Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-02-21

Sammanträde 2013-02-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö centrum

1 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2012-12-13, § 118, Avsägelser och fyllnadsval.

2 Ekonomisk rapport per 2012-12-31

Förslag till nämndens beslut

Rapporten överlämnas till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport per 2012-12-31. Se bilagor.

3 Verksamhetsberättelse 2012 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till verksamhetsberättelse för år 2012 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhetsberättelse för år 2012 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreligger enligt bilaga.

4 Internkontroll 2013

Förslag till nämndens beslut

ska ske av det kommunala informationsansvaret. I kontrollen ingår att granska hur gällande regelverk tillämpas. Kontrollen omfattar
- rutiner inom nämnden
- plan för uppföljningen
- samverkan mellan Gymnasie - och arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden
- ansvarsfördelning
- resultat mätt i antal samtal och reella åtgärder
- redovisning av utfallet av informationsansvaret

Ärendebeskrivning

Ordföranden förslår att förvaltningen får i uppdrag att under 2013 genomföra kontroll av hur det kommunala informationsansvaret genomförs.

Den 22 maj 2008 granskade och utredde Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden hur det som då kallades uppföljnings-ansvaret tillämpades (GAN 2008-05-22 bilaga §36). Utredningen föreslog en modell som nu bör följas upp. Under de fyra år som gått har stora förändringar ägt rum. Gymnasieskolan har förändrats, introduktionsprogrammen har ersatt det gamla IV och nämnden har beslutat om ny organisation av Arbetscentrum. Hur har informationsansvaret anpassats till förändringarna?

I granskningen ingår att redovisa hur uppföljningen dokumenteras med undantag för information som är sekretessbelagd.

Arbetssätt och rutiner redovisas. Hur fördelar sig insatserna under ett halvår, exempelvis perioden januari - maj? Vem eller vilka har ansvar för informationsansvaret?

5 Sponsring

Förslag till nämndens beslut

Nämnden godkänner ordförandes beslut att godkänna sponsring av material till event vid Tyresö gymnasium den 22 januari 2013.

Ordförandes utlåtande
Tyresö gymnasium arrangerade den 22 januari 2013 ett event för att marknadsföra de studieförberedande programmen. Eventet annonserades vid gymnasiemässan i november 2012 och besökarna kunde anmäla sitt intresse att delta. Drygt tusen intresseanmälningar kom in.
Gymnasiet hörde av sig den 7 januari 2013 genom en av sina projektledare med förfrågan om sponsring av material till den så kallade Krimdagen. I budget för eventet hade skolan satt av medel för material, så att tio elever praktiskt skulle pröva kriminal-tekniskt arbete.
Inför eventet bedömde projektledaren att fler än tio elever borde kunna pröva på. En framställan gjordes om att söka sponsring för ytterligare material, vilken godkändes av ordföranden.
Genom sponsringen tillfördes 10 000 kr för inköp av ytterligare material.

Bifogas: Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun

6 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX

Förslag till nämndens beslut

Tyresö kommun deltar i överenskommelsen om sfx inklusive bilagan om samordnartjänst

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms Län har utsänt rekommendation om överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX. Sfx är en samlingsbeteckning för svensk-undervisning med yrkesinriktning för invandrade som redan har en färdig utbildning och/eller erfarenhet från ett specifikt yrkesområde frän sitt hemland. Se bilaga.

KSLs styrelse rekommenderar kommunerna att besluta att delta i överenskommelsen om sfx inklusive bilagan om samordnartjänst.

7 Remiss från Skolinspektionen fristående gymnasieskolor

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Ansökan från friskolor 2013 tillstyrks.

Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har sänt ansökan från Atleticagymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Stockholms kommun till Tyresö kommun för yttrande, Se bilagor.

Ordförandes utlåtande

Skolinspektionen begär in yttrande om ansökan att starta fristående gymnasieskola i Stockholms stad. Yttrandet gäller de konsekvenser en eventuell etablering av en fristående skola skulle få för den kommunala skolan. Bedömningen ska vara långsiktig.
Tyresö kommun ingår i en gemensam gymnasieregion i Stockholms län sedan år 2009. Med gemensam gymnasieregion ökar elevernas fria val och de mottas som förstahandssökande i länets alla gymnasieskolor. Antagningen för hösten 2013 visar att Tyresös elever utnyttjar denna möjlighet och väljer andra kommunala skolor före den egna gymnasieskolan. Däremot har antalet som söker friskolor stannat av. Endast 26 procent av Tyresöeleverna valde 2012 Tyresö gymnasium.
På grund av den kraftiga nedgången av antalet elever kommer flera program som vi nu erbjuder att läggas ner. Hur utvecklingen ser ut för den närmaste 5-årsperioden beror på antalet sökande 2013 -2014. Antalet 16-åringar ökar först långsamt från 2015 för att tidigast 2017 ha kommit upp i 2000 års nivå. Utvecklingen är densamma sedan 2009/10 och sker oberoende av friskolor i kommunen eller inte.
Min bedömning är att etablering av friskolor i kommunen inte i nämnvärd grad förändrar elevernas val av skolor utanför kommungränsen eller till friskolor. En omvärldsanalys som kommunen genomförde 2012 visar att andra faktorer än huvudman påverkar elevernas val. Fler gymnasier i Tyresö eller Tyresös närhet ökar givetvis konkurrensen, men också valfriheten.
Ansökan från friskolor att etablera sig i Tyresö eller i näraliggande kommuner tillstyrks.

8 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:
- Planeringsdag onsdagen den 20 mars 2013 för nämnden från lunch i lokal på Tyresö gymnasium
- Arbetslöshetsstatistik per december 2012 och januari 2013
- FN-rollspel den 7 mars 2013
- Uppföljningskonferens med gymnasiets skolledare och arbetslagsledare
- Ansökan om medel från fonder för gymnasieelevers deltagande i Sydafrika-projektet undersöks
- Styrgruppsresa till Sydafrika 4 mars till 11 mars 2013 för planering av det fortsatta arbetet, bland annat med inriktning på arbetsmarknadsfrågor.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

10 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Från revisorerna Möte med revisorerna 12 mars 2013 kl 10.30
- Från KF remiss på motion beträffande den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01
- Från KF remiss på motion Bättre PRAO i Tyresö kommun
- Från Skolverket Omfördelning av statsbidrag till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2012
- Från Skolverket om Ansökan om statsbidrag i Matematiklyftet 2013/14
- Från Skolinspektionen om Godkännande av Aprendere Skolor AB som huvudman för gymnasiesärskola i Stockholms kommun
- Från Skolinspektionen om Godkännande av Redmarvel AB som huvudman för gymnasiesärskola i Stockholms kommun
- Från Skolinspektionen om Godkännande av Thoren Innovation School AB som huvudman för fristående gymnasieskola i Stockholms kommun
- Från Skolinspektionen om Återkallande av godkännande för nationella program vid den fristående gymnasieskolan Tasava skola i Stockholms kommun
- Från Skolinspektionen om Godkännande av Stiftelsen Stadsmissionens Skola som huvudman för gymnasiesärskola i Stockholms kommun
- Från Skolinspektionen om Godkännande av Mo Gård Friskola AB som huvudman för gymnasiesärskola i Stockholms kommun
- Från KSL om Gemensam gymnasieregion - översyn av den gemensamma prislistan
- Från Skolverket Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
- Från KSL Samverkansavtal gymnasiesärskolans nationella program - KSL drar tillbaka erbjudande om att teckna avtal.

11 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning

§1 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunfullmäktige 2012-12-13, § 118, Avsägelser och fyllnadsval (DNr 2012 KS 0012)

- Kommunfullmäktige 2013-02-14 § 4, Avsägelser och fyllnadsval (DNr 2013 KS 0022).

_____________________________________________________

§2 Ekonomisk rapport per 2012-12-31

DNr 2013 GAN 0024

Nämndens beslut

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon haft rösträtt, hade hon stått bakom det särskilda yttrandet från (s).

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport per 2012-12-31. Se bilagor.

Ärendegång

Kristjan Vaigur (s) noterar att underskottet blev ett antal miljoner större än enligt prognos. Han är medveten om att det finns ett antal faktorer som inte gått att påverka på kort sikt, men påpekar att (s) vill framhålla att man anser att kommunledningen inte tagit sitt fulla ansvar. Kristjan Vaigur framhåller att gymnasiet är en viktig uppgift för kommunen.

Ordförande svarar att inom den nya läroplanen för gymnasiet Gy11 har studierna blivit tuffare genom att man inte längre börjar med repetition av grundskolekurser. Detta har lett till fler avhopp och ökade kostnader. Vidare har en del elever felaktigt fått uppfatt-ningen att man på praktiska program inte kan studera så att man blir högskolebehörig och därvid hamnat på fel program med avhopp som följd. Studievägledningen kommer att förbättras så att det inte uppstår sådana missförstånd. Läraravtalet påverkade också i slutskedet av året det ekonomiska utfallet för förvaltningen.

Kristjan Vaigur (s) meddelar att han inkommer med särskilt yttrande.

§3 Verksamhetsberättelse 2012 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

DNr 2013 GAN 0025

Nämndens beslut

Förslaget till verksamhetsberättelse för år 2012 med tillägg godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhetsberättelse för år 2012 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreligger enligt bilaga.

Ärendegång

Vid nämndens diskussion framkom att förtydligande av texten ska göras i kommentarerna till måluppfyllelse i kommunplanen för gymnasiet mål 2 samt till kommentarerna till måluppfyllelse i nämndplanen för gymnasiet mål 1 och mål 4.

§4 Internkontroll 2013

DNr 2013 GAN 0026

Nämndens beslut

Internkontroll 2013 ska ske av det kommunala informationsansvaret. I kontrollen ingår att granska hur gällande regelverk tillämpas. Kontrollen omfattar

- rutiner inom nämnden

- plan för uppföljningen

- samverkan mellan Gymnasie – och arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden

- ansvarsfördelning

- resultat mätt i antal samtal och reella åtgärder

- redovisning av utfallet av informationsansvaret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden förslår att förvaltningen får i uppdrag att under 2013 genomföra kontroll av hur det kommunala informationsansvaret genomförs.

Den 22 maj 2008 granskade och utredde Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden hur det som då kallades uppföljnings-ansvaret tillämpades (GAN 2008-05-22 bilaga §36). Utredningen föreslog en modell som nu bör följas upp. Under de fyra år som gått har stora förändringar ägt rum. Gymnasieskolan har förändrats, introduktionsprogrammen har ersatt det gamla IV och nämnden har beslutat om ny organisation av Arbetscentrum. Hur har informationsansvaret anpassats till förändringarna?

I granskningen ingår att redovisa hur uppföljningen dokumenteras med undantag för information som är sekretessbelagd.

Arbetssätt och rutiner redovisas. Hur fördelar sig insatserna under ett halvår, exempelvis perioden januari – maj? Vem eller vilka har ansvar för informationsansvaret?

_____________________________________________________

§5 Sponsring

DNr 2013 GAN 0027

Nämndens beslut

Nämnden godkänner ordförandes beslut att godkänna sponsring av material till event vid Tyresö gymnasium den 22 januari 2013.
_____________________________________________________

Ordförandes utlåtande

Tyresö gymnasium arrangerade den 22 januari 2013 ett event för att marknadsföra de studieförberedande programmen. Eventet annonserades vid gymnasiemässan i november 2012 och besökarna kunde anmäla sitt intresse att delta. Drygt tusen intresseanmälningar kom in.

Gymnasiet hörde av sig den 7 januari 2013 genom en av sina projektledare med förfrågan om sponsring av material till den så kallade Krimdagen. I budget för eventet hade skolan satt av medel för material, så att tio elever praktiskt skulle pröva kriminal-tekniskt arbete.

Inför eventet bedömde projektledaren att fler än tio elever borde kunna pröva på. En framställan gjordes om att söka sponsring för ytterligare material, vilken godkändes av ordföranden.

Genom sponsringen tillfördes 10000 kr för inköp av ytterligare material.

Bifogas: Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun
_____________________________________________________

§6 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX

DNr 2013 GAN 0028

Nämndens beslut

Tyresö kommun deltar i överenskommelsen om SFX inklusive bilagan om samordnartjänst.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms Län har utsänt rekommendation om överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX. SFX är en samlingsbeteckning för svensk-undervisning med yrkesinriktning för invandrade som redan har en färdig utbildning och/eller erfarenhet från ett specifikt yrkes-område från sitt tidigare hemland. Se bilaga.

KSLs styrelse rekommenderar kommunerna att besluta att delta i överenskommelsen om SFX inklusive bilagan om samordnartjänst.
_____________________________________________________

§7 Remiss från Skolinspektionen fristående gymnasieskolor

DNr 2013 GAN 0029

Nämndens beslut

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Ansökan från friskolor 2013 tillstyrks.

Reservation

Kristjan Vaigur (s) inkommer med skriftlig reservation.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon haft rösträtt, hade hon stått bakom reservationen från (s).

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har sänt ansökan från Atleticagymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Stockholms kommun till Tyresö kommun för yttrande. Se bilagor.

Ordförandes utlåtande

Skolinspektionen begär in yttrande om ansökan att starta fristående gymnasieskola i Stockholms stad. Yttrandet gäller de konsekvenser en eventuell etablering av en fristående skola skulle få för den kommunala skolan. Bedömningen ska vara långsiktig.

Tyresö kommun ingår i en gemensam gymnasieregion i Stockholms län sedan år 2009. Med gemensam gymnasieregion ökar elevernas fria val och de mottas som förstahandssökande i länets alla gymnasieskolor. Antagningen för hösten 2013 visar att Tyresös elever utnyttjar denna möjlighet och väljer andra kommunala skolor före den egna gymnasieskolan. Däremot har antalet som söker friskolor stannat av. Endast 26 procent av Tyresöeleverna valde 2012 Tyresö gymnasium.

På grund av den kraftiga nedgången av antalet elever kommer flera program som vi nu erbjuder att läggas ner. Hur utvecklingen ser ut för den närmaste 5-årsperioden beror på antalet sökande 2013 -2014. Antalet 16-åringar ökar först långsamt från 2015 för att tidigast 2017 ha kommit upp i 2000 års nivå. Utvecklingen är densamma sedan 2009/10 och sker oberoende av friskolor i kommunen eller inte.

Min bedömning är att etablering av friskolor i kommunen inte i nämnvärd grad förändrar elevernas val av skolor utanför kommungränsen eller till friskolor. En omvärldsanalys som kommunen genomförde 2012 visar att andra faktorer än huvudman påverkar elevernas val. Fler gymnasier i Tyresö eller Tyresös närhet ökar givetvis konkurrensen, men också valfriheten.

Ansökan från friskolor att etablera sig i Tyresö eller i näraliggande kommuner tillstyrks.

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) yrkar avslag på ansökan.

Luis Arias Vera (mp) meddelar att han står bakom yrkandet från (s).

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag kontra yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

­­­­­_____________________________________________________

§8 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:

- Planeringsdag onsdagen den 20 mars 2013 för nämnden från kl 12.00 i lokal på Tyresö gymnasium. Mötet inleds med lunch.

- Arbetslöshetsstatistik per december 2012 och januari 2013

- FN-rollspel den 7 mars 2013 med invigningstalare Ingvar Carlsson

- Uppföljningskonferens med gymnasiets skolledare och arbetslagsledare

- Nästa tillfälle att ansöka om medel från fonder för gymnasie-elevers deltagande i Sydafrika-projektet är den 15 september 2013.

- Styrgruppsresa till Sydafrika 4 mars till 11 mars 2013 för planering av det fortsatta arbetet, bland annat med inriktning på arbetsmarknadsfrågor

- Utemiljön kring Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

§9 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2013 GAN 0030

Nämndens beslut

Anmälan noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.
_____________________________________________________

§10 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- Från revisorerna Möte med revisorerna 12 mars 2013 kl 10.30

- Från KF remiss på motion beträffande den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01

- Från KF remiss på motion Bättre PRAO i Tyresö kommun

- Från Skolverket Omfördelning av statsbidrag till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2012

- Från Skolverket om Ansökan om statsbidrag i Matematiklyftet 2013/14

- Från Skolinspektionen om Godkännande av Aprendere Skolor AB som huvudman för gymnasiesärskola i Stockholms kommun

- Från Skolinspektionen om Godkännande av Redmarvel AB som huvudman för gymnasiesärskola i Stockholms kommun

- Från Skolinspektionen om Godkännande av Thoren Innovation School AB som huvudman för fristående gymnasieskola i Stockholms kommun

- Från Skolinspektionen om Återkallande av godkännande för nationella program vid den fristående gymnasieskolan Tasava skola i Stockholms kommun

- Från Skolinspektionen om Godkännande av Stiftelsen Stadsmissionens Skola som huvudman för gymnasiesärskola i Stockholms kommun

- Från Skolinspektionen om Godkännande av Mo Gård Friskola AB som huvudman för gymnasiesärskola i Stockholms kommun

- Från KSL om Gemensam gymnasieregion – översyn av den gemensamma prislistan

- Från Skolverket Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

- Från KSL Samverkansavtal gymnasiesärskolans nationella program – KSL drar tillbaka erbjudande om att teckna avtal.

_____________________________________________________

§11 Nytt ärende - lokaler

DNr 2013 GAN 0031

Nämndens beslut

1. Nämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att till sammanträdet i april 2013 redovisa insatser som omedelbart

- åtgärdar uppenbara brister i gymnasieskolans undervisningslokaler

- planeras för att förbättra lokalerna inför mottagandet av C3L

- planeras totalt i fastigheten i väntan på att ny eller renoverad byggnad står klar.

2. Nämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att i samband med redovisning av förbättringar av lokalerna redovisa en preliminär kostnadsberäkning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under perioden 2011-2013 har flera utredningar om Tyresö gymnasium planerats och genomförts dels i kommunstyrelsens regi, dels som uppdrag till gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har även genomfört analyser av ungdomars val av skola. Utredningarna, en omvärldsanalys och en PM, var klara i september 2012. I mars 2013 väntas en projektledare starta projekt för ett framtida gymnasium och målet i Kommunplan 2013-15 är att beslut tas i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden senast 2014.

Under år 2013 flyttar den kommunala vuxenutbildningen, C3L, in i delar av gymnasiebyggnaden. Eftersom utbildning för vuxna har delvis andra arbetssätt och en egen vuxenpedagogik krävs anpassning av ungdomsskolans lokaler i vissa fall, i andra kan behoven samordnas. Trasiga och slitna dörrar, fönster och väggar behöver åtgärdas för en dräglig arbetsmiljö för samtliga elev – och personalkategorier även om nya lokaler förväntas stå klara om ett par år.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa omfattning av det inre underhållet i gymnasiebyggnaden de närmaste tre till fyra åren.
_____________________________________________________