Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-11-21

Sammanträde 2012-11-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora, Kommunhuset, Tyresö

78 Ekonomisk månadsrapport per oktober 2012

Förslag till nämndens beslut

Rapporten överlämnas till ekonomikontoret.


Ärendebeskrivning

I bilaga presenteras ekonomisk månadsrapport per den
31 oktober 2012.

79 Tillägg av sammanträdestider 2013

Förslag till nämndens beslut

Nämndens sammanträden 2013 äger rum:
- torsdagen den 21 februari 2013 kl 18.30
- torsdagen den 21 mars 2013 kl 18.30
- torsdagen den 25 april 2013 kl 18.30
- torsdagen den 23 maj 2013 kl 18.30
- torsdagen den 13 juni 2013 kl 18.30
- torsdagen den 29 augusti 2013 kl 18.30
- torsdagen den 26 september 2013 kl 18.30
- torsdagen den 24 oktober 2013 kl 18.30
- torsdagen den 14 november 2013 kl 18.30
- torsdagen den 5 december 2013 kl 18.30.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 18 oktober 2012 beslöts om nedanståendesammanträdestider år 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden:
- torsdagen den 21 februari 2013 kl 18.30
- torsdagen den 21 mars 2013 kl 18.30
- torsdagen den 25 april 2013 kl 18.30
- torsdagen den 23 maj 2013 kl 18.30
- torsdagen den 13 juni 2013 kl 18.30
- torsdagen den 26 september 2013 kl 18.30
- torsdagen den 24 oktober 2013 kl 18.30
- torsdagen den 5 december 2013 kl 18.30.

Förslag föreligger om att komplettera med ytterligare två sammanträden:
- torsdagen den 29 augusti 2013 kl 18.30
- torsdagen den 14 november 2013 kl 18.30

80 Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn

Förslag till nämndens beslut

- Tyresö kommun tecknar överenskommelse med minst 7 och maximalt 30 anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar
- Uppdrag lämnas till förvaltningschefen att underteckna avtalet.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har arbetat fram ett förslag för en gemensam regional överenskommelse med en jämnare fördelning av mottagandet av nyanlända flyktingar mellan kommunerna i Stockholms län.

Önskemålet från Länsstyrelsen är att Tyresö kommun tecknar en överenskommelse med omfattningen minst 7 och max 30 anvis-ningsbara platser för nyanlända flyktingar. Till det kommer det prognostiserade 40-50 EBO-mottagandet.

Detta ger ett behov av 3-4 hyreslägenheter/år från Tyresö bostäder alternativt att kommunen köper motsvarande mängd bostadsrätter.
Kommunen får en grundersättning om 440 000 kronor för admini-stration samt 82 200 kronor per flykting under 65 år och 51 400 kronor för personer över 65 år.

Utvecklingsförvaltningens rekommendation är att vi tecknar en överenskommelse enligt länsstyrelsens önskemål och att kontakter tas med Tyresö bostäder för att få 3-4 hyreslägenheter/år till målgruppen för 2013 och 2014. Alternativt att kommunen köper bostadsrätter som genomgångslägenheter. Inför 2015 beräknas behovet sjunka till 2 lägenheter/år.

Se bilaga.

81 Samordnad upphandling av samhällsorientering

Förslag till nämndens beslut

- Tyresö kommun går med i den samordnade upphandlingen
1 september 2013 till 31 augusti 2016 enligt rekommen-dationen från KSL.
- Uppdrag lämnas till förvaltningschefen att underteckna avtalet.

Ärendebeskrivning

Samhällsorienteringen är en obligatorisk insats reglerad i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (Etableringslagen) sedan 2010-12-01. Utbildningsinsatsen är ett kommunalt ansvar och preciseras i förordningen om samhälls-orientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Enligt förordningen ska utbildningen syfta till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Utvecklingsförvaltningen förordar att Tyresö tecknar samverkans-överenskommelse för perioden 2013-09-01 till 2016-08-31 enligt Kommunförbundet Stockholms läns rekommendationer.

Se bilagor.

82 Statsbidragsansökan för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning 2013

Förslag till nämndens beslut

- Statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå 2013 söks
- Uppdrag lämnas till ordförande och rektor för vuxenutbildningen att underteckna ansökan

Ärendebeskrivning

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå 2013 ska inlämnas till Skolverket senast den 14 december 2012.

83 Statsbidragsansökan för förarutbildning inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2013

Förslag till nämndens beslut

- Statsbidrag för förarutbildning inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå 2013 söks
- Uppdrag lämnas till ordförande och rektor för vuxenutbildningen att underteckna ansökan

Ärendebeskrivning

Ansökan om statsbidrag för förarutbildning inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå 2013 ska inlämnas till Skolverket senast den 14 december 2012.

84 Statsbidragsansökan för lärlingsutbildning för vuxna 2013

Förslag till nämndens beslut

- Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2013 söks
- Uppdrag lämnas till ordförande och rektor för vuxenutbildningen att underteckna ansökan

Ärendebeskrivning

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2013 ska inlämnas till Skolverket senast den 14 december 2012.

85 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om
- Profilarbetet på gymnasiet
- Arbetslöshetsstatistik per den 31 oktober 2012.

86 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut redovisas på listor.

87 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Rapport och beslut från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna
- Skolinspektionen beslut 32-2012:541 godkännande av Stockholms fria Waldorfgymnasium
- Skolinspektionen beslut 32-2012:512 avslag av ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB
- Skolinspektionen beslut 32-2012:822 avslag av ansökan från Plusgymnasiet
- Skolinspektionen beslut 320-2012:5078 godkännande av Nordens Teknikerinstitut AB
- SKL om Läraravtalet

§79 Ekonomisk månadsrapport per oktober 2012

DNr 2012 GAN 0015

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Rapporten överlämnas till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I bilaga presenteras ekonomisk månadsrapport per den

31 oktober 2012.

_____________________________________________________

§80 Tillägg av sammanträdestider 2013

DNr 2012 GAN 0074

Nämndens beslut

Nämndens sammanträden 2013 äger rum:

- torsdagen den 21 februari 2013 kl 18.30

- torsdagen den 21 mars 2013 kl 18.30

- torsdagen den 25 april 2013 kl 18.30

- torsdagen den 23 maj 2013 kl 18.30

- torsdagen den 13 juni 2013 kl 18.30

- torsdagen den 29 augusti 2013 kl 18.30

- torsdagen den 26 september 2013 kl 18.30

- torsdagen den 24 oktober 2013 kl 18.30

- torsdagen den 14 november 2013 kl 18.30

- torsdagen den 5 december 2013 kl 18.30.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 18 oktober 2012 beslöts om nedanståendesammanträdestider år 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden:

- torsdagen den 21 februari 2013 kl 18.30

- torsdagen den 21 mars 2013 kl 18.30

- torsdagen den 25 april 2013 kl 18.30

- torsdagen den 23 maj 2013 kl 18.30

- torsdagen den 13 juni 2013 kl 18.30

- torsdagen den 26 september 2013 kl 18.30

- torsdagen den 24 oktober 2013 kl 18.30

- torsdagen den 5 december 2013 kl 18.30.

Förslag föreligger om att komplettera med ytterligare två sammanträden:

- torsdagen den 29 augusti 2013 kl 18.30

- torsdagen den 14 november 2013 kl 18.30.

_____________________________________________________

§81 Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn

DNr 2012 GAN 0090

Nämndens beslut

- Tyresö kommun tecknar överenskommelse med minst 7 och maximalt 30 anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar

- Uppdrag lämnas till förvaltningschefen att underteckna avtalet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har arbetat fram ett förslag för en gemensam regional överenskommelse med en jämnare fördelning av mottagandet av nyanlända flyktingar mellan kommunerna i Stockholms län.

Önskemålet från Länsstyrelsen är att Tyresö kommun tecknar en överenskommelse med omfattningen minst 7 och max 30 anvis-ningsbara platser för nyanlända flyktingar. Till det kommer det prognostiserade 40-50 EBO-mottagandet.

Detta ger ett behov av 3-4 hyreslägenheter/år från Tyresö bostäder alternativt att kommunen köper motsvarande mängd bostadsrätter.

Kommunen får en grundersättning om 440000 kronor för admini-stration samt 82200 kronor per flykting under 65 år och 51 400 kronor för personer över 65 år.

Utvecklingsförvaltningens rekommendation är att vi tecknar en överenskommelse enligt länsstyrelsens önskemål och att kontakter tas med Tyresö bostäder för att få 3-4 hyreslägenheter/år till målgruppen för 2013 och 2014. Alternativt att kommunen köper bostadsrätter som genomgångslägenheter. Inför 2015 beräknas behovet sjunka till 2 lägenheter/år.

Se bilaga.

_____________________________________________________

§82 Samordnad upphandling av samhällsorientering

DNr 2012 GAN 0091

Nämndens beslut

- Tyresö kommun går med i den samordnade upphandlingen

1 september 2013 till 31 augusti 2016 enligt rekommen-dationen från KSL.

- Uppdrag lämnas till förvaltningschefen att underteckna avtalet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Samhällsorienteringen är en obligatorisk insats reglerad i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (Etableringslagen) sedan 2010-12-01. Utbildningsinsatsen är ett kommunalt ansvar och preciseras i förordningen om samhälls-orientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Enligt förordningen ska utbildningen syfta till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Utvecklingsförvaltningen förordar att Tyresö tecknar samverkans-överenskommelse för perioden 2013-09-01 till 2016-08-31 enligt Kommunförbundet Stockholms läns rekommendationer.

Se bilagor.

_____________________________________________________

§83 Statsbidragsansökan för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning 2013

DNr 2012 GAN 0083

Nämndens beslut

- Statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå 2013 söks

- Uppdrag lämnas till ordförande och rektor för vuxenutbildningen att underteckna ansökan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå 2013 ska inlämnas till Skolverket senast den 14 december 2012.

§84 Statsbidragsansökan för förarutbildning inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2013

DNr 2012 GAN 0084

Nämndens beslut

- Statsbidrag för förarutbildning inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå 2013 söks

- Uppdrag lämnas till ordförande och rektor för vuxenutbildningen att underteckna ansökan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ansökan om statsbidrag för förarutbildning inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå 2013 ska inlämnas till Skolverket senast den 14 december 2012.

_____________________________________________________

§85 Statsbidragsansökan för lärlingsutbildning för vuxna 2013

DNr 2012 GAN 0085

Nämndens beslut

- Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2013 söks

- Uppdrag lämnas till ordförande och rektor för vuxenutbildningen att underteckna ansökan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2013 ska inlämnas till Skolverket senast den 14 december 2012.

_____________________________________________________

§86 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om

- Arbetslöshetsstatistik per den 31 oktober 2012.

- Profilarbetet på gymnasiet med ny hemsida

- Gymnasiets Sydafrika-projekt

- Volontärresor.

_____________________________________________________

§87 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2012 GAN 0065

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut redovisas på listor.

_____________________________________________________

§88 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Rapport och beslut från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna (DNr 2012 GAN 0082)

- Skolinspektionen beslut 32-2012:541 godkännande av Stockholms fria Waldorfgymnasium

- Skolinspektionen beslut 32-2012:512 avslag av ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB

- Skolinspektionen beslut 32-2012:822 avslag av ansökan från Plusgymnasiet

- Skolinspektionen beslut 320-2012:5078 godkännande av Nordens Teknikerinstitut AB

- SKL om Läraravtalet.

_____________________________________________________