Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
18:30
Plats

65 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna beslut redovisas:
-

66 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2013

Förslag till nämndens beslut

- Genomgången av det ekonomiska läget noteras.
- Förvaltningen ska fortsätta att vidta alla erforderliga åtgärder för att minska det prognosticerade underskottet.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 31 juli 2013.

67 Gemensam ersättningsmodell för programinriktat individuellt val - IMPRO

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) beslutade den 5 juni 2013 att rekommendera de kommuner som omfattas av Samverkansavtalet avseende Introduktionsprogram- programinriktat individuellt val, IMPRO, att använda gemensam prissättning enligt föreslagen modell från hösten 2013.

På rekommendation av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår Utvecklingsförvaltningen nämnden att använda gemensam prissättning, avseende introduktionsprogram- programinriktat individuellt val, enligt föreslagen modell från hösten 2013.

Tjänsteskrivelse bifogas liksom skrivelse från KSL. Observera att vad som står om gymnasiesärskolan inte längre är aktuellt och ska inte behandlas nu.

68 Rapport kommunala informationsansvaret

Förslag till nämndens beslut

Nämnden har tagit del av rapporten om det kommunala informationsansvaret och delar i stort PwC:s rekommendationer och uppdrar åt förvaltningen:
1. att fortsätta utveckla samarbetet med psykiatri och skola samt att med början under 2013 implementera Ung i Tyresös verksamhet i ordinarie verksamhet.
2. att ytterligare komplettera förteckningen av ungdomar som varken arbetar eller studerar.
3. att Ung i Tyresös årsberättelse delges nämnden samt att löpande informera om uppföljningen av ungdomar. Dessa informationer ska protokollföras.

Ärendebeskrivning

Den 21 februari 2013 togs ett beslut i gymnasie- och arbets-marknadsnämnden att internkontroll ska ske av det kommunala informationsansvaret. I kontrollen ingick att granska hur gällande regelverk tillämpas.
Vidare omfattade den att granska rutiner inom nämnden, plan för uppföljning, samverkan mellan gymnasie - och arbetsmarknads-nämnden och socialnämnden, ansvarsfördelning samt resultat mätt i antal samtal och reella åtgärder.
Utifrån nämndens beslut gav de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun PwC (Pricewaterhouse Coopers) i uppdrag att genomföra en granskning kring det kommunala informations-ansvaret.

Rapporten redovisades i nämnden den 13 juni 2013.

69 Gymnasieprojektet

Förslag till nämndens beslut

Rapporten noteras.

Ärendebeskrivning

Projektrapport om den framtida gymnasieskolan "Tänk om" har framlagts av konsulterna som utrett frågan. Bilaga.

70 Enkät på gymnasiet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisas resultatet av genomförd enkät på gymnasiet.

71 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Arbetslösheten per 31 juli 2013
- Gymnasieantagningen
- Lägesrapport lokaler i gymnasiebyggnaden

72 Sökta statsbidrag

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om sökta statsbidrag:
- Skolverkets beslut om extra tilldelning 2013 av statsbidrag för utbildning till yrkesförare personaltransporter inom gymnasial vuxenutbildning.
- Skolverkets beslut om extra tilldelning statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå 2013
-

73 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

74 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Regeringskansliet: Remiss på Betänkandet Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20). Svar senast 24 oktober 2013
- KSL: Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända
- KSL: Gemensamma programpriser för gymnasieskolan - beslut om uppräkning inför 2014
- Skolinspektionen om uppföljning av kvalitetsgranskning av APL
- Skolinspektionens beslut om avslag av godkännande av ThorenGruppen AB
- Skolinspektionen om godkännande av Nya Designgymnasiet i Nacka AB
- Skolinspektionen om godkännande av Stiftelsen Stadsmissionens skola
- Skolinspektionen om återkallande av godkännande för JB Gymnasiet Norr AB
- Skolinspektionen om avskrivning av ärende Parsifalskolan AB.

75 Nya ärenden

Förslag till beslut

Ärendebeskrivning
Bilagor till protokoll
GAN närvaro 130829.pdf (5 kb)

§65 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

§66 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2013

§67 Gemensam ersättningsmodell för programinriktat individuellt val - IMPRO

§68 Rapport kommunala informationsansvaret

§70 Enkät på gymnasiet

§71 Information från förvaltningschefen

§73 Anmälan av delegationsbeslut