttryckte parterna även ett gemensamt intresse av att även övriga kategorier lärarstudenter ges förutsättningar och möjligheter till verksamhetsförlagda inslag i sin utbildning. Se vidare i bifogad tjänsteskrivelse. Förvaltningen föreslår att avtal träffas.

_____________________________________________________

§56 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om

- Rapport arbetslösheten per juli 2012.

_____________________________________________________

§57 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2012 GAN 0065

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut redovisas på lista.

_____________________________________________________

§58 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas:

- KF 2012-06-07, § 62, avsägelser och fyllnadsval.

_____________________________________________________

§59 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Från Skolverket: Statsbidrag för lärarfortbildningen år 2012.

Ordföranden Margareta Ternstedt meddelar att hon genom ordförandebeslut har begärt tillsyn av sophanteringen på Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

§60 Nytt ärende: Uppdrag att utvärdera den hittills gällande Vision 2009-2011

DNr 2012 GAN 0066

Nämndens beslut

Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera den hittills gällande Vision 2009-2011. I uppdraget ingår att granska hur visions-arbetet har utvecklats i gymnasiet vad gäller:

- Elevsyn

- Trygg arbetsmiljö

- Den fysiska arbetsmiljön för eleverna

- Det pedagogiska arbetet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vision 2009-2011 innebar att organisationen i gymnasiet förändrades. För att skapa en helhetssyn på eleverna bildades utbildningslag. Ännu har ingen mer systematisk utvärdering skett av hur utbildningslagen har förändrat, utvecklat eller förbättrat synen på eleverna. Förvaltningen får därför i uppdrag att genomföra en utvärdering av det förändrade pedagogiska arbetssättet med särskilt fokus på eleverna.

I Vision 2009-2011 framhåller utredaren att visionsarbetet underlättas av en annan struktur på ledningsorganisationen. Under en tid var gymnasiet uppdelat i fyra enheter. Utvecklingen har över tid gått mot färre enheter. I utvärderingen av det pedagogiska arbetet beaktas hur detta påverkat organisationen.

I övrigt beaktas särskilt samverkan inom och mellan arbetslagen, utveckling av projekt samt implementering av Vision 2009-2011.

_____________________________________________________