Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-05-23

Sammanträde 2013-05-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset,

37 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Beslut i KS 2013-04-29, § 77, Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

38 Tertialbokslut per den 30 april 2013

Förslag till nämndens beslut

- Ekonomisk tertialrapport per den 30 april 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
- Förvaltningen ges i uppdrag att till juninämnden särskilt redovisa konsekvenserna av omfördelningen av resurser till Arbetscentrum.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk tertialrapport per den 30 april 2013 finns i bilaga med kommentarer till periodutfall, kommentar till årsprognos samt planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott. Måluppföljning finns i bilaga.

39 Gymnasiets ekonomi

Förslag till nämndens beslut

- Informationen noteras
- Förvaltningen ges i uppdrag att till juninämnden återkomma med en konsekvensanalys av planerade åtgärder.

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet redogör förvaltningschefen för vilka åtgärder som kan vidtas beträffande gymnasiets ekonomi.

40 Uppföljning introduktionsprogrammen på Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar att
1. Godkänna uppföljningen av introduktionsprogram för läsåret 2011/12
2. Uppdra åt förvaltningen att
- utreda hur och när betyg sätts på introduktionsprogrammen
- utreda möjligheten att starta sommarskola och kostnader för detta
- utreda möjlighet och kostnader för preparandeleverna att genomgå prövning för snabbt inträde på nationellt program.
.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har genomfört en uppföljning av introduktionsprogrammen för läsår 2011/2012 på Tyresö gymnasium, enligt uppdrag från gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden 2012-10-18. I uppföljningen ingår en redovisning av antal elever, hur många som slutat samt antal godkända betyg.

41 Kostnader för upprustning av gymnasiet på grund av flytt av Komvux till gymnasiet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas vid sammanträdet om kostnader för upprustning av gymnasiet på grund av flytt av Komvux till gymnasiet.

42 Försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket år 2013-14

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.
Förvaltningen ges i uppdrag att
- ta fram kriterier för utvärdering av försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska för invandrare/svenska som andraspråk
- lämna delrapport senast i december 2013.
- utreda eventuell förändring av organisationen inom utveck-lingsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Den 14 mars 2013 beslutade gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att uppdra åt förvaltningen att genomföra försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket 2013-2014. En utvärdering ska göras och redovisas i juni 2014.

I denna tjänsteskrivelse redovisas bl.a. bakgrunden till förslaget och statligt utredningsarbete som finns på området samt hur några andra kommuner i Stockholms län organiserat svenska för invandrare (sfi). Vidare redovisas några argument och reflektioner som framförts av personal vid Arbetscentrum och C3L om förslaget om försöksverksamhet.

Slutsatsen är att det är möjligt och bör vara effektivt att pröva en samlad utbildning i svenska språket som andra språk. Kompetensen hos berörd personal kan då användas mer effektivt och utbildningstiden bör därmed kunna förkortas för de studerande i Tyresö kommun. SKL: s position är också att sfi och svenska som andra språk (sas) bör samlas i en skolform.

Arbetscentrum och C3L bör nu påbörja arbetet med att planera det konkreta genomförandet.

43 Svar på remiss på motion för hållbart jämställdhetsarbete

Förslag till nämndens beslut

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige föreslås anse att att-sats tre är besvarad avseende gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har lämnat "Motion för hållbar jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering"(KF 2012-05-10, § 46). I motionen föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag:
- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen på remiss, för besvarande som ett led i kommunstyrelsens beredning. Nämnden fick information om motionen den 2012-06-13, § 44.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnar förslag till yttrande gällande att-sats tre som bedöms mest relevant för nämndens verksamhet.

44 Svar på remiss på motion nya skolbibliotekslagen

Förslag till nämndens beslut

Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad avseende gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet hart kommit in med en motion till Kommunfull-mäktige där de föreslår att kommunen ska göra en kartläggning av kommunens skolbibliotek. Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden har fått motionen på remiss. Förvaltningen har gjort tjänsteskrivelse enligt bilaga.

45 Svar på remisser om godkännande av nationella idrottsutbildningar

Förslag till nämndens beslut

Tillstyrkan att godkänna utbildningarna lämnas till Skolinspektionen

Ärendebeskrivning

Från Skolinspektionen har inkommit remisser på ansökan från Stockholms idrottsgymnasium om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Stockholms Idrottsgymnasium i Stockholms kommun:
- Fotboll (DNr 32-2013:577)
- Friidrott (DNr 32-2013:584)
- Klättring (DNr 32-2013:588)

46 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik
- Extra ansökan om statsbidrag för Yrkesvux 2013
- Rekvisition av statsbidrag för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år
- Workshop till pågående projekt
- Studentbalen.

47 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

48 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Inkommen motion från (s) och (mp) "Ta vara på de ungas röst i Tyresö".

49 Nytt ärende - Utredning av sommarjobb för ungdomar


16-17 år

Förslag till beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheter till arbete för ungdomar 16-17 år under sommarmånaderna. Utredningens resultat ligger till grund för beslut om feriejobb sommaren 2014.


Ärendebeskrivning

Antalet feriearbeten har växlat från 234 jobb år 2010 till 100 feriearbeten år 2013. Kostnaderna har beräknats till cirka 700 -900 tkr per år och har legat inom ramen för Arbetscentrums budget. Fram till och med år 2006 utgick bidrag till kommunerna från Länsarbetsnämnden. Budgeten för feriejobb har därefter legat runt 700 tkr.

Antalet feriejobb var högst år 2010, då 234 ungdomar fick lön för jobb under sommaren. Ungdomarna arbetar under tre veckor, 6 timmar per dag och har timlön.

Nämnden utredde år 2010 möjligheterna till sommarlovs-entreprenör, där ungdomar ges möjlighet att under sommaren starta och driva företag. Kostnaderna beräknades 2010 till 160 tkr för 2 handledare och 10 ungdomar, vilket bedömdes som alltför högt.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda alternativa möjligheter för ungdomar 16-17 år att under sommarmånaderna skaffa sig erfarenhet inför kommande yrkesliv. I utredningen ingår att bedriva benchmarking, undersöka möjligheter till samverkan över kommungränsen, ta fram alternativa lösningar samt beräkna kostnader för dessa.

TYRESÖ KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida
Gymnasie- och Sammanträdesdatum 1(2)
arbetsmarknadsnämnden 2013-05-23

§37 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Beslut i KS 2013-04-29, § 77, Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.
_____________________________________________________

§38 Tertialbokslut per den 30 april 2013

DNr 2013 GAN 0065

Nämndens beslut

- Ekonomisk tertialrapport per den 30 april 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

- Förvaltningen ges i uppdrag att till juninämnden särskilt redovisa konsekvenserna av omfördelningen av resurser till Arbetscentrum.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk tertialrapport per den 30 april 2013 finns i bilaga med kommentarer till periodutfall, kommentar till årsprognos samt planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott. Måluppföljning finns i bilaga.

_____________________________________________________

§39 Gymnasiets ekonomi

DNr 2013 GAN 0066

Nämndens beslut

- Informationen noteras

- Förvaltningen ges i uppdrag att till juninämnden återkomma med en konsekvensanalys av planerade åtgärder.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet redogör förvaltningschefen för vilka åtgärder som vidtas beträffande gymnasiets ekonomi.

_____________________________________________________

§40 Uppföljning introduktionsprogrammen på Tyresö gymnasium

DNr 2013 GAN 0067

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. Godkänna uppföljningen av introduktionsprogram för läsåret 2011/12

2. Uppdra åt förvaltningen att

- utreda hur och när betyg sätts på introduktionsprogrammen

- utreda möjligheten att starta sommarskola och kostnader för detta

- utreda möjlighet och kostnader för preparandeleverna att genomgå prövning för snabbt inträde på nationellt program.

_____________________________________________________

.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har genomfört en uppföljning av introduktionsprogrammen för läsår 2011/2012 på Tyresö gymnasium, enligt uppdrag från gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden 2012-10-18. I uppföljningen ingår en redovisning av antal elever, hur många som slutat samt antal godkända betyg.

_____________________________________________________

§41 Kostnader för upprustning av gymnasiet på grund av flytt av Komvux till gymnasiet

DNr 2013 GAN 0031

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas vid sammanträdet om kostnader för upprustning av gymnasiet på grund av flytt av Komvux till gymnasiet.

_____________________________________________________

§42 Försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket år 2013-14

DNr 2013 GAN 0039

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Förvaltningen ges i uppdrag att

- ta fram kriterier för utvärdering av försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska för invandrare/svenska som andraspråk

- lämna delrapport senast i december 2013.

- utreda eventuell förändring av organisationen inom utveck-lingsförvaltningen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Den 14 mars 2013 beslutade gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att uppdra åt förvaltningen att genomföra försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket 2013-2014. En utvärdering ska göras och redovisas i juni 2014.

I denna tjänsteskrivelse redovisas bl.a. bakgrunden till förslaget och statligt utredningsarbete som finns på området samt hur några andra kommuner i Stockholms län organiserat svenska för invandrare (sfi). Vidare redovisas några argument och reflektioner som framförts av personal vid Arbetscentrum och C3L om förslaget om försöksverksamhet.

Slutsatsen är att det är möjligt och bör vara effektivt att pröva en samlad utbildning i svenska språket som andra språk. Kompetensen hos berörd personal kan då användas mer effektivt och utbildningstiden bör därmed kunna förkortas för de studerande i Tyresö kommun. SKL: s position är också att sfi och svenska som andra språk (sas) bör samlas i en skolform.

Arbetscentrum och C3L bör nu påbörja arbetet med att planera det konkreta genomförandet.

_____________________________________________________

§43 Svar på remiss på motion för hållbart jämställdhetsarbete

DNr 2013 GAN 0068

Nämndens beslut

Ärendet bordläggs till nämndens sammanträde den 13 juni 2013.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har lämnat ”Motion för hållbar jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering”(KF 2012-05-10, § 46). I motionen föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag:

- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s ”Program för Hållbar Jämställdhet”,

- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,

- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,

- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,

- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen på remiss, för besvarande som ett led i kommunstyrelsens beredning. Nämnden fick information om motionen den 2012-06-13, § 44.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnar förslag till yttrande gällande att-sats tre som bedöms mest relevant för nämndens verksamhet.

_____________________________________________________

§44 Svar på remiss på motion nya skolbibliotekslagen

DNr 2013 GAN 0069

Nämndens beslut

Ärendet bordläggs till nämndens sammanträde den 13 juni 2013.

____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet hart kommit in med en motion till Kommunfull-mäktige där de föreslår att kommunen ska göra en kartläggning av kommunens skolbibliotek. Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden har fått motionen på remiss. Förvaltningen har gjort tjänsteskrivelse enligt bilaga.

_____________________________________________________

§45 Svar på remisser om godkännande av nationella idrottsutbildningar

DNr 2013 GAN 0070

Nämndens beslut

Tillstyrkan att godkänna utbildningarna lämnas till Skolinspektionen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Från Skolinspektionen har inkommit remisser på ansökan från Stockholms idrottsgymnasium om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Stockholms Idrottsgymnasium i Stockholms kommun:

- Fotboll (DNr 32-2013:577)

- Friidrott (DNr 32-2013:584)

- Klättring (DNr 32-2013:588).

_____________________________________________________

§46 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen:

- Arbetslöshetsstatistik

- Extra ansökan om statsbidrag för Yrkesvux 2013

- Rekvisition av statsbidrag för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år

- Workshop pågående projekt:

arbetscentrum/försörjningsstöd

framtidens gymnasium

Rapporter kommer under juni månad

- Studentbalen på Tyresö slott den 3 juni

- Sökbild till gymnasiet efter omvalsperiodens slut

- Fordonsprogrammet vid Tyresö gymnasium har rankats som Sveriges bästa, och en elev har fått utmärkelse som bästa fordonselev.

_____________________________________________________

§47 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2013 GAN 0030

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

_____________________________________________________

§48 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- Inkommen motion från (s) och (mp) ”Ta vara på de ungas röst i Tyresö” (DNr 2013 GAN 0071).

_____________________________________________________

§49 Nytt ärende - Utredning av sommarjobb för ungdomar 16-17 år

DNr 2013 GAN 0072

Nämndens beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att kartlägga möjligheter till arbete för ungdomar 16-17 år under sommarmånaderna och utreda möjligheterna för en breddad verksamhet med fler aktörer vad gäller sommarjobb. Utredningens resultat ligger till grund för beslut om feriejobb sommaren 2014.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Antalet feriearbeten har växlat från 234 jobb år 2010 till 100 feriearbeten år 2013. Kostnaderna har beräknats till cirka 700 -900 tkr per år och har legat inom ramen för Arbetscentrums budget. Fram till och med år 2006 utgick bidragtill kommunerna från Länsarbetsnämnden. Budgeten för feriejobb har därefter legat runt 700 tkr.

Antalet feriejobb var högst år 2010, då 234 ungdomar fick lön för jobb under sommaren. Ungdomarna arbetar under tre veckor, 6 timmar per dag och har timlön.

Nämnden utredde år 2010 möjligheterna till sommarlovs-entreprenör, där ungdomar ges möjlighet att under sommaren starta och driva företag. Kostnaderna beräknades 2010 till 160 tkr för 2 handledare och 10 ungdomar, vilket bedömdes som alltför högt.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda alternativa möjligheter för ungdomar 16-17 år att under sommarmånaderna skaffa sig erfarenhet inför kommande yrkesliv. I utredningen ingår att bedriva benchmarking, undersöka möjligheter till samverkan över kommungränsen och med andra kommuner, ta fram alternativa lösningar samt beräkna kostnader för dessa.

_____________________________________________________

§50 Nytt ärende – Kartläggning av elevströmmar

DNr 2013 GAN 0073

Nämndens beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att kartlägga och analysera elev-strömmarna vid gymnasievalet, dels mot Södertörn, dels mot Nacka-Värmdö-Stockholm.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid diskussioner om samarbete mellan olika gymnasieskolor behövs statistiskt underlag om hur elevströmmarna ser ut för Tyresös del. Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga och analysera elevströmmarna vid gymnasievalet, dels mot Södertörn (Haninge, Huddinge, Södertälje, Salem, Nykvarn, Nynäshamn och Botkyrka), dels mot Nacka-Värmdö-Stockholm.

_____________________________________________________