Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-03-14

Sammanträde 2013-03-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora, Kommunhuset, Tyresö centrum

12 Remiss angående utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014-2016

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning

Enligt styrprocessen för Tyresö kommun ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplan ska enligt styrprocessens årshjul lämnas på remiss till samtliga nämnder.

Remissvar från nämnderna och miljö- och samhällsbyggnads-utskottet angående förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2014-2016 ska lämnas till kansliavdelningen senast den 2 april 2013. Remissvaren kommer att redovisas för kommunstyrelsen och nämndernas presidier vid kommunplane-konferensen den 17 april 2013.

Förslag till taxejusteringar behöver utarbetas och behandlas av nämnderna i sådan tid att det kan tas upp i kommunfullmäktige samtidigt som förslaget till kommunplan behandlas i juni 2013. Taxeförslag bör därför aviseras i remissvaren.

Nämnderna får även i uppdrag att i sina remissvar överväga och redovisa vilka investeringar i gällande investeringsprogram som kan senareläggas.

Kommunplanen behandlas av kommunstyrelsen den 28 maj 2013 och av kommunfullmäktige den 12 juni 2013.

13 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras


Ärendebeskrivning

Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen som berör nämnden:
- KF 2012-12-12 § 119 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013
- KS 2013-02-19 § 22 Medborgarfokus årsrapport 2012 -kvalitetsgranskning och tillsyn.

14 Utvärdering av Vision 2009-2011

Förslag till nämndens beslut

- Utvärderingen noteras
- Uppdrag lämnas till förvaltningen att fortsätta arbetet och ge tydliga uppdrag till gymnasiet.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknaden har gett Utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utvärdera den hittills gällande Vision 2009 (GAN 2009-04-23, § 23). Bilaga. I uppdraget ingår att granska hur visionsarbetet har utvecklats i Tyresö gymnasium vad gäller följande fyra områden:

* Elevsyn
* Trygg arbetsmiljö
* Den fysiska arbetsmiljön för eleverna
* Det pedagogiska arbetet.

Arbetet med att utforma visionsrapporten pågick under perioden 26 januari till 17 mars 2009. Projektgruppen fick i uppdrag att utreda förutsättningar och ta fram idéer till kommande utvecklingsarbete samt ge förslag till en vision för Tyresö gymnasium 2011.

Utvärderingen presenteras i tjänsteskrivelsen enligt bilaga.

15 Rapport Åtgärder mot kränkande behandling

Förslag till nämndens beslut

Rapporten noteras


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisas åtgärder mot kränkande behandling.

Bilaga Rutin

16 Remisser från Skolinspektionen

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning

Remisser har kommit in från Skolinspektionen med begäran om yttrande angående etablering av fristående skolor.

Ordförandeutlåtande

17 Programutbud hösten 2013 vid Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

Enligt förslaget i tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning

Preliminär ansökningsstatistik till Tyresö gymnasium hösten 2013 redovisas i bilaga.

Utifrån statistiken finns förslag i tjänsteskrivelse vilka program och inriktningar som föreslås starta hösten 2013 respektive föreslås inte starta hösten 2013.

18 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:
- lokaler vuxenutbildningen
- projektdirektiv och projektledare
- utredning samverkan mellan Arbetscentrum och Individ- och familjeomsorg
- Sydafrikaprojektet
- utredning om minskning av avhopp (presenteras preliminärt i oktober)

19 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

20 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Från Skolverket Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
- Från Skolinspektionen Beslut om Hantverksakademin
- Från Skolinspektionen Beslut om Stiftelsen Martinskolan Söders Waldorfskola
- Från Skolinspektionen Beslut om Tågia
- Från Skolinspektionen Beslut om Ludus

21 Försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket år 2013-14

Förslag till nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra försöksverk-samhet med sammanhållen utbildning i svenska språket år 2013-2014. Försöksverksamheten utvärderas i juni 2014.

Ärendebeskrivning

Regeringen har tillsatt en utredare som ska överväga om svenska för invandrare (sfi) ska avskaffas som egen skolform och föras över till den kommunala vuxenutbildningen. Skälet är att många går vidare från sfi till att läsa svenska inom vuxenutbildningen. Övergången mellan sfi och komvux innebär dock ofta fördröjningar eller avhopp, trots att svenskkunskaperna inte blivit tillräckliga för ett jobb.
Resultaten i svenska för invandrare i Tyresö är goda och tiden i sfi bedöms vara kortare än i många andra kommuner. De studerande bör med denna bakgrund tidigt kunna gå över till grundläggande vuxenutbildning. Förvaltningen får i uppdrag att under år 2013-2014 i försöksverksamhet med sammanhållen svenska ta fram yrkesinriktad svenska inom grundläggande vuxenutbildning, utveckla validering av kompetens som den studerande redan har från sitt första land, arbeta aktivt med praktik och underlätta för de studerande att erhålla arbete.

Försöksverksamheten utvärderas i juni 2014. Under 2013 och 2014 följer nämnden verksamheten genom rapporter från förvaltning och vuxenutbildning.

§12 Ekonomisk månadsrapport per februari 2013

DNr 2013 GAN 0024

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Rapporten överlämnas till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I bilaga presenteras ekonomisk månadsrapport per den

28 februari 2013.

_____________________________________________________

§13 Remiss angående utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014-2016

DNr 2013 GAN 0035

Nämndens beslut

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag och remissen lämnas till kansliavdelningen senast den 2 april för vidare befordran till kommunstyrelsen och nämndernas presidier.

Röstförklaringar

­­­­­­­­­­­­­

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s) inte deltar i beslutet.

Luis Arias Vera (mp) meddelar att (mp) inte deltar i beslutet.

Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon hade haft rösträtt, hade hon inte deltagit i beslutet.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s), (mp) och (v) gemensamt inkommer med särskilt yttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt styrprocessen för Tyresö kommun ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplan ska enligt styrprocessens årshjul lämnas på remiss till samtliga nämnder.

Remissvar från nämnderna och miljö- och samhällsbyggnads-utskottet angående förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2014-2016 ska lämnas till kansliavdelningen senast den 2 april 2013. Remissvaren kommer att redovisas för kommunstyrelsen och nämndernas presidier vid kommunplane-konferensen den 17 april 2013.

Förslag till taxejusteringar behöver utarbetas och behandlas av nämnderna i sådan tid att det kan tas upp i kommunfullmäktige samtidigt som förslaget till kommunplan behandlas i juni 2013. Taxeförslag bör därför aviseras i remissvaren.

Nämnderna får även i uppdrag att i sina remissvar överväga och redovisa vilka investeringar i gällande investeringsprogram som kan senareläggas.

Kommunplanen behandlas av kommunstyrelsen den 28 maj 2013 och av kommunfullmäktige den 12 juni 2013.

Ordförandes utlåtande

Omvärldsanalys Verksamhetsområde nr 10 Gymnasium (inklusive gymnasiesärskola)

Omvärldsanalys i förslaget till Kommunplan 2014-2016 angående gymnasie – och gymnasiesärskoleutbildningen för 2014-2016 innehåller de viktigaste förändringarna i vår omvärld sett över tid. På ett par punkter kan analysen dock utvidgas. För gymnasie-särskolans elever är arbetslinjen viktig att betona, eftersom ungdomarna där oftast har en längre väg till fast arbete än andra.

En betydelsefull ungdomsfråga är tillgång till arbete under sommarlovet. Feriearbeten blir allt viktigare för framtida yrkesval och inträde på arbetsmarknaden. Formerna för feriearbeten utvecklas ytterligare 2014-16.

I gymnasieskolan utvecklas och fördjupas de närmaste åren internationell samverkan och internationellt utbyte. Unga idag är överlag internationellt engagerade. Engagemanget är påtagligt och synligt särskilt i sociala medier, men också i valet av musik och fritidssysselsättning (idrotten). Ungdomar är beresta och använder inte minst engelska språket obesvärat. Därför är internationalisering en naturlig del i analys av trender som påverkar nämndens verksamheter, särskilt gymnasieskolan.

Arbetslinjen genomsyrar gymnasiets alla program dels genom utveckling av entreprenöriellt arbetssätt, dels genom ökat stöd till ungas företagsamhet.

Verksamhetsområde nr 11. Vuxenutbildning.

Inom länet finns planer på gemensam vuxenutbildningsregion. Redan har delar av denna realiserats. I framtiden väljer vuxna i Tyresö bland flera anordnare, vilket bland annat är en följd av att Tyresö är del av en framtida vuxenutbildningsregion.

Vuxenutbildningen i Tyresö ska fortsatt vara en kraft som aktivt arbetar för att svara mot arbetsmarknadens behov.

Verksamhetsområde nr 12. Arbetscentrum.

Förslaget till omvärldsanalys för Arbetscentrum har en nationell och regional utblick. Till analysen hör emellertid också föränd-ringar i vår omedelbara närhet. Andra kommuner, bland annat Stockholms stad, har förstärkt och renodlat sin organisation för att stärka och effektivisera arbetsmarknadsinsatserna. Sociala företag samt samhällsentreprenörer är några vägar att utveckla nya verksamheter dels för dem som står längst från arbetsmarknaden, dels för dem som kan och vill bidra till den kommunala tillväxten.

Investeringar

Gymnasieskolan är hårt konkurrensutsatt och alltfler kommuner inser behovet av att investera i ungas utbildning. Liksom i andra kommuner fattas långsiktigt beslut 2014 om Tyresö gymnasiums framtida utveckling. En investering i nytt gymnasium berör också utbildning för vuxna och Arbetscentrums centrala delar.

Utveckling av det framtida gymnasiet och kostnaderna för detta ingår i omvärldsanalysen för Gymnasie – och arbetsmarknads-nämnden.

Avgörande för utveckling av kunskaper i gymnasieskolan är investering också i kvalitet. Under en följd av år har kvaliteten försämrats av brist på investering, vilket visas av Södertörns nyckeltalsrapporter 2008-2011. Omkringliggande gymnasieskolor, till exempel Huddinge, har kontinuerligt investerat i kunskap och har nu en god tillströmning av elever.

_____________________________________________________

§14 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen som berör nämnden:

- KF 2012-12-12 § 119 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013

- KS 2013-02-19 § 22 Medborgarfokus årsrapport 2012 –kvalitetsgranskning och tillsyn.

_____________________________________________________

§15 Utvärdering av Vision 2009-2011

DNr 2013 GAN 0036

Nämndens beslut

- Utvärderingen av Vision 2009 godkänns.

- Uppdrag lämnas till förvaltningen att fortsätta arbetet och ge tydliga uppdrag till gymnasiet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknaden har gett Utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utvärdera den hittills gällande Vision 2009 (GAN 2009-04-23, § 23). Bilaga. I uppdraget ingår att granska hur visionsarbetet har utvecklats i Tyresö gymnasium vad gäller följande fyra områden:

§ Elevsyn

§ Trygg arbetsmiljö

§ Den fysiska arbetsmiljön för eleverna

§ Det pedagogiska arbetet.

Arbetet med att utforma visionsrapporten pågick under perioden 26 januari till 17 mars 2009. Projektgruppen fick i uppdrag att utreda förutsättningar och ta fram idéer till kommande utvecklingsarbete samt ge förslag till en vision för Tyresö gymnasium 2011.

Utvärderingen presenteras i tjänsteskrivelsen enligt bilaga.

_____________________________________________________

§16 Rapport Åtgärder mot kränkande behandling

DNr 2013 GAN 0037

Nämndens beslut

Rapporten noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Åtgärder mot kränkande behandling redovisas i bilaga. Rutin för åtgärder mot kränkande behandling bifogas också.

_____________________________________________________

§17 Remisser från Skolinspektionen

DNr 2013 GAN 0029

Nämndens beslut

Enligt ordförandes förslag.

Reservationer

Kristjan Vaigur (s) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation. Luis Arias Vera (mp) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffman (v) meddelar att hade hon haft rösträtt, hade hon reserverat sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har begärt in yttrande från Tyresö kommun om vilka konsekvenser eventuella etableringar av utbildningar vid fristående skolor skulle få för den kommunala skolan.

Bedömningen avser ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser. I yttrandet ingår bedömning av om etablering av en fristående gymnasieskola medför att kommunens eller en samverkande kommuns möjligheter att erbjuda till exempel alla inriktningar av ett nationellt program kraftigt begränsas.

Syftet med yttrandet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid en fristående skola skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.

Till Tyresö kommun har 25 remisser inkommit – se förteckning i bilaga.

Ordförandes förslag

Antalet elever på Södertörn som går i kommunala skolor minskade åren 2009-2011 med 10 procent. Inom länet och särskilt på Södertörn finns ett stort antal tomma platser i kommunala och fristående gymnasieskolor. Bakgrunden är färre ungdomar i åldern 16-18 år. I Tyresö fanns år 2011 cirka 2000 ungdomar i åldern 16-18 år. Antalet 16 -18-åringar minskar med 238 personer fram till 2014. Först år 2020 har elevkullarna 16-18 år åter nått 2011 års nivå. Det minskade antalet ungdomar påverkar programutbudet i gymnasieskolan.

Flera samverkande orsaker bidrar till att det kommunala gymnasiet i Tyresö årligen tappar elever särskilt på de högskoleförberedande programmen. Tyresö kommun ingår i en gemensam gymnasie-region i Stockholms län sedan år 2009. Med gemensam gymnasie-region ökar elevernas fria val och de mottas som förstahands-sökande i länets alla gymnasieskolor. Antagningen för hösten 2013 visar att Tyresös elever utnyttjar denna möjlighet och väljer andra skolor före den egna gymnasieskolan. Antalet elever som söker friskolor har stannat av. Endast 26 procent av Tyresöeleverna valde 2012 Tyresö gymnasium.

Av de 25 utförare som kommunen uppmanas yttra sig om våren 2013 erbjuder nio NV och SP-program med tillsammans elva inriktningar. Ju fler nya etableringar som sker i länet med studieförberedande program desto hårdare blir konkurrensen. För Tyresö gymnasium innebär konkurrensen att programutbudet påverkas negativt. År 2011/12 lades två högskoleförberedande program ner.

Bedömningen är att etablering av flera fristående skolor i närheten av kommungränsen har negativt inflytande på utvecklingen av den egna gymnasieskolan både ekonomiskt, pedagogiskt och organi-satoriskt. Särskilt gäller det etablering av många fristående skolor med identiskt utbud, som här samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Bedömningen är dock inte ensidigt negativ. Fler utövare ökar valfriheten för de elever som söker sig till skola med spetsutbildningar och unika profiler

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) yrkar på att den sista meningen i ordförandes förslag ersätts med:

Etablering av icke-identiska och icke-konkurrerande inriktningar ses som positivt.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och yrkandet från Kristjan Vaigur (s) och finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.

_____________________________________________________

§18 Programutbud hösten 2013 vid Tyresö gymnasium

DNr 2013 GAN 0038

Nämndens beslut

Enligt förslaget i tjänsteskrivelsen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Preliminär ansökningsstatistik till Tyresö gymnasium hösten 2013 redovisas i bilaga.

Utifrån statistiken finns förslag i tjänsteskrivelse vilka program och inriktningar som föreslås starta hösten 2013 respektive föreslås inte starta hösten 2013.

_____________________________________________________

§19 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:

- arbetslöshetsstatistik per februari 2013

- etablering av kontakt med University of East London om kriminalvetenskap

- lokaler vuxenutbildningen

- projektdirektiv och projektledare framtidens gymnasium

- utredning samverkan mellan Arbetscentrum och Individ- och familjeomsorg beslutad av Kommunstyrelsen

- Sydafrikaprojektet

- Ung Företagsamhet - mässa

- Införandet av ”En ingång” påverkas av andra utredningar men fortsätts

- inspektion av rökning, ventilation, buller, sopor, värme och vatten på gymnasiet.

_____________________________________________________

§20 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2013 GAN 0030

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

_____________________________________________________

§21 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- Från Skolverket Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

- Från Skolinspektionen Beslut om Hantverksakademin

- Från Skolinspektionen Beslut om Stiftelsen Martinskolan Söders Waldorfskola

- Från Skolinspektionen Beslut om Tågia

- Från Skolinspektionen Beslut om Ludus.

_____________________________________________________

§22 Försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket år 2013-14

DNr 2013 GAN 0039

Nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra försöksverk-samhet med sammanhållen utbildning i svenska språket år 2013-2014. Försöksverksamheten utvärderas i juni 2014.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Regeringen har tillsatt en utredare som ska överväga om svenska för invandrare (sfi) ska avskaffas som egen skolform och föras över till den kommunala vuxenutbildningen. Skälet är att många går vidare från sfi till att läsa svenska inom vuxenutbildningen. Övergången mellan sfi och komvux innebär dock ofta fördröj-ningar eller avhopp, trots att svenskkunskaperna inte blivit tillräckliga för ett jobb.

Resultaten i svenska för invandrare i Tyresö är goda och tiden i sfi bedöms vara kortare än i många andra kommuner. De studerande bör med denna bakgrund tidigt kunna gå över till grundläggande vuxenutbildning. Förvaltningen får i uppdrag att under år 2013-2014 i försöksverksamhet med sammanhållen svenska ta fram yrkesinriktad svenska inom grundläggande vuxenutbildning, utveckla validering av kompetens som den studerande redan har från sitt första land, arbeta aktivt med praktik och underlätta för de studerande att erhålla arbete.

Försöksverksamheten utvärderas i juni 2014. Under 2013 och 2014 följer nämnden verksamheten genom rapporter från förvaltning och vuxenutbildning.

_____________________________________________________

§23 Plan mot nätmobbning

DNr 2013 GAN 0040

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att utarbeta ett förslag till plan mot nätmobbning.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden föreslår att ett uppdrag ska lämnas till Utvecklings-förvaltningen att utarbeta ett förslag till plan mot nätmobbning.

_____________________________________________________

§24 Statistik om sjukfrånvaro

DNr 2013 GAN 0041

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att vid nästa nämndsamman-träde redovisa statistik över sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Fråga ställs om statistik över sjukfrånvaron inom ansvarsområdet för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

_____________________________________________________